Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Prioriteringar i biståndet

Fem grundläggande perspektiv måste finnas med i allt svenskt utvecklingssamarbete. Det är beslutat av regeringen.

Regeringens prioriteringar styr biståndet

Svenskt utvecklingssamarbete bedrivs i olika länder, inom olika sektorer och tillsammans med olika typer av partners. Men gemensamt för allt svenskt bistånd är att det måste genomsyras av fem olika perspektiv. De fem perspektiven är bestämda av Sveriges regering och beskrivs i Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, som är ett centralt dokument för svenskt bistånd.

Genom att arbeta utifrån de fem perspektiven blir det enklare att nå biståndets övergripande mål: att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Fem perspektiv för biståndet

Detta är de fem perspektiv som styr arbetet med svenskt bistånd:

1. Fattigdomsperspektivet

Det svenska utvecklingssamarbetet ska sätta människorna som lever i fattigdom i centrum och utgå från deras situation, behov, förutsättningar och prioriteringar. Därför måste vi veta vem som lever i fattigdom, hur de upplever fattigdom och hur de drabbas beroende på vem de är och var de bor.

2. Rättighetsperspektivet

Demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande för utveckling. Därför är utgångspunkten för svenskt utvecklingsarbete FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och de tillhörande konventionerna.

Rättighetsperspektivet ger människor som lever i fattigdom kunskap om sina rättigheter, och makt och verktyg att försvara dem. Det handlar också om att öka kunskap bland de som är skyldiga att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter.

3. Konfliktperspektivet

En förutsättning för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling är att samhällen är fredliga och inkluderar alla människor som bor i dem. Därför ska ett konfliktperspektiv prägla alla svenska biståndsinsatser.

4. Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter, men det är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. Därför ska allt svenskt bistånd ha ett jämställdhetsperspektiv.

Sida och Sverige är världsledande inom bistånd till jämställdhet. 88 procent av Sidas totala stöd har jämställdhet som huvudmål eller delmål.

5. Miljö- och klimatperspektivet

En förutsättning för minskad fattigdom och hållbara samhällen är att vi använder jordens resurser på ett hållbart sätt. Det innebär bland annat att världen måste bli fossilfri, och människor som lever i fattigdom nära och av naturen måste få hjälp att stå emot klimatförändringarna.

Därför ska ett miljö- och klimatperspektiv prägla alla svenska biståndsinsatser. Sverige och Sida har gått i bräschen för att föra upp miljö och hållbar utveckling på den globala agendan.

Uppdaterad: 23 december 2020