Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Fredliga och inkluderande samhällen

Krig och våldsamma konflikter både orsakar fattigdom och försvårar fattigdomsbekämpning.Sida arbetar för hållbar fred och mänsklig säkerhet genom att bemöta orsaker till konflikt, stärka fredsbyggande och bidra till återuppbyggnad av samhällen drabbade av konflikt.

Så går utvecklingen framåt

Steg mot fred i flera länder

Colombia skrev 2016 på ett fredsavtal med Farc-gerillan, efter ett 50 år långt inbördeskrig. Sommaren 2018 skrev Eritrea och Etiopien, som länge varit i konflikt, på ett fredsavtal. I Sudan undertecknades 2019 en överenskommelse för övergång från diktatur till civilt styre.

Hälften så många dör i krig

Antalet människor som dör i väpnade konflikter har nära halverats sedan 2014, visar siffror från UCDP. Trots det dog över 75 000 människor i våldsamma konflikter 2019.

Många utmaningar kvarstår

79

miljoner människor är på flykt. Antalet väpnade konflikter ökar i världen, framför allt de som sker inom stater. Samtidigt är dagens konflikter mer komplexa och långdragna samt inkluderar ett större antal väpnade aktörer än tidigare.

Fler lever nära konflikter

Antalet människor som lever i närheten av konflikthärdar har nära på fördubblats sedan 2007, visar siffror från Världsbanken.

Covid-19 försvårar fredsbyggande

Covid-19-pandemin har och kommer att få stora konsekvenser för fredsbyggande och människors säkerhet. Konfliktdrabbade länder har särskilt svårt att förebygga smittspridning och ge vård till människor som smittats. Fredsbyggande och humanitära insatser begränsas av pandemin.

Berättelser om biståndet

Ett femtiotal vitklädda män sitter eller står tillsammans

Löser konflikter i byar för att bidra till fred i Sudan

I Darfur har människor levt omgivna av väpnat våld sedan 1950-talet. Att lösa konflikter på bynivå bidrar till fred och stabilitet. Sida stödjer genom UNDP en fond som tar vara på lokalsamhällets traditionella sätt att lösa konflikter. Totalt har cirka 15 organisationer fått medel för konflikthantering i Darfur genom fonden.

Två män står bredvid varandra. De har jackor och ler in i kamerna.

Neutral medierapportering viktig för att nå fred i Jemen

Under fredskonsultationerna i Rimbo mellan den jemenitiska regeringen och Ansaar Allah i början av december trängdes media om att bevaka samtalen. Förutom stora mediejättar som Al-Jazira, AFP och Reuters fanns även tolv jemenitiska journalister på plats. Flera av dem ingår i ett Sida-stött medieprojekt för fredsjournalistik och neutral rapportering.

Fredliga och inkluderande samhällen

En allt större del av världens fattiga lever i konfliktzoner. I början av 2020 beräknade OECD att tre fjärdedelar av de människor i världen som lever i extrem fattigdom bor i konfliktdrabbade eller sköra stater. Fattigdom gör människor mer sårbara i konflikter och konflikter gör det svårare för människor att ta sig ur fattigdom. Väpnade konflikter orsakar inte enbart död, lidande och förstörelse. Konflikter gör även att länders och regioners utveckling stannar av. Länder som är instabila eller drabbade av konflikt är särskilt sårbara för exempelvis klimatförändringar, miljöförstöring, ekonomiska kriser, utmaningar kopplade till migration och virusutbrott, så som covid-19-pandemin.

Konfliktförebyggande och dialog

Det finns många anledningar till varför konflikter uppstår. Ofta är det en kombination av flera komplexa orsaker. Samtidigt är det möjligt att identifiera orsaker och i en del fall även att förebygga att en konflikt eskalerar till krig. Att förebygga konflikter ger mindre lidande och kostar mindre jämfört med att bygga upp samhällen efter en konflikt. Då kan mer resurser användas för att bekämpa fattigdom.

Fredsbyggande

International Alert (IA) arbetar för att förebygga konflikt och bygga fredliga samhällen i ett 20-tal länder, bland annat genom att engagera näringslivet i fredsbyggande. I Burundi, Demokratiska republiken Kongo och Rwanda ger IA stöd kvinnor som bedriver handel i ländernas gränsområden, vilket både stärker kvinnornas försörjning, främjar jämställdhet och regional handel samt ökar förtroendet mellan länderna. AI har även i samarbete med andra organisationer i projektet Water, Peace and Security Partnership (WPS) tagit fram ett globalt verktyg för att förutse vattenrelaterade konflikter.

Om projektet på WPS:s webbplats 

Social sammanhållning

I Somalia pågår väpnade konflikter med många inblandade aktörer. Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) arbetar för att öka social sammanhållning, bland annat genom att stödja ungdomsorganisationer och skapa dialog mellan civilsamhälle och statliga aktörer. EISA utbildar också kvinnliga ledare för att kvinnor ska få större inflytande i politiken.

