Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Hälsa

Vi människor är i dag friskare än någonsin. Trots det drabbas miljontals människor av sjukdomar som hade kunnat förbyggas. Särskilt utsatta är människor som lever i fattigdom. Sidas stöd bidrar till att stärka hälsosystem, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt barn- och mödrahälsa.

Så går utvecklingen framåt

Människor blir friskare

Människor lever längre och är friskare i dag än tidigare. Det beror bland annat på att fattigdomen har minskat och smittsamma sjukdomar har bekämpats samt på de framsteg som har gjorts gällande mödra- och barnadödlighet.

Mödra- och barnadödlighet har minskat

Andelen barn som dör innan de fyllt fem år mer än halverades mellan 2000 och 2018, enligt WHO. Mödradödlighet minskade enligt Unicef med 38 procent mellan 2000 och 2017.

Framsteg i kampen mot hiv och aids

Stora framsteg har skett när det gäller hiv och aids. Hälften så många dör i aids i dag jämfört med 2010. 25 miljoner av de 38 miljoner människor som lever med hiv enligt UNAIDS tillgång till bromsmedicin – 2009 fick endast 6 miljoner människor med hiv medicin.

Många utmaningar kvarstår

Långt ifrån alla får vård

Bara mellan hälften och en tredjedel av världens befolkning har tillgång till grundläggande vård, enligt WHO. Tillgången till vård är ojämlik, både i och mellan länder och regioner.

Smittsamma sjukdomar skördar offer

Bekämp­ningen av de stora smittsamma sjukdomarna hiv, tuber­kulos och malaria går åt rätt håll, men drabbar fortfarande miljontals människor varje år. Exempelvis blev runt 10 miljoner människor sjuka i tuberkulos 2019, varav de flesta bor i Sydostasien och Afrika.

Miljontals kvinnor och barn dör

Var elfte sekund dör en kvinna eller ett nyfött barn i samband med förlossning, merparten i låg- och lägre medelinkomstländer, enligt Unicef. 25 miljoner kvinnor gör varje år abort på osäkra och farliga sätt.

Berättelser om biståndet

Esthel sitter i en port med tvillingar inlindade i filtar och ett litet barn bredvid sig.

Säkrare förlossning i Zambia med ambulans och utbildad personal

Ethel Munthali åkte ambulans i tre timmar på undermåliga vägar med svåra blödningar. Väl på sjukhuset i Isoka dröjer det inte länge innan hon fött två små pojkar på 1,9 och 1,7 kilo.

Sjukvårdaren Alain står framför en upphängd griffeltavla som visar hälsocentralens prislista. I dörröppningen bakom honom syns kaklade väggar.

Volontärer förbättrar sjukvården i Demokratiska republiken Kongo

I stora delar av Demokratiska republiken Kongo saknas hälsovård. Samtidigt brottas landet med återkommande epidemier av kolera, mässling och ebola, och mödradödligheten är bland de högsta i världen. Nu organiserar sig människor på lokal nivå för att förbättra vården.

Sidas arbete för jämlik hälsa

Sedan millennieskiftet har det gjorts stora framsteg på hälsoområdet. Aldrig tidigare har så mycket sjukdom och lidande kunnat undvikas tack vare ny kunskap, teknologi och metoder som ökar livskvaliteten och förebygger och botar sjukdomar.

Trots detta blir miljontals människor varje år sjuka i sjukdomar som går att förebygga och bota. Hälsosituationen är som sämst i låg- och lägre medelinkomstländer. Människor som lever i fattigdom drabbas hårdare av smittsamma infektionssjukdomar. Dessutom insjuknar allt fler människor i låginkomstländer i livsstilsrelaterade, icke-smittsamma sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer.

Covid-19-pandemin slår inte bara hårt mot de människor som smittas. Den sätter också stor press på länders hälsosystem och tränger undan grundläggande vårdsinsatser. Detta hotar att rasera många av de framsteg som gjorts på hälsoområdet, exempelvis mödradödlighet.

Starka hälsosystem

Många människor i världen kan inte få bra vård när de behöver, exempelvis för att vårdkliniken ligger för långt bort, för att det inte finns tillräckligt många läkare eller för att det är för dyrt. Särskilt hårt drabbas människor som lever i fattigdom, i konfliktområden eller på landsbygden eller tillhör minoritetsgrupper. Att hantera både smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar innebär stora påfrestningar för hälso- och sjukvården i många länder.

