Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Hållbara hav och vatten

Vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden, men i dag ökar trycket på jordens vattenresurser och ekosystemen i hav, sjöar och floder. Sida arbetar för att världens vattenresurser ska förvaltas och användas på ett hållbart och rättvist sätt.

Så går utvecklingen framåt

Vissa platser är renare

Utsläpp av föroreningar i världens hav har minskat på vissa platser. Ett exempel är i Kaliningrad där reningsverk bidrar till vattenrening i Östersjöregionen. I Bolivia renas nästan allt avloppsvatten och återanvänds i jordbruket.

Marint avfall hanteras bättre

Hanteringen av marint avfall, inklusive plast, har förbättrats i flera av Sidas samarbetsländer, till exempel har stora aktörer såsom ASEAN och  COBSEA antagit handlingsplaner för att minska det marina skräpet i Sydostasien.

Samarbetar kring delade vattenresurser

Tack vare många års samarbete mellan ett stort antal aktörer och sektorer i regioner som delar vatten i Afrika, Asien, Mellanöstern och Nordafrika har förvaltningen och styrningen kring de delade vattenresurserna förbättrats.

Många utmaningar kvarstår

Vattenbristen ökar

Enligt FN kommer vattenbristen i världen fortsätta öka och cirka 52 procent av världens befolkning kommer år 2050 att leva i områden som har brist på vatten.

Biologisk mångfald minskar kraftigt

Jordens största minskning av biologisk mångfald sker i havets och sötvattnets ekosystem. Trots det fortsätter man att nyttja många havs- och sötvattenekosystem ohållbart. Det leder ofta till att ekosystemet kollapsar, vilket orsakar matbrist och ökar fattigdomen.

Allt allvarligare föroreningar

Mängden föroreningar och plast i vattendrag och hav fortsätter att öka. Exempelvis har föroreningarna ökat i nästan alla floder i Latinamerika, Afrika och Asien sedan 1990-talet.

Berättelser om biståndet

Aden Abdi tillsammans med två av sina döttrar.

Bättre rustade för torkan i Somalia

Efter den svåra torkan i Somalia för ungefär 10 år sedan gick sju biståndsaktörer samman och startade Somalia Resilience Programme. I dag står 285 000 människor i 170 samhällen bättre rustade att överleva torka och andra naturkatastrofer.

En kvinna, Merling, står i mangroveträsket och tittar leende rakt fram. Hon har en blå plastmössa på huvudet.

När mangroveskogen skyddades fick Merling framtidshopp

Havsfåglar, sköldpaddor och människor vid mangroveskogen vid Colombias kust har alla fått det bättre genom det Sida-stödda bevarandeprojektet La Minga. Nu drömmer musselproducenten Merling García om att öppna en egen restaurang och servera de hållbart producerade musslorna som hon samlar i mangroveskogen.

Sidas arbete för hållbara hav och vatten

Nästan hälften av jordens människor bor i dag vid en kust. Över tre miljarder är för sin överlevnad helt beroende av den biologiska mångfald och de ekosystemtjänster som finns i haven och vid kusterna. Exempel på ekosystemtjänster är fiskar, livsmiljöer för växter och djur, och vattenrenande tjänster såsom rening av gödningsämnen och miljögifter.

Världens hav, sjöar och floder är hårt drabbade av klimatförändringarnas effekter och av utsläpp, föroreningar och överfiske. Trycket på jordens sötvattenresurser ökar, vilket leder till minskade vattenflöden som minskar människors tillgång till vatten under vissa säsonger. Det slår mot jordbruk, industrier och människors försörjning, men också mot vattenkraften och fisket.

Allt vatten som finns på jorden hänger samman i ett kretslopp. Det gör att sjöar, hav och vattendrag påverkar varandra även när de är åtskilda. En stor del av de föroreningar som hamnar i havet transporteras dit från sjöar, floder, vattendrag och våtmarker. Under sin resa påverkar de viktiga ekosystem och den biologiska mångfalden i och vid vattendragen.

Hållbar förvaltning och nyttjande av vatten och hav

Människors behov av vatten ökar. Det kräver att vattnet används mer effektivt och förvaltas på ett mer hållbart sätt. När allvarlig torka och översvämningar ökar slår det hårt mot människor som lever i fattigdom.

Mer än hälften av världens vattenresurser utnyttjas av minst två länder, men trots det saknas på många platser fungerande regelverk och institutioner för att förvalta de gemensamma vattenresurserna. Tillgången till vatten kan även vara en källa till konflikter, då vattenflöden inte tar någon hänsyn till politiska gränsdragningar mellan länder.

