Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Regionalt samarbete framgång för minskad användning av kemikalier

Den ekonomiska tillväxten i Sydostasien innebär att användningen av kemikalier ökar både inom jordbruk och industri. Bristande kontroll, märkning och kunskap drabbar lokalbefolkningens hälsa och miljö. Sida finansierade under tolv år ett framgångsrikt regionalt samarbete inom området. Det har bidragit till stärkta institutioner, förbättrad lagstiftning och minskade risker.

Jordbrukaren Kham Kheng i Laos visar upp sin ekologiska odling.

Gått över till ekologisk odling

Kham Kheng visar upp en av sina odlingar av ekologiska grönsaker. Hon odlar bland annat ekologiska jordgubbar och odlar fisk i en damm. Foto: Deeppa Ravindran/PANAP

Kham Kheng har slutat använda kemikalier

– Ju mer jag besprutade, desto mer angreps grödorna. Dessutom hade jag hela tiden hälsoproblem. Min hals kändes torr, oavsett hur mycket jag drack, jag hade huvudvärk och kände mig yr. Jag blev så trött när jag hade besprutat att jag fick lägga mig ner i sex-åtta timmar.

Det säger 46-åriga Kham Kheng i Laos. Hennes hals kändes torr, oavsett hur mycket hon drack, hon hade huvudvärk och kände sig yr. Hon blev så trött när hon hade besprutat att hon fick lägga sig ner i sex-åtta timmar.

Nu mår jag mycket bättre och orkar mer, trots att jag är äldre.

Kham Kheng Jordbrukare

Kham Kheng har varit jordbrukare i 34 år och började använda bekämpningsmedel vid 18 års ålder. Men efter att ha gått en rad utbildningar har hon lärt sig om ekologisk odling, vilket lett till att hon helt slutat använda kemiska bekämpningsmedel.

– Nu mår jag mycket bättre och orkar mer, trots att jag är äldre.

Kham Kheng har gått med i en organisation för ekologiska odlare och hennes inkomster från grönsaksförsäljningen har nästan tredubblats sedan hon ändrade odlingssätt. Numera utbildar hon andra jordbrukare i att odla och marknadsföra ekologiska grönsaker.

Några resultat

  • Mer än 80 000 bönder har utbildats av FAO.
  • Mer än 20 000 studenter, lärare och bönder har utbildats av TFA.
  • 60 000 bönder har utbildats i alternativa jordbruksmetoder av PANAP.
  • Uppdaterad lagstiftning om bekämpningsmedel i fyra länder.
  • Ny  lagstiftning om industriella kemikalier i tre länder.

Regionala utmaningar kräver samarbete

Kham Kheng är en av de tiotusentals jordbrukare som utbildats inom det Sidafinansierade regionala programmet ”Towards a Non-toxic South East Asia”. Programmet bygger på ett samarbete mellan Kemikalieinspektionen, FAO (Food and Agriculture Organization), två nätverk av civilsamhällesorganisationer och regeringarna i Laos, Kambodja, Myanmar, Thailand och Vietnam. Projektet innefattar lokala insatser, liknande de utbildningar Kham Kheng deltagit i, men också arbete med att stärka institutioner och lagstiftning kopplat till kemikalieanvändning.

– Många av utmaningarna i Asien är regionala och kräver samarbete mellan länder och organisationer. Vi stöder många olika regionala samarbeten med inriktning på miljö och mänskliga rättigheter och detta program om användning och hantering av kemikalier är ett viktigt bidrag i ett sådant arbete, säger Anne-Charlotte Malm, chef för det regionala utvecklingssamarbetet vid ambassaden i Bangkok.

– Det här är en global problematik men just den här regionen är under hårt tryck av stark industrialisering. De gör på många sätt liknande misstag som vi har gjort.

Ule Johansson som arbetat med programmet vid Kemikalieinspektionen.

Det här arbetet är särskilt angeläget i en världsdel som på tio år blivit den dominerande producenten av kemikalier och där många av länderna befinner sig i en fas av ekonomisk tillväxt. Det innebär att användningen av kemikalier snabbt ökar, såväl inom industrin, jordbruket som inom konsumtionen.

– Det här är en global problematik men just den här regionen är under hårt tryck av stark industrialisering. De gör på många sätt liknande misstag som oss: produktionen går före allt annat och medan hanteringen av hälso- och miljöproblemen får vänta, säger Ule Johansson som arbetat med programmet vid Kemikalieinspektionen.

