Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Syftet med biståndet

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi arbetar för en jämställd, hållbar och fredlig värld

Sida jobbar för demokrati, jämställdhet, ekonomisk utveckling och en hållbar och fredlig värld. Vi räddar också liv och lindrar nöd genom humanitärt bistånd till människor som har drabbats av väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra krissituationer.

Utvecklingen i världen har gått framåt och den extrema fattigdomen har halverats på några årtionden. Samtidigt lever vi just nu i en tid av stor osäkerhet. Vi har bara börjat se klimatförändringarnas effekter, demokratin går bakåt i många länder, den ekonomiska utvecklingen är för svag och jämställdhetsarbetet möter starkt motstånd. Dessutom lever vi under hotet av en global pandemi.

Människor kan själva förändra sina liv

Med samarbete, ekonomiskt stöd och kunskap skapar vi tillsammans med våra samarbetsorganisationer bättre förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck. Syftet med det svenska biståndet är att ge människor verktyg att själva förändra sina liv, och att bidra till att skapa goda förutsättningar för utveckling.

Eftersom Sidas samarbetsländer ansvarar för sin egen utveckling så utgår det svenska biståndet ofta från ländernas egen politik för att minska fattigdomen. När de människor som lever och bor i landet är med och utformar arbetet blir resultatet bättre och även hållbart på lång sikt.

Tillsammans ska vi nå Globala målen

Biståndet är ett viktigt bidrag för att nå Globala målen för hållbar utveckling. Alla FN:s medlemsländer har kommit överens om att vi tillsammans ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030.

Sverige bidrar också till Globala målen på andra sätt, till exempel genom vår handelspolitik. Med biståndet kan vi göra mer riktade insatser i länder med lägre inkomster och där det ofta pågår väpnade konflikter. Det bidrar också till långsiktig utveckling genom att bygga institutioner och kompetens i dessa länder.

Världen hänger samman

I en globaliserad värld hänger alla länder samman. Sverige är en stark röst i världen i utvecklingsfrågor och för humanitär verksamhet. När världen mår bättre och vi tillsammans arbetar för att lösa globala ödesfrågor, mår också Sverige bättre.

En mer demokratisk, jämställd, rättvis, hållbar och fredlig värld är bra för alla.

Uppdaterad: September 10, 2021