Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Så mäter Sida resultat

Det svenska biståndet bidrar till att människor som lever i fattigdom eller under förtryck får det bättre. Sida ser på olika sätt till att biståndet gör nytta. Ett sätt är att följa upp och utvärdera resultaten.

Människors behov är utgångspunkten

För att kunna göra nytta för människor som lever i fattigdom eller under förtryck måste vi veta vad de behöver. Vi måste också känna till vilka möjligheter som finns att förbättra deras liv, och vilka hindren är.

Sida analyserar flera olika aspekter av människors liv: Vilka resurser har de i fråga om pengar, utbildning och hälsa? Hur ser deras valmöjligheter ut och vilka möjligheter har de till inflytande? Hur är deras säkerhetssituation? Vi tittar också på hur situationen ser ut på den plats där de lever. De svar som vi får från analysen blir utgångspunkten för vad vi väljer att försöka förändra.

Resultat följs upp för alla Sidas projekt

För att vi ska veta att Sidas arbete gör skillnad följer vi upp biståndets resultat. Alla projekt som Sida stödjer har mål som går att följa upp.

Innan ett projekt startar måste de organisationer som genomför biståndet svara på tre frågor:

  • Vilka mål ska vi uppnå?
  • På vilket sätt bidrar vårt projekt till att vi når våra mål?
  • Hur kommer projektet att följas upp eller utvärderas?

Sida kräver att alla organisationer som får pengar från Sida regelbundet följer upp resultaten. Det är viktigt att de hela tiden lär av framgångar och misslyckanden och förändrar sin verksamhet baserat på dessa lärdomar. Alla organisationer som får pengar av Sida måste regelbundet rapportera om sitt arbete till Sida. När vi vet vilka projekt som har bäst förutsättningar att bidra till att människor får det bättre kan vi anpassa biståndet därefter.

Resultat kan mätas på olika sätt

Resultat mäts för alla projekt som Sida stödjer. Resultaten kan se olika ut, och metoderna skiljer sig åt.

Vissa resultat går lätt att mäta, till exempel hur många barn som går i skolan eller antalet personer som har vaccinerats. Andra resultat kräver att man gör enkäter eller intervjuer, till exempel för att undersöka om polisen respekterar mänskliga rättigheter.

Ett resultat kan komma direkt eller ta lång tid. Ett direkt resultat kan vara att ett barn får mässlingsvaccin och inte blir sjukt. Det långsiktiga resultatet innebär att barnet växer upp till en frisk person som bidrar till sitt lands utveckling.

Det enklaste är att mäta direkta resultat av ett enskilt projekt. Att mäta långsiktiga effekter på ett helt land eller en region är mer komplicerat. Samhällsförändringar påverkas av många olika faktorer och det kan vara svårt att säkert veta vad just biståndet har bidragit till.

Sida använder ibland utvärderingar för att se de långsiktiga effekterna av biståndet. Vi kan till exempel undersöka hur Sidas stöd har bidragit till att förbättra utbildningsväsendet i ett land under en längre period. Eller vad Sidas totala bistånd till ett land har gjort för skillnad under en femårsperiod.

Utvärderingar visar oss vad som fungerar

Utvärderingar är viktiga för att fånga in lärdomar om biståndet. De visar vad som fungerar, för vem, under vilka omständigheter och på vilket sätt.

Både Sida och våra samarbetsorganisationer utvärderar biståndet. Det är inte obligatoriskt att utvärdera varje program eller projekt – målet är att utvärdera rätt saker vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

Även den statliga Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) analyserar och utvärderar svenskt bistånd. Dessutom kan regeringens utredningsmyndighet Statskontoret på begäran av regeringen studera och utvärdera svenskt bistånd.

Utvärderingarna innehåller ett antal rekommendationer som Sida använder för att fortsätta att utveckla biståndet.

Hit gick svenskt bistånd 2022

I en värld med fördjupade kriser och växande otrygghet behövs svenskt bistånd mer än någonsin. Här följer exempel på vad du har varit med och bidragit till för att människor som lever i fattigdom och förtryck ska få det bättre.

Hit gick svenskt bistånd 2021

Sida har löpande anpassat arbetet under 2021 till följd av kriser och ansträngd säkerhetssituation i flera länder. Här kan du se exempel på vad Sida har bidragit till för att människor som lever i fattigdom och förtryck ska få det bättre.

Hit gick svenskt bistånd 2020

2020 har dominerats av covid-19-pandemin, vilket har fått konsekvenser för människors hälsa och försörjning. Sida har under året justerat många insatser för att möta människors ökade och förändrade behov. Här kan du läsa exempel på hur Sida har bidragit till att människor som lever i fattigdom och förtryck har fått det bättre.

Hit gick svenskt bistånd 2019

Sveriges samlade bistånd uppgick 2019 till 51 miljarder kronor, varav nära 25,7 miljarder kronor betalades ut via Sida. Här följer exempel på vad Sidas arbete bidrog till under 2019.

Film

Hur vet Sida att pengarna hamnar rätt?

Att Sidas bistånd gör nytta vet vi eftersom vi jobbar med uppföljning och utvärdering. Här berättar vi mer om hur vi kontrollerar att pengarna hamnar rätt.

Speltid: 2m 35s

Uppdaterad: March 30, 2023