Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling (LHU) är ett utbildningsperspektiv som handlar om hur vi vill leva våra liv nu och i framtiden.

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser de behov som människor har i dag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina. Hållbar utveckling har såväl ekonomiska som sociala, kulturella och miljömässiga aspekter.

Utbildning avgörande för hållbar utveckling

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska få en hållbar utveckling. Mål 4 i FN:s Agenda 2030 har fått rubriken "God utbildning för alla". Det innebär bland annat att alla barn och ungdomar ska få de kunskaper och färdigheter som de behöver för att leva ett mer hållbart liv och på så sätt främja hållbar utveckling över hela världen. Mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av fred och ickevåld, globalt medborgarskap och kulturell mångfald är viktiga delar i det arbetet.

Svensk skola ska främja hållbar utveckling

Sverige har förbundit sig att ge alla elever de kunskaper och färdigheter som de behöver för att främja hållbarhet. I läroplaner och styrdokument finns hållbarhetsmål som skolan ska leva upp till. Utbildningen ska inte stanna vid kunskaper om tillstånden i världen, utan också bidra till att eleverna både vill och kan påverka världen i en hållbar riktning. Skolan ska förbereda eleverna så att de kan delta aktivt i samhället och ta personligt ansvar.

Därför är det viktigt att de tycker att lärandet är relevant och meningsfullt, att undervisningen har ett kritiskt förhållningssätt och ett öppet klimat och att eleverna får möjlighet att vara delaktiga. I ämnet ingår många frågor utan enkla svar. Därför är dialog en viktig del av undervisningen.

Ett lärande för hållbar utveckling karaktäriseras av:

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • en mångfald av pedagogiska metoder
  • delaktighet och inflytande från eleverna

Skolledningen spelar en central roll

Lärande för hållbar utveckling handlar till stor del om att låta olika perspektiv mötas och att stärka elevernas förmåga och vilja att förändra världen i en hållbar riktning. Det kräver att skolan styrs och organiseras på ett sätt som ger goda förutsättningar för samarbete, diskussion och möjlighet för såväl elever som lärare att vara delaktiga och påverka arbetet.

Globalt lärande

Ett närliggande begrepp till Lärande för hållbar utveckling är ”globalt lärande”. Det beskrivs så här av Global Education Network Europe (GENE):

"Globalt lärande gör det möjligt för människor att kritiskt reflektera över världen och sin plats i den; att öppna sina ögon, hjärtan och sinnen för situationen på såväl lokal som global nivå. Det ger människor möjlighet att förstå, föreställa sig, hoppas och agera för att skapa en värld med social rättvisa och klimaträttvisa, fred, solidaritet, jämlikhet, miljömässig hållbarhet och internationell förståelse. Det innebär respekt för mänskliga rättigheter och mångfald, inkludering och ett anständigt liv för alla - både nu och i framtiden."

Källa: The Dublin Declaration 2050

Uppdaterad: May 11, 2023