Att produktionen går före allt annat och medan hanteringen av hälso- och miljöproblemen får vänta. Ule ser en rad fundamentala brister i hanteringen av kemikalier, oavsett om det handlar om bekämpningsmedel eller kemikalier inom till exempel textilproduktionen.

– Kemikalierna är inte märkta och saknar information på lokala språk. Arbetarna har inte kunskaper om vad de hanterar dagligen. Hur ska du då kunna skydda dig?

Viktigt att arbeta långsiktigt

Användningen av farliga kemikalier flyttas ofta till länder med svaga lagstiftningar och stort behov av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Ule Johansson ser därför ett stort värde i att arbeta regionalt.

– Det är viktigt att hitta samarbeten och arbeta gränsöverskridande för att komma överens om hur man skyddar hälsa och miljö. Vi försöker inom programmet att på flera nivåer att verka för ökad kunskap i regionen och att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan länderna för att bygga upp liknande krav. Det gör att aktörer inte frestas att gå till det land som har den svagaste strukturen - eller ingen alls.

Insatserna handlar bland annat om att bygga upp kärnkunskap hos myndigheter och institutionell kapacitet samt att ge råd för hur man sätter upp lagar och regelverk. Kemikalieinspektionen arbetar bland annat med att länderna ska anta ett globalt system för klassificering av kemikalier, något som redan skett i Vietnam och Thailand. Dessutom har myndigheten medverkat till utveckling av lagstiftning kring bekämpningsmedel i Vietnam, Kambodja och Laos. En viktig framgång är att Laos nyligen antog lagen ”Laws on Chemical Management” och är i färd med att göra detsamma gällande en förordning om bekämpningsmedel.

– Där har vi arbetat med att skriva kommentarer på lagtextförslaget men vi har också bjudit in grannländer och haft gemensamma aktiviteter med lagstiftare för att stötta Laos. Det är givetvis oerhört positivt att det nu finns en fundamental lag inom området, även om vi fortsättningsvis också måste arbeta med införlivande och genomförande, säger Ule Johansson.

Från fält till lagstiftning

Det Sidafinansierade programmet pågick under åren 2007-2018. Ule Johansson menar att det är viktigt att arbeta långsiktigt, både för att det bidrar till en ökad kunskapsnivå och för att det möjliggör att bygga förtroende med länder och myndigheter.  En annan av styrkorna inom programmet är att det sträckte sig från fälten till lagstiftarna på nationell nivå.

– Det är lättare att påverka beslutsfattare när man har med sig fakta från fältet.

Ule Johansson Kemikalieinspektionen

– Det är lättare att påverka beslutsfattare när man har med sig fakta från fältet. Utan fotfäste i verkligheten riskerar lagstiftning att bli för teoretisk. Dessutom är det viktigt att bygga upp modeller för hur man i lokalsamhällen kan få till samarbete och verka för förändringar.

En av de aktörer inom programmet som är aktiva på lokal nivå är PANAP. Tillsammans med partnerorganisationer arbetar de med utbildningar, liknande de Kham Kheng deltagit i. Dessutom försöker de skapa marknader för att sälja ekologiska produkter och göra konsumenter mer medvetna genom opinionsbildning.

– Vi har många samarbeten för att bygga kapacitet lokalt. I Laos till exempel har jordbruks- och skogsmyndigheten i distrikten (DAFO) som har utbildat jordbrukarna i samarbete med vår lokala partner SAEDA. Efter insatsen har de självmant fortsatt att arbeta på samma sätt, säger Deeppa Ravindran från PANAP.

Mot ett giftfritt Sydostasien

Programmet “Towards a Non-Toxic South-East Asia” har bidragit till minskade risker för hälsa och miljö genom bättre hantering av kemikalier och bekämpningsmedel. Det drevs under åren 2007-2018 med en total budget på 184 miljoner kronor.

Kemikalieinspektionen var Sidas avtalspart. De hade i sin tur avtal med FN-organisationen FAO samt med PANAP (Pesticide Action Network Asia and Pacific) och The Field Alliance som är nätverk av lokala civilsamhällesorganisationer. FAO arbetar både med att få till lagstiftning och institutioner samt med nya jordbruksmetoder. The Field Alliance arbetar med utbildning på lokal nivå samt att få in information om bekämpningsmedel och andra kemikalier i skolornas utbildningsplaner. PANAP arbetar med att utbilda lokala jordbrukare och med opinionsbildning.

Uppdaterad: 1 juli 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning