Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas hantering av misstankar om korruption och oegentligheter i biståndet

Årsrapport 2021

Sammanfattning

Korruption är ett av de största hoten mot att bekämpa fattigdom. För att fattigdomen ska minska och människors rättigheter respekteras behöver korruption bekämpas med kraft. Korruption minskar tilliten i ett samhälle och när människor inte litar på makthavare blir demokratin svagare. Korruption hindrar ekonomisk tillväxt och investeringar. Tillgången till hälsovård, utbildning, bostäder, mat, vatten och sanitet minskar på grund av korruption. Sidas hållning är att alltid informera, aldrig acceptera och alltid agera och utreda misstänkta korruptionsfall. Alla misstankar om korruption, oegentligheter och andra missförhållanden, oavsett storlek eller omfattning, utreds av Sida. Av de 374 ärenden som avslutades under 2021 kunde misstankarna bekräftas i 228 ärenden (61 procent). I de resterande 146 ärendena kom utredningen fram till att misstanken var ogrundad eller inte kunde bekräftas. Under 2021 översteg antalet avslutade fall antalet nya fall för första gången, och 374 ärenden avslutades jämfört med 184 ärenden under 2020. Ökningen av antalet avslutade ärenden beror i första hand på att Sida har utökat och stärkt upp utredningsgruppen från tre till fyra utredare. Under 2021 var återkrav den enskilt vanligaste påföljden, följt av kapacitetsstärkande åtgärder och uppsägning/avsked hos samarbetsorganisationen där fel har begåtts.

Nedladdning:

Publicerad på webbplatsen: 2022-09-20

Publikationstyp: -

Utgiven: 2022

Språk: Svenska

Författare: