Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Hit gick svenskt bistånd 2020

2020 dominerades av covid-19-pandemin, vilket fick enorma konsekvenser för människors hälsa och försörjning. Sida justerade under året många insatser för att möta människors ökade och förändrade behov. Här följer några exempel på hur Sidas arbete har bidragit till att människor som lever i fattigdom och förtryck har fått det bättre.

Två kvinnor och en man tittar på ett spädbarn som mannen håller i armarna.

Starkare hälsosystem

De utmaningar som fanns innan pandemin finns kvar. Sida har under 2020 bland annat stöttat hälso- och sjukvården i många länder, exempelvis i Sydsudan genom FN:s befolkningsfond (UNFPA). Foto: UNFPA

Covid-19 har präglat året

Många års framsteg för att minska fattigdomen har tagit stora kliv bakåt, sedan Världshälsoorganisationen (WHO) i januari 2020 utropade nödläge med anledning av covid-19-pandemin. En stor del av Sidas 2 000 insatser i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa har under det senaste året anpassats för att på bästa sätt möta människors ökade och förändrade behov.

Den snabba omställningen har varit möjlig mycket tack vare det nära och goda samarbete med våra samarbetspartners och våra flexibla stödformer. Stöden ger våra partners en stor flexibilitet att justera och ställa om sitt arbete utan att behöva göra några ändringar i avtalen.

Några samlade resultat från 2020

Sveriges totala bistånd uppgick 2020 till 58 miljarder kronor, varav 26,2 miljarder kronor betalades ut via Sida. Det motsvarar 1,14 procent av Sveriges BNI.

Sida har under 2020 gett stöd till 1953 insatser. Detaljerad information om hur pengarna har använts och vilka resultat som uppnåtts hittar du på openaid.se.Här nedan följer några av förra årets resultat.

Covid-19

 • Globalt: 6,8 miljoner människor i 37 länder och i 250 städer har fått bättre möjligheter att bekämpa covid-19. Detta tack vare Sidas bidrag till förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet, ökad kunskap om hur viruset smittar och arbete för att färre människor ska leva i hemlöshet.
 • Afrika, Asien, Mellanöstern och Nordafrika: 6,6 miljoner människor har fått faktakontrollerad information om covid-19. Detta tack vare Internews och deras samarbete med medieaktörer i sju länder.
 • Moçambique: 500 000 hushåll har fått utökat kontantstöd under tre månader. Föräldralösa barn har fått särskilt stöd och ytterligare cirka 230 000 hushåll som förlorat sin inkomst inom den informella ekonomin har inkluderats i landets trygghetssystem.
 • Globalt: 55 länder har fått extra stöd till läromedel för distansutbildning, radio/tv-utbildning, samt åtgärder, kampanjer och stöd till lärare för att på ett säkert sätt öppna skolorna igen.
En kvinna med munskydd sitter och tillverkar munskydd i tyg.

Covid-19-pandemin har präglat 2020

Bulawayo, Zimbabwe, 24 april 2020. En sömmerska arbetar med att sy munskydd.

Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling

 • Afrika söder om Sahara: Målet är snart uppnått: att mobilisera 1 miljard US dollar till 2024 för ökad produktion, tillgång till förnyelsebar energi och energieffektivisering i Afrika söder om Sahara. Detta genom projektet Power Africa som bygger plattformar för samverkan mellan stat och näringsliv för att på så vis främja metoder för förnyelsebar energiproduktion. 
 • Georgien: 58 000 personer har fått tillgång till avloppsrening i städerna Telavi och Tskaltubo.
 • Globalt: 8 000 bönder har fått utbildning inom klimatsmart jordbruk och totalt har 26 planer på klimatanpassning tagits fram med fokus på vattentillgång.
 • Guatemala: 2200 familjer i sju kommuner har fått bättre möjligheter att främja ett hållbart användande av naturresurser och samtidigt kunna producera tillräckligt mycket mat.
 • Bangladesh: 120 000 människor har fått tillgång till dricksvatten utan arsenik, tack vare Sidas samarbete med Unicef.

Vatten & sanitet

 • Asien & Afrika: Över 250 nyckelpersoner från offentlig förvaltning, civilsamhället, akademin och näringslivet har fått utbildning, handledning och tillgång till plattformar för att kunna samarbeta över sektorerna. På så vis har de lättare kunnat genomföra viktiga förändringar i sina städer vad gäller tillgång till vatten, sanitet och hygien för de människor som lever i fattigdom. Ett exempel är Namutumba-distriktet i Uganda där fler människor blivit anslutna till stadens vattenledningar - en ökning från 50 procent till 63 procent. I Zambia ledde programmet till att 130 hushåll anslöts till vattennätet.

Jämställdhet

 • Globalt: Fler män har nåtts av kampanjerna HeForShe och Because I am a man genom en ökad satsning under pandemi-året för att stoppa könsrelaterat våld och få män att ta större ansvar som pappor. I Uganda har 140 parlamentsledamöter engagerat sig i kampanjen HeForShe.
 • Irak: 70 000 kvinnor och flickor har fått sjukvård, psykosocialt och rättsligt stöd via mobila team och kvinnocenter i regi av FN:s Befolkningsfond (UNFPA). I Syrien får både kvinnor, flickor och pojkar som utsatts för könsrelaterat våld vård och rådgivning på säker plats.
 • Bangladesh: Antalet barnäktenskap har minskat från 65 till 47 procent (de senaste två åren) i de distrikt där bland annat Plan International arbetar. 70 procent av alla pappor som har döttrar mellan 11-18 år har sagt att de inte kommer tillåta att deras döttrar gifter sig innan de har fyllt 18 år. Ungdomar engageras i arbetet och rapporterar till myndigheter om någon flicka riskerar att giftas bort.
 • Globalt: 16 miljoner kvinnor har fått tillgång till mobilt internet via den Sida-stödda organisationen Connected Women Commitment Initiative. Detta genom lägre priser på mobiltelefoner som har internetuppkoppling och tjänster för kvinnor.
 • Sudan: Kvinnlig könsstympning har kriminaliserats.

Migration & utveckling

 • Libanon: Kvinnor på flykt har fått tillgång till digital undervisning för att på sikt skapa fler arbetstillfällen. Detta tack vare en snabb omställning till följd av pandemin. Över hundra kvinnor har fått extra kontantstöd.
 • Myanmar: 11 000 utsatta familjer, framförallt ensamstående kvinnor, har fått kontantstöd som har förbättrat deras situation.
 • Bangladesh: 430 brunnar för 60 500 personer och 240 handpumpar för 36 000 personer har installerats i de samhällen som tagit emot många flyktingar. Det har även tagits fram stationer för handtvätt vid lokala marknader och människor har fått information om avfallshantering och ansiktsmasker, handskar och desinfektionsmedel har delats ut. I flyktinglägret Cox's Bazar har kvinnor börjat producera ansiktsmasker, vilket har ökat arbetstillfällena.

Fredliga & inkluderande samhällen

 • Colombia: 3117 människor har fått bättre ekonomiska möjligheter tack vare Sidas stöd till innovativ näringsverksamhet för människor i de landsbygdsområden som drabbats hårdast av den väpnade konflikten. Genom att kanalisera resurser till 31 innovativa företag och föra samman människor har deras förutsättningar blivit bättre.
 • Mali: 88 procent av Malis befolkning har nåtts av Studio Tamanis radioinslag. En tredjedel av landets befolkning över 15 år har lyssnat regelbundet på Studio Tamanis. Insatsen har genomförts genom ett landsomspännande nätverk av korrespondenter och radiostationer som har spridit tillförlitlig och opartisk information om landets freds- och försoningsprocess.
 • Demokratiska Republiken Kongo, Syrien och Irak: Under pandemin har Sidas samarbetspartners säkerställt att civilbefolkningen, i vissa områden som har kontrolleras av väpnade grupper, har fått tillgång till hälso- och sjukvård.

Jämlik hälsa

 • Globalt: 1,4 miljoner barn och ungdomar i åldern 10-24 år har fått allsidig sexualupplysning, drygt 60 procent kvinnor, och de allra flesta på den afrikanska kontinenten. Detta tack vare lokala organisationer och deras samarbete med FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) och Frontline Aids.
 • Afrika: 300 000 osäkra aborter och lika många oplanerade graviditeter har kunnat förhindras tack vare ökad tillgång till säkra och lagliga aborter. Satsningar på att öka tillgången till preventivmedel har i sin tur bidragit till att förhindra uppskattningsvis en miljon oönskade graviditeter, enbart under 2020.
 • Demokratiska Republiken Kongo: 120 sjuksköterskor har under 2020 påbörjat barnmorskeutbildning.
 • Uganda & Zambia: 300 hälsoarbetare har utbildats för att tidigt kunna identifiera hiv, och för att kunna följa upp mor och barn efter graviditeten så att risken för överföring av hiv kan minska.

Inkluderande ekonomisk utveckling

 • Tanzania: 600 000 företag inom jordbrukssektorn har fått lån på totalt 125,3 miljoner US dollar. Detta genom ett Sida-stött garantistöd. I stödet ingår även extra fokus på att nå ut till kvinnor.
 • Liberia: 25 000 hushåll inom jordbruket har ökat sina inkomster (med 12 miljoner US dollar) och mer än 1000 nya jobb har skapats, främst för kvinnor och ungdomar. Detta tack vare systemförändringar som gynnar den lokala ekonomin.
 • Guatemala: 24 000 kvinnliga småproducenter har organiserat sig i företagarnätverk och kooperativ för gemensam tillgång till lokala marknader. Genom en mobil modul har stödet nått ut till unga kvinnor med yrkesutbildning i byar och småstäder på landsbygden.
 • Palestina: 2 500 personer (1258 kvinnor) har under 2020 tagit del av en akademi för entreprenörer och frilansare i Gaza, Nablus och Hebron. Akademin har ökat de digitala möjligheterna vilket bidrar till att fler unga företagare kan få en säker och regelbunden inkomst.

Utbildning & forskning

 • Östafrika, Mellanöstern, Indien, Pakistan: Forskningsinstitutet Icipe har bidragit med forskning om insekter som varit till hjälp när stora svärmar av vandringsgräshoppor invaderat olika områden och hotat tillgången till mat.
 • Afghanistan: 1 200 klasser har under 2020 integrerats i det statliga skolsystemet. Detta tack vare stöd till Svenska Afghanistankommittén.
 • Globalt: 2,6 miljoner barn i åldern 3 - 18 år (varav cirka 40 procent flickor) som lever i länder som befinner sig i konflikt har fått stöd till utbildning. I Demokratiska republiken Kongo, Mali, Somalia, Uganda och Jemen har fler än 54 000 barn fått skolmåltider genom Sidas partner Education Cannot Wait (ECW). I Afghanistan har stödet lett till att 190 000 flickor och pojkar på flykt under de senaste två åren har fått tillgång till utbildning.

Humanitärt stöd

 • Somalia: Tack vare akutstöd stod staden Beletweyne i Somalia bättre rustad för att klara av den katastrof översvämningarna ledde till. Människor kunde genom stödet tillgodose sina omedelbara behov: att få tillgång till mat, vatten och medicin.
 • Globalt. Miljontals krisutsatta människor har under 2020 fått stöd och skyddsinsatser tack vare Sidas humanitära partners.
Tre kvinnor från organisationen femina Hip vid ett podium

Ökad kunskap om rättigheter

80 procent av alla unga tanzanier har kommit i kontakt med den Sida-stödda organisationen Femina Hip. Ungdomar och unga vuxna har via medier, festivaler, klubbar och skolor fått lära sig mer om sina rättigheter vilket gör det lättare för dem att kunna påverka sina egna liv. Foto: Goodluck Mushi

Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

 • Tanzania: 80 procent av alla unga tanzanier har (sedan starten) kommit i kontakt med den Sida-stödda organisationen Femina Hip. Ungdomar och unga vuxna har via medier, festivaler, klubbar och skolor fått lära sig mer om sina rättigheter vilket gör det lättare för dem att kunna påverka sina egna liv.
 • Liberia: Inrättandet av specialistdomstolar som fokuserar på sexuellt och könsbaserat våld har fört rättsystemet närmare befolkningen. 1 700 personer fick även rättshjälp, varav 1300 handlade om sexuellt och könsbaserat våld. 670 fångar blev även frigivna i väntan på rättegång, 84 var kvinnor.
 • Sydostasien: 8 nya ramverk för antikorruption har etablerats i Sydostasien. Detta tack vare regionala workshoppar och teknisk assistans på nationell nivå. 1 610 olika aktörer har tagit del av kapacitetsbyggande workshoppar, rådgivning och fältbaserade mentorsprogram för korruptionsutredare. Insatsen har ökat allmänhetens tillit till antikorruptionsmyndigheter och det är väsentligt fler korruptionsfall som anmäls i regionen.

Uppdaterad: March 1, 2021