Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Utvärdering av insatser

Genom att utvärdera biståndsinsatser säkerställer Sida att våra beslut baseras på välgrundad information. Att utvärdera bistånd bidrar också till kontinuerligt lärande. Ansvaret för att utvärdera Sida-finansierad verksamhet ligger främst hos den samarbetspartner som utför verksamheten.

Utvärdering är ett verktyg för lärande

Sida definierar utvärdering som den systematiska och objektiva bedömningen av ett pågående eller avslutat projekt, program eller policyinsats. Bedömningen rör utformningen, genomförandