Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Aktörer i biståndet

Sidas bistånd sker alltid i samarbete med andra aktörer. Vår roll är att förmedla finansiella resurser och utveckla kompetens, medan samarbetsparterna driver och genomför projekten. Här är de olika typer av partner som Sida samarbetar med.

Civilsamhället

Folkrörelser, kvinnogrupper och fackförbund är några av civilsamhällets aktörer. De har nyckelroller i ett samhälles utveckling. Därför är de också viktiga i biståndet. En stor del av Sidas stöd går till civilsamhällesorganisationer.

Offentlig sektor

Svenska myndigheter spelar en viktig roll i utvecklingssamarbetet. Samarbeten mellan myndigheter och deras motsvarigheter i Sidas samarbetsländer kan både lösa olika utvecklingsproblem och göra det möjligt för myndigheter i Sverige att utveckla sin verksamhet.

Multilaterala organisationer

Sida ger stöd till internationella organisationer som FN, EU och Världsbanken. Det kallas för multilateralt stöd. Omkring 45 procent av Sidas totala bistånd gick till multilaterala organisationer 2019.

Näringslivet

När det traditionella biståndet kompletteras med samarbeten med näringslivet så frigörs mer resurser till utveckling. Målet för Sidas samverkan med företag är bland annat att skapa fler jobb och gynna en hållbar ekonomisk utveckling.

Forskare och universitet

Forskare och universitet är viktiga för att ta fram kunskap om hur verkligheten ser ut, hitta lösningar på problem och utbilda invånarna. Sida stödjer forskning för att långsiktigt och uthålligt minska fattigdom och främja hållbar utveckling.

Uppdaterad: May 19, 2021