Ökat kvinnligt deltagande

Djupt rotade stereotypa könsroller begränsar många kvinnors möjligheter att delta och påverka på samma villkor som män. Via programmet Transboundary Rivers of South Asia bidrar Sida med gränsöverskridande vattenförvaltning i Sydasien. Det genomför landanalyser som ökar kvinnligt deltagande och bygger varningssystem för översvämning. Via International Center for Integrated Mountain Development  ICIMOD bidrar Sida till att öka motståndskraften mot klimatförändringarna, framförallt bland kvinnor. Det görs genom att sprida kunskap, hitta lösningar för klimatanpassning och ta fram strategier för floderna Mekong och Salweens avrinningsområde.

ICIMOD:s webbplats

Fredsbyggande runt Jordanfloden

Vattenbrist är ett stort problem runt Jordanflodens dalgång på grund av att det regnar allt mer sällan och för att befolkningen växer snabbt med de många människorna som flytt dit från Syrien. Via organisationen EcoPeace stödjer Sida programmet Good Water Neighbours som utbildar ungdomar i hur de påverkar och påverkas av att dela vattenresurser. Efter utbildningen för de vidare sin kunskap till sina lokala samhällen. Utbytet bidrar också till fredsbyggandet och ökar sannolikheten att vattenavtal efterlevs.

Om Good Water Neighbours på EcoPeace webbplats

Dialog mellan länder som delar vatten

När flera länder delar samma vatten kan det vara en källa till konflikt. Via Stockholm International Water Institute (SIWI) och UNDP stödjer Sida programmet Shared Waters Partnership (SWP) som stärker och underlättar dialogen mellan länder som delar vatten. Ett av de viktigaste målen för samarbetet är att skapa plattformar där alla parter kan mötas i områden där vatten är, eller kan bli, en källa till konflikt.

Om Shared Waters Partnership på Water Governance Facilitys webbplats

Renare vatten och hav

Haven upptar tre fjärdedelar av jordens yta. De absorberar också nästan en tredjedel av människans utsläpp av koldioxid. När ekosystemen i haven och vid kusterna förstörs, försvinner den viktiga lagringen av växthusgaser. De i sin tur förvärrar klimatförändringarna.

Föroreningar av hav och vattendrag är ett enormt problem i många delar av världen. Tiotals miljoner människor är i riskzonen för hälsoproblem genom kontakt med förorenat ytvatten. Aktiviteter på land står för 80 procent av de marina föroreningarna. Övergödning, i kombination med klimatförändringar, skapar allvarlig syrebrist och döda bottnar.

Mindre plast i haven

Plast utgör 60-80 procent av allt marint skräp (cirka 8 miljoner ton per år). Sida bidrar till UN Environment Programmes (UNEP) administration av 13 av totalt 18 regionala havsprogram där 143 länder sedan 1974, genom konventioner och handlingsplaner, samarbetar för att genomföra styrdokument om marina föroreningar, ökad motståndskraft, hållbart nyttjande av marina resurser och med att förbättra effektiviteten i de regionala havsprogrammen.

Om havsprogrammen på Uneps webbplats

Mer hållbart fiske

Under de senaste årtiondena har det industriella fisket ökat. Det har lett till utfiskning av haven och har, tillsammans med klimatförändringar och föroreningar, gjort att många fiskebestånd i dag är hotade. Världsbankens ProBlue arbetar för en mer hållbar fiskeriförvaltning, bland annat genom att ta fram sätt för att bedöma statusen på fisket och motverka skadliga fiskesubventioner. ProBlue stärker en uthållig utveckling av ett friskt hav och motverkar nedskräpningen av plast i haven, globalt och regionalt i Asien och Västafrika.

Om ProBlue på Världsbankens webbplats

Strandstädning i Kenya

Via FN:s miljöprogram UNEP bidrar Sida till policyarbetet för att minska plastföroreningar i havet. Genom IUCN:s projekt Marine Plastics and Coastal Communities anordnar lokala grupper strandstädning av en 70 kilometer lång strandsträcka i Kenya. De sammanställer data om plastföroreningar som sedan har använts i Världsbankens analytiska arbete i Mocambique och bidragit till att regeringarna i Vietnam och Sydafrika har utarbetat policyer för utökat producentansvar för plast.

Om projektet på IUCN:s webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete för hållbara hav och vatten

Sidas utvecklingssamarbete förbättrar tillståndet i haven, verkar för en mer hållbar förvaltning och användning av vattenresurser och ekosystem i sötvatten och hav. Arbetet styrs av ett flertal strategier: exempelvis Strategin för globalt utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser och ett flertal regionala och landstrategier.

Uppdaterad: 28 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning