Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Offentlig sektor

Svenska myndigheter spelar en viktig roll i utvecklingssamarbetet. Samarbeten mellan myndigheter och deras motsvarigheter i Sidas samarbetsländer kan bidra till att lösa olika utvecklingsproblem. Samtidigt gör utbytet av kunskap och erfarenhet det möjligt för myndigheterna i Sverige att utveckla sin verksamhet. 

Svenska myndigheter har en viktig roll i utvecklingssamarbetet

I många av Sidas samarbetsländer är den offentliga sektorn svag eller otillräcklig och kan behöva stöd för att kunna ge medborgarna den service som de har rätt till. Svenska myndigheter är experter på sina områden och arbetar utifrån en demokratisk värdegrund. Det gör att många av Sidas samarbetsländer efterfrågar deras kunskap och erfarenhet. 

Myndigheterna stödjer utvecklingen av den offentliga sektorn

Sida stödjer därför samarbeten mellan svenska myndigheter, regioner och kommuner och deras motsvarighet i samarbetsländerna. Genom samarbetet hjälps myndigheterna åt för att bygga upp myndigheten i samarbetslandet, så att den kan ge befolkningen den service de har rätt till. 

Samarbetet sker oftast genom utbildning och utbyte av experter samt annan personal. De erfarenheter och kontakter som svenska myndigheter får genom utvecklingssamarbetet kan sedan användas för att utveckla den egna verksamheten. 

Två andra former av myndighetssamarbete är EU:s Twinning och Taiex. Därtill är många myndigheter med i stora insatser som drivs och betalas av EU. 

Sida samarbetar med flera svenska myndigheter

I dag är 22 svenska myndigheter engagerade i utvecklingssamarbetet. Några exempel är Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, Havs- och Vattenmyndigheten, SMHI, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån (CSB) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Havs- och vattenmyndigheten bidrar till att inrätta system som skyddar det småskaliga fisket vilket livnär en stor del av befolkningen i låginkomstländer. SCB bidrar exempelvis till att länder tar fram den statistik som behövs för att kunna planera insatser som bekämpar fattigdomen. Skatteverket bidrar till att utveckla effektiva skattemyndigheter, eftersom skatteintäkter behövs för att att bygga och finansiera ett fungerande samhälle. 

Bredare samarbeten allt vanligare

Sida arbetar allt oftare i breda partnerskap där flera olika aktörer från exempelvis offentlig sektor, det civila samhället, akademin och näringslivet ingår. 

Ett sådant exempel är samarbetet mellan det Sydafrika-baserade forskningsinstitutet Economic Policy Research Institute (EPRI) och svenska Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Samarbetet syftar till att förbättra de sociala trygghetssystemen i Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda och Zambia. Projektet väntas skalas upp till fler länder i Afrika och Asien. 

Kommuner och regioner ger medborgarna större inflytande

Mer än 60 svenska kommuner deltar i utvecklingssamarbetet genom sitt engagemang i programmet Kommunalt Partnerskap, där de tillsammans med kommuner i samarbetsländerna arbetar för att medborgarna ska få större inflytande. På så sätt stärks demokratin på lokal nivå. 

Både den svenska och utländska kommunen gynnas av samarbetet, då de båda kan förbättra sin egen verksamhet genom att lära av den andra. Programmet förvaltas av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Uppdaterad: 18 maj 2021