Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Prioriteringar i biståndet

Fem grundläggande perspektiv måste finnas med i allt svenskt utvecklingssamarbete. Det är beslutat av regeringen.

Regeringens prioriteringar styr biståndet

Svenskt utvecklingssamarbete bedrivs i olika länder, inom olika sektorer och tillsammans med olika typer av partners. Men gemensamt för allt svenskt bistånd är att det ska genomsyras av fem olika perspektiv. De fem perspektiven har beslutats av Sveriges regering och beskrivs i Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, som är ett centralt dokument för svenskt bistånd.

Genom att arbeta utifrån de fem perspektiven blir det enklare att nå biståndets övergripande mål: att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Fem perspektiv för biståndet

Detta är de fem perspektiv som styr arbetet med svenskt bistånd:

1. Fattiga människors perspektiv på utveckling

Det svenska utvecklingssamarbetet ska sätta människorna som lever i fattigdom i centrum och utgå från deras situation, behov, förutsättningar och prioriteringar. Därför måste vi veta vem som lever i fattigdom, hur de upplever fattigdom och hur de drabbas beroende på vem de är och var de bor.

2. Rättighetsperspektivet

Demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande för utveckling. Därför är utgångspunkten för svenskt utvecklingsarbete FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och de tillhörande konventionerna.

Rättighetsperspektivet bidrar till att människor som lever i fattigdom kunskap om sina rättigheter, och makt och verktyg att försvara dem. Det handlar också om att öka kunskap bland de som är skyldiga att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter.

3. Konfliktperspektivet

Våld och väpnad konflikt medför mänskligt lidande och materiell förstörelse, och har en förödande effekt på utveckling och möjligheten för människor och länder att ta sig ur fattigdom. Fred är en förutsättning för hållbar utveckling. Därför ska utvecklingssamarbetet utgå från ett konfliktperspektiv.

Sidas insatser ska formas utifrån en förståelse av hur de kan påverka spänningar och konflikter i det omgivande samhället. Allt utvecklingssamarbete ska stödja en fredlig utveckling och ska aldrig oavsiktligt motverka sina egna syften genom att i något avseende förvärra våld och konflikt

4. Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter, men det är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. Därför ska allt svenskt bistånd ha ett jämställdhetsperspektiv.

Sida och Sverige är världsledande inom bistånd till jämställdhet. 88 procent av Sidas totala stöd har jämställdhet som huvudmål eller delmål.

5. Miljö- och klimatperspektivet

Miljöförstöring och klimatförändringar slår hårdast mot människor som lever i fattigdom. Vår miljö med välfungerande ekosystem och ett stabilt klimat utgör grunden för utveckling och för allt mänskligt liv. En hållbar förvaltning av jordens resurser är därför en förutsättning för minskad fattigdom och hållbara samhällen för nuvarande och kommande generationer.

Därför har alla svenska biståndsinsatser ett miljö- och klimatperspektiv.

Uppdaterad: 18 maj 2021