Om arbetet i Somalia på EISA:s webbplats

Inkluderande fredsprocesser

För att en fredsprocess ska leda till hållbar fred krävs att alla i samhället får vara med att bestämma hur samhället ska byggas upp efter en konflikt. Men så är det inte alltid. I många fall har exempelvis kvinnor, unga och andra marginaliserade grupper inte tillräckligt inflytande i fredsprocesser, trots att de beslut som fattas handlar om deras liv och framtid.

Stödjer fredsprocesser

Sida stödjer en rad organisationer som bidrar till att stärka kvinnor och ungas deltagande i fredsprocesser genom globalt påverkansarbete. Några exempel är Womens International League for Peace and Freedom, MADRE, United Network for Young Peacebuilders och Kvinna till kvinna. Sida stödjer också inkluderande fredsprocesser på lokal nivå. Ett exempel är FN-programmet ”Peace and Community Cohesion Project” i Sydsudan, som bidrar till att fler kvinnor och personer från olika folkgrupper och i olika åldrar finns representeradei de lokala kommittéer som hanterar konflikter mellan eller inom folkgrupper i landet.

Om Peace and Community Cohesion Project på UNDP Sudans webbplats

Lokal konfliktlösning

Diskriminering, könsbaserat våld och ekonomisk utsatthet är exempel på orättvisor som delar samhällen och ökar risken för våld. Organisationen Saferworld stödjer lokal konfliktlösning och stärker banden mellan olika samhällsgrupper som ett sätt att bygga fredliga och inkluderande samhällen, med fokus på kvinnors deltagande. Saferworld arbetar i flera länder, bland annat Kenya, Somalia, Sydsudan, Yemen, Tadjikiztan och Myanmar.

Saferworlds webbplats

Mänsklig säkerhet

Konflikter, fattigdom, svält, miljö- och klimatrelaterade kriser, sjukdomsepidemier och ekonomiska kriser hotar människors säkerhet. Alla människor har rätt till både fysisk och psykisk säkerhet. Mänsklig säkerhet är en förutsättning för långsiktig fred och utveckling.

Minröjning

Ett stort problem under och efter väpnade konflikter är minor och andra explosiva objekt, som äventyrar människors säkerhet och hindrar dem från att bruka mark. Organisationerna Danish Demining Group och Mines Advisory Group arbetar med att röja mark från minor, bland annat i Afghanistan, Bosnien-Hercegovina, Irak, Ukraina och Zimbabwe. Organisationerna sprider också kunskap till allmänheten om riskerna med minor.

Stöd till journalister

I många av Sidas samarbetsländer är journalisters säkerhet hotad, särskilt de som granskar makthavare. De riskerar att utsätts för trakasserier, hot och våld och varje år mördas flera journalister. Sida stödjer International Media Suppor (IMS) som utbildar journalister i säkerhetsfrågor ibland annat Afghanistan, Palestina och Myanmar. I Afghanistan har IMS även en dygnsöppen hotline dit journalister kan vända sig för akut hjälp.

IMS:s webbplats

Försoning och övergångsrättvisa

Våldsamma konflikter innebär att människors rättigheter kränks. Många förlorar anhöriga, vänner, hem och möjlighet att försörja sig eller att gå i skolan. Detta kan, även när en konflikt är över, skapa misstro mellan grupper och förstöra de band som håller ihop samhällen.

Stöd till överlevande

Drygt 20 år efter fredsavtalen i Guatemala återstår fortfarande mycket arbete för att läka såren efter den väpnade konflikten och skapa förutsättningar för fredlig samexistens, sanning och rättvisa. Sida stödjer Guatemalas rättsantropologiska stiftelse (FAFG) som söker reda på gravar, identifierar offer och gör det möjligt för överlevande att få begrava sina familjemedlemmar. FAFG medverkar också som expertvittne i rättegångar som rör brott som begåtts under konflikten. Stödet gör det också möjligt att de överlevande kan få psykosocialt och juridiskt stöd.

FAFG:s webbplats

Juridiskt stöd till civilbefolkningen

Civilbefolkningen i Colombia drabbades hårt de 50 år långa inbördeskriget. När fredsprocessen inleddes 2016 kunde det komplicerade arbetet påbörjas för att skipa rättvisa för de som drabbats. Sida ger bland annat stöd till juristorganisationen Comisión Colombiana de Juristas som arbetar för att drabbade ska få rättvis ersättning, exempelvis genom att få tillbaka sin mark.

Comisión Colombiana de Juristas webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete för fredliga och inkluderande samhällen

2019 hade 52 procent av Sidas totala bistånd fred och säkerhet som huvud- eller delmål.

Sida stödjer insatser för fred och säkerhet i direkt samarbete med specifika länder, men också på regional och global nivå. Sidas globala arbete för fred och säkerhet styrs av strategin för hållbar fred 2017-2022.

Alla Sidas insatser analyseras utifrån ett konfliktperspektiv för att de ska ta hänsyn till människors säkerhet, bidra till att stärka fred när det är möjligt samt att inte riskera att förvärra konflikter.

Uppdaterad: 28 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning