Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Näringslivet

När det traditionella biståndet kompletteras med samarbeten med näringslivet så frigörs mer resurser till utveckling. Målet för Sidas samverkan med företag är bland annat att skapa fler jobb och gynna en hållbar ekonomisk utveckling som bidrar till minskad fattigdom och miljöpåverkan.

Bidrar med resurser för fattigdomsbekämpning

Näringslivet spelar en viktig roll i den globala utvecklingen. Entreprenörer och företag kommer på innovationer och investerar i projekt som kan bidra till att minska fattigdomen. Att företagen tar ansvar är viktigt för att vi ska kunna uppnå de Globala målen för hållbar utveckling. 

Mer än bistånd behövs

För att bekämpa fattigdomen i världen och uppnå de Globala målen så krävs mer resurser – både pengar och kunskap – än det traditionella biståndet. Genom Sidas samarbete med näringslivet frigörs mer resurser för utveckling. Samtidigt har allt fler länder lyckats ta sig ur beroendet av bistånd och söker nya former av samarbeten som kan utveckla samhället.

Minskad risk gör investeringar i utveckling möjligt

Sida samarbetar med näringslivet inom nästan alla tematiska områden. Genom att dela på kostnaderna minskar riskerna, vilket gör att investerare kan våga investera i utvecklingsprojekt som de annars inte hade gjort. 

Sida samarbetar med näringslivsaktörer från hela världen, för att:

  • engagera företag och entreprenörer för att minska fattigdomen
  • mobilisera mer resurser för utveckling
  • bättre utnyttja näringslivet som aktör, leverantör, rådgivare och dialogpartner inom utvecklingssamarbetet
  • främja utveckling av näringsliv och entreprenörskap, särskilt i låginkomstländer
  • bidra till utvecklingen av marknader och produktionsmetoder som passar för människor som lever i fattigdom

Exempel på Sidas samarbete med näringslivet

Sidas samarbete med aktörer från näringslivet kan se olika ut. Ett exempel är projektet Beyond the Grid Fund for Africa. Här samarbetar Sida med företag som erbjuder tjänster, till exempel elanslutningar, som förbättrar livet för människor som lever i fattigdom. Sida och företagen kommer överens om vad som ska levereras. När resultaten är uppnådda betalar Sida ut en delsumma för produkterna eller tjänsterna. 

Ett annat exempel är så kallade Challenge Funds som Sida använder för att finansiera entreprenörer och innovatörer som bidrar till hållbar utveckling. Sida går ut med utlysningar då entreprenörer kan söka bidrag. Entreprenörerna som har sökt ställs mot varandra och de affärsidéer som bedöms att bäst uppfylla målen utifrån förutbestämda kriterier får pengar och stöd för att genomföra sina idéer. 

Företag ska ta större ansvar för utveckling

Förutom stöd till näringslivet stödjer Sida också civilsamhällesorganisationer som arbetar för att företag ska ta större ansvar för hållbar utveckling. Organisationerna har en viktig roll som visselblåsare genom att exempelvis granska företag vars verksamhet är skadlig för miljö och klimat eller kränker mänskliga rättigheter. Dessutom skapar organisationerna  dialog och sprider information vilket kan påverka företagens beteende i en positiv riktning. 

Exempel på organisationer som får stöd av Sida för att arbeta med detta är Fair Finance Guide och Swedwatch.

Studie om Sidas samarbete med näringslivet

Studien tittar på när, varför och hur Sida samarbetar med den privata sektorn. Den bygger på en granskning av utvärderingar, strategier och projektrelaterade dokument, en personalundersökning med 30 respondenter och intervjuer med 64 personer på Sida, svenska ambassader, företag och partners.

Uppdaterad: May 18, 2021