Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Resultat av svenskt bistånd

Människor i världen får det bättre varje år. Genom det svenska biståndet bidrar Sverige till den utvecklingen. Sida och våra samarbetspartners mäter resultat på många olika nivåer. På så sätt ser vi till att det svenska biståndet gör nytta för de människor som lever i fattigdom eller under förtryck.

Allt Sidas bistånd ska visa långsiktigt resultat

För att vi ska veta att Sidas arbete gör skillnad måste vi mäta biståndets resultat. Det är viktigt att ta reda på vilka insatser som har bäst förutsättningar att bidra till att människor får det bättre. Men ibland är det svårt att mäta vad biståndet har bidragit till. Att mäta resultat är ofta komplext. Ett resultat kan se ut på många olika sätt, och det kan komma direkt eller ta lång tid.

Alla Sidas biståndsinsatser måste kunna visa långsiktiga resultat. Sida liksom alla andra givare och partnerländer arbetar mot gemensamma mål för att biståndet ska få så bra resultat som möjligt.

Långsiktiga effekter är svårare att mäta

På projektnivå är det lättare att se konkreta resultat. Oftast är den långsiktiga effekten av resultatet mer intressant än det direkta resultatet. Ett direkt resultat kan till exempel vara att ett barn får mässlingsvaccin och inte blir sjukt. Det långsiktiga resultatet innebär att barnet kan växa upp till en frisk person som bidrar till sitt lands utveckling.

Att mäta långsiktiga effekter och resultat för ett helt land eller en region är mer komplicerat.

Alla projekt har mål som går att följa upp

Alla projekt och program som Sida stödjer måste ha mål som går att följa upp och resultaten måste rapporteras in. Samarbetsorganisationen bestämmer själv vilken metod som ska användas.
Oavsett vilken uppföljningsmetod som samarbetspartnern har valt att använda sig av så måste de redovisa information som ger svar på följande frågor:

 • Vad ska uppnås? Mål på olika nivåer.
 • Hur ska målen uppnås? Orsakssamband och antaganden kring hur målen ska uppnås.
 • Hur kommer insatsen att följas upp och/eller utvärderas?

För att projekten och biståndet i stort ska uppfylla sina mål är det också viktigt att både Sida och samarbetsorganisationen lär sig av både framgångar och misslyckanden. Arbetet kan då anpassas utifrån lärdomarna. Det kallas för resultatstyrning. Ett viktigt verktyg för att fånga in dessa lärdomar och misslyckanden är att använda sig av utvärderingar.

Film

Hur vet Sida att pengarna hamnar rätt?

Att Sidas bistånd gör nytta vet vi eftersom vi jobbar med uppföljning och utvärdering. Här berättar vi mer om hur vi kontrollerar att pengarna hamnar rätt.

Speltid: 2m 35s

En kvinna framför en grå bakgrund

Exempel på vad biståndet bidragit till

Sveriges samlade bistånd uppgick 2019 till 51 miljarder kronor, varav nära 25,7 miljarder kronor betalades ut via Sida. Detaljinformation om hur dessa medel har använts och vilka resultat det har lett till kan du hitta på openaid.se.

Demokrati, mänskliga rättigheter & yttrandefrihet

 • Angola: Genom att stärka parlamentsledamöters kapacitet och möjliggöra plattformar för diskussion mellan civilsamhälle och nyckelaktörer, bidrog Sidas stöd till avkriminalisering av homosexualitet i Angola.
 • Sidas bistånd har bidragit till att öka unga människors deltagande och inflytande i politik och demokratiarbete i 16 afrikanska länder. Utvärderingar visar att över 90 procent av deltagarna deltar mer och har fått mer inflytande inom sina partier.

Jämställdhet

 • Sida har bidragit till att 25 länder har antagit lagar som främjar jämställdhet. I Bolivia antogs till exempel en lag som innebär att alla politiska partier måste vara bra för jämställdhet. I Uganda antogs en lag som stärkte kvinnors rättigheter vid giftermål och skilsmässa, och i Sierra Leone förbjöds barnäktenskap. 38 länder har antagit nationella handlingsplaner eller liknande för att främja kvinnor, fred och säkerhet.
 • Bangladesh: Kvinnors ekonomiska egenmakt har stärkts genom Sidas stöd till små och medelstora företag som drivs av kvinnor. Cirka 2 500 kvinnor har också fått ökad kunskap om sina rättigheter på arbetsmarknaden.

Migration & utveckling

 • Mellanöstern & Nordafrika: Sidas stöd har bidragit till ökade möjligheter för flyktingar att försörja sig och stärkt arbetskraftsmigranters rättigheter.
 • Syrien: Sidas stöd har resulterat i att informell utbildning har utökats till flyktingläger och värdsamhällen, och drygt 3 000 skolelever har fått tillgång till utbildning.
 • Turkiet: Stödet till advokater med fokus på flyktingars rättigheter har bidragit till att etablera ett samarbete mellan turkiska advokatsamfund och justitieministeriet och har gjort att marginaliserade grupper kan få bättre rättshjälp.

Fredliga & inkluderande samhällen

 • Centralafrikanska republiken, Sydsudan & Somalia: Sidas arbete har bidragit till att 3 216 barn (varav 874 flickor) har släppts fria från väpnade grupper.
 • Guatemala: Sidas stöd till den guatemalanska åklagarmyndigheten har stärkt institutionens förmåga att utreda könsrelaterat våld och stödja brottsoffer utifrån ett rättighetsperspektiv.

Jämlik hälsa

 • Sidas stöd till preventivmedelsrådgivning, hiv-testning och vård har nått tiotusentals ungdomar i Botswana, Liberia, Moçambique och Zambia. I Uganda har fler än 300 000 ungdomar besökt ungdomskliniker för att få preventivmedel, testa sig för sexuellt överförbara infektioner eller för att få rådgivning.
 • Myanmar: Tack vare Sidas samarbeten finns mödra- och barnhälsovård i 44 kåkstäder i konfliktdrabbade som svårtillgängliga områden. Det bidrog till att 23 000 kvinnor fick kvalitativ mödravård under graviditeten, och att utbildad personal fanns tillgänglig vid mer än 20 000 förlossningar.

Inkluderande ekonomisk utveckling

 • Etiopien: Sidas stöd har bidragit till 35 reformer som förenklar eller förbättrar regelverken för näringslivet vilket bidrar till ökat företagande. Det har gynnat den etiopiska ekonomin och möjliggjort investeringar för över 50 miljoner amerikanska dollar i den reala ekonomin.
 • Bolivia: Genom stöd, från bland annat Sida, till innovativ teknik och kapacitetsutveckling har landet ökat sin produktion med 30 procent. 369 småskaliga jordbrukare har genom Sidas stöd kunnat sälja sina produkter på nya marknader.

Miljö och klimatmässigt hållbar utveckling

 • Sida har möjliggjort för olika sektorer i 36 länder att enas om en gemensam arbetsmetod för att bevara och hållbart nyttja naturresurser i hanteringen av marint skräp.
 • Afrika söder om Sahara: Cirka 800 000 människor har tack vare Sveriges stöd fått tillgång till el. I Zambia har 350 000 människor anslutits till solenergisystem
En man hanterar en säkring i ett elskåp.

El på landsbygden

Invånare på den zambiska landsbygden har fått tillgång till solenergi, genom ett partnerskap mellan offentlig och privat sektor.

Utbildning och forskning

 • Afghanistan: Sidas stöd har bidragit till att fler afghanska flickor och pojkar får gå i skolan. Programmet har även skapat 8 466 bibliotek, 5 732 laboratorier, 1 602 skolor, 6 400 klassrum och sex lärarutbildningssäten.

Humanitärt stöd

 • Jemen: Här samverkar Sveriges humanitära stöd och utvecklingssamarbetet och har stärkt motståndskraften mot konflikter, klimatförändringar och matbrist. Det har också skapat nya arbetstillfällen för särskilt sårbara grupper inom exempelvis jordbruk eller sjukvård.
 • Syrien: Sida bidragit till att mer än 590 000 personer fått tillgång till akut ambulanshjälp, primärhälsovård, mer avancerad hälsovård, psykosocialt stöd och annan hälsoservice.

Högt betyg för svenskt bistånd

Svensk utvecklingspolitik och svenskt bistånd får högt betyg av både Commitment to Development Index (CDI) som mäter hur världens länder bidrar till utveckling i låginkomstländer och av OECD-DAC, som är OECD:s biståndskommitté som säkerställer biståndets kvalitet och beslutar om gemensamma regler för biståndet.

Uppdaterad: 23 december 2020