Grundläggande sjukvård för fler

På många platser måste människor betala en stor del av kostnaden för vård ur egen ficka, vilket gör att många människor som lever i fattigdom inte kan söka vård när de behöver. Clinton Health Access Initiative arbetar för att alla människor i bland annat Etiopien, Rwanda, Zambia och Malawi ska få den vård de behöver, bland annat genom att införa en allmän sjukvårdsförsäkring som ska öka människors tillgång till grundläggande sjukvård för en rimlig kostnad.

Clinton Health Access Initiatives webbplats

Vård i konfliktdrabbade områden i Myanmar

Myanmars vårdsystem har stora brister efter årtionden av militärt styre. Access to Health Fund, som handläggs av FN-organet UNOPS, bygger upp och stärker Myanmars vårdsystem, särskilt i avlägsna och konfliktdrabbade områden. Fondens fokus är bland annat att personer med tuberkulos, malaria eller hiv samt gravida och ammande kvinnor ska få vård av god kvalitet.

Access to Health Funds webbplats

Barn- och mödrahälsa

Trots framstegen dör runt 2,8 miljoner kvinnor eller nyfödda barn i samband med förlossning varje år, enligt Unicef. Majoriteten av dem är liv som hade kunnat räddas med hjälp av kunskap och bra vård. De allra flesta dödsfall i samband med förlossning sker i låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Utbildar barnmorskor i Somalia

Somalia tillhör världens farligaste länder för kvinnor att föda barn i. Mycket höga födelsetal – en somalisk kvinna får i snitt 6,9 barn – könsstympning och brist på kvalificerad mödravård är några av orsakerna. Nästan ett av tio barn dör före ett års ålder. Genom Sidas stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA utbildas barnmorskor och systemet för utbildning och legitimering av barnmorskor stärks. Rädda Barnen delar ut näringstillskott till undernärda barn och ger barn livsnödvändiga vaccinationer.

Näring och vård till barn och mödrar i Uganda

I distriktet West Nile i nordvästra Uganda är barnadödlighet särskilt hög. FN:s barnfond Unicef arbetar för att göra det möjligt för gravida kvinnor, mödrar och barn i distriktet att få bra vård och den näring de behöver.

Om arbetet på Unicefs webbplats

Psykisk ohälsa

Människor som lever i konfliktområden, befinner sig på flykt, utsätts för våld och könsrelaterat våld, lever under förtryck och förföljelse eller utsätts för andra typer av trauman lever ofta med psykisk ohälsa. Trots den enorma omfattningen är det först på senare tid som psykisk ohälsa har uppmärksammats som ett hot mot global hälsa och välbefinnande.

Psykosocialt stöd i palestinska Gaza

På palestinska Gazaremsan lider många människor av uppgivenhet och depression. Sida ger stöd till Gaza Community Mental Health Program (GCMHP) i Palestina som ger människor psyko­socialt stöd och bidrar till att stärka vårdsystemet på området psykisk hälsa.

GCMHP:s webbplats

Gratis terapi för hbtq-personer

Hbtqi-personer utsätts över hela världen för fysiskt och psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. Följden av förtrycket är att många hbtqi-personer lever med psykisk ohälsa. Via RFSL stödjer Sida organisationen Insight i Ukraina som bland annat erbjuder gratis terapi för hbtqi-personer.

Förebyggande hälsoarbete

Ohälsa beror ofta på faktorer som ligger utanför hälsosektorns kontroll. Det kan handla om miljöföroreningar, bristande trafiksäkerhet, antimikrobiell resistens och naturkatastrofer. En majoritet av alla småbarn som dör gör det på grund av brist på vatten och sanitet. Man vet också att om världens alla flickor fick utbildning på gymnasienivå skulle barnadödligheten halveras. Vad gäller de icke-smittsamma sjukdomarna så uppskattar man att hälften av alla fall skulle kunna undvikas med en förändrad livsstil.

Sida arbetar därför inom olika tematiska områden och stödjer samverkan mellan aktörer från olika områden för att på ett holistiskt sätt förebygga ohälsa.

Omfattning och styrning av Sidas arbete med hälsa

2019 uppgick Sidas samlade hälsobistånd till drygt 2,3 miljarder kro­nor, vilket motsvarar 9 procent av Sidas totala utbetalningar. Sida har tre prioriterade områden inom hälsobiståndet:

  1. Hälsosystemsstärkande insatser
  2. Barn- och mödrahälsa
  3. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Uppdaterad: 28 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning