Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Utlysningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt kan bidra till måluppfyllelsen av Globala målen, genom att ge svenska forskare möjlighet att tillsammans med forskare utanför Europa initiera och utveckla nätverk för att formulera nya gemensamma projektidéer.

Samverkan kring ömsesidigt identifierade behov

Det är mindre än tio år kvar till de globala målen i Agenda 2030 ska vara uppfyllda. Globalt samarbete är centralt för att lösa de stora globala utmaningarna vi står inför. Det finns redan mycket befintlig forskning i det internationella forskarsamhället som berör utmaningar kopplade till målens genomförande.

Utlysningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt kan bidra till måluppfyllelsen av de globala hållbarhetsmålen. Mer specifikt syftar utlysningen till att ge svenska forskare möjlighet att tillsammans med forskare utanför Europa initiera och utveckla nätverk för att formulera nya gemensamma projektidéer.

Det planerade samarbetet ska vara gemensamt utvecklat av samtliga parter i nätverket, vara tydligt baserad på ömsesidigt identifierade behov och ett jämlikt samarbete. Finansieringen avser nätverkande aktiviteter och är inte avsett att finansiera forsknings- och innovationsprojekt. Ambitionen är att forskarna i de nätverken ska kunna söka medel för gemensamma forsknings- och innovationsprojekt i nationella och internationella utlysningar.

Samarbetet ska ske med forskare i länder utanför Europa men det finns inga andra geografiska krav i utlysningen. Det kan till exempel ske med så kallade ”brygganländer” som tidigare varit biståndsmottagare och där samarbetet behöver bryggas över till nya former av hållbar samverkan, eller med låg- och lägre medelinkomstländer där utmaningarna att genomföra Agenda 2030 är som störst.

Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Projekten är ettåriga och det går att söka maximalt 200 000 kronor per projekt. En viss del av medlen får användas till att finansiera omkostnader för parter utanför Sverige.

Utlysningen vänder sig till forskare i Sverige

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare från alla discipliner vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut som vill samverka internationellt i syfte att bidra till att nå målen i Agenda 2030. Sökande uppmanas till tvärvetenskapliga samarbeten i nätverken.

Finansiärerna arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Sökande bör utforma nätverket så att resultatet kan gynna en mångfald av människor.

Deadline: Deadline för ansökan är 25 augusti, 2022, kl. 14:00.

Uppdaterad: May 13, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning