Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Så mäter Sida resultat

Människor i världen får det bättre varje år. Genom det svenska biståndet bidrar Sverige till den utvecklingen. Sida och våra samarbetspartners mäter resultat på många olika nivåer. På så sätt ser vi till att det svenska biståndet gör nytta för de människor som lever i fattigdom eller under förtryck.

Allt Sidas bistånd ska visa långsiktigt resultat

För att vi ska veta att Sidas arbete gör skillnad måste vi mäta biståndets resultat. Det är viktigt att ta reda på vilka insatser som har bäst förutsättningar att bidra till att människor får det bättre. Men ibland är det svårt att mäta vad biståndet har bidragit till. Att mäta resultat är ofta komplext. Ett resultat kan se ut på många olika sätt, och det kan komma direkt eller ta lång tid.

Sida liksom alla andra givare och partnerländer arbetar mot gemensamma mål för att biståndet ska få så bra resultat som möjligt.

Långsiktiga effekter är svårare att mäta

På projektnivå är det lättare att se konkreta resultat. Oftast är den långsiktiga effekten av resultatet mer intressant än det direkta resultatet. Ett direkt resultat kan till exempel vara att ett barn får mässlingsvaccin och inte blir sjukt. Det långsiktiga resultatet innebär att barnet kan växa upp till en frisk person som bidrar till sitt lands utveckling.

Att mäta långsiktiga effekter och resultat för ett helt land eller en region är mer komplicerat.

Alla projekt har mål som går att följa upp

Alla projekt och program som Sida stödjer måste ha mål som går att följa upp och resultaten måste rapporteras in. Samarbetsorganisationen bestämmer själv vilken metod som ska användas.
Oavsett vilken uppföljningsmetod som samarbetspartnern har valt att använda sig av så måste de redovisa information som ger svar på följande frågor:

  • Vad ska uppnås? Mål på olika nivåer.
  • Hur ska målen uppnås? Orsakssamband och antaganden kring hur målen ska uppnås.
  • Hur kommer insatsen att följas upp och/eller utvärderas?

För att projekten och biståndet i stort ska uppfylla sina mål är det också viktigt att både Sida och samarbetsorganisationen lär sig av både framgångar och misslyckanden. Arbetet kan då anpassas utifrån lärdomarna. Det kallas för resultatstyrning. Ett viktigt verktyg för att fånga in dessa lärdomar och misslyckanden är att använda sig av utvärderingar.

Resultat av svenskt bistånd 2020

2020 har dominerats av covid-19-pandemin, vilket har fått konsekvenser för människors hälsa och försörjning. Sida har under året justerat många insatser för att möta människors ökade och förändrade behov. Här kan du läsa exempel på hur Sida har bidragit till att människor som lever i fattigdom och förtryck har fått det bättre.

Resultat av svenskt bistånd 2019

Sveriges samlade bistånd uppgick 2019 till 51 miljarder kronor, varav nära 25,7 miljarder kronor betalades ut via Sida. Här följer exempel på vad Sidas arbete bidrog till under 2019.

Film

Hur vet Sida att pengarna hamnar rätt?

Att Sidas bistånd gör nytta vet vi eftersom vi jobbar med uppföljning och utvärdering. Här berättar vi mer om hur vi kontrollerar att pengarna hamnar rätt.

Speltid: 2m 35s

Uppdaterad: 17 januari 2022