Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Den globala skolans kartläggningsverktyg

Hur fungerar arbetet med lärande för hållbar utveckling på din skola eller förskola? Vad kan du som rektor eller skolchef göra för att ta reda på det? Tillsammans med forskare i utbildningsvetenskap och didaktik har vi tagit fram ett kartläggningsverktyg.

Att kartlägga nuläget är ett sätt att identifiera behoven av insatser för att nå målen för lärande för hållbar utveckling (LHU) i din organisation. Vår kartläggning skattar följande områden:

Varför?

Utgår LHU hos er från läroplansmålen? Finns det andra aspekter på LHU i organisationen?

Vad?

Vilka delar av hållbarhet ingår i det nuvarande arbetet?

Hur?

Hur bedriver ni arbetet med LHU? Vilka deltar och hur är arbetet organiserat?

Förslag på arbetsprocess

Så här kan ni arbeta för att kartlägga er verksamhet.

1. Kontakta Den globala skolan

Kontakta Mathias Demetriades för att få tillgång till den enkät som är basen i kartläggningsverktyget. 

2. Genomför enkäten

Enkäten är en individuell självskattning som finns i två versioner: för pedagoger respektive rektorer. Att fylla i den tar ungefär 20 minuter.

3. Följ upp resultaten

 • Reflektion och diskussion i mindre grupper.
 • Identifiera och diskutera styrkor och behov med hela enheten.
 • Ta fram förslag på kompetensutveckling.

4. Använd analysen

 • i det systematiska kvalitetsarbetet och gör en årlig uppföljning med varje enhet.
 • som ett redskap för individuell reflektion och kollegiala samtal.
 • för att förbättra den egna verksamhetens medvetenhet och måluppfyllelse inom lärande för hållbar utveckling.
 • som ett sätt att identifiera behov av riktad kompetensutveckling.
 • för att stärka likvärdigheten i arbetet med LHU och de globala målen i kommunens alla skolor och förskolor.
 • som ett diskussionsunderlag för hur organisationsstrukturen stödjer LHU.

Personerna bakom 

 • Annika Manni, lektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet
 • Eva Knekta, postdoktor vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet
 • Erika Åberg, enhetschef vid Naturskolan, Umeå kommun
 • En referensgrupp av rektorer från Umeå kommuns samtliga skolområden har granskat och justerat självskattningen.
 • Testpedagoger från förskola-åk 9.

Uppdaterad: March 30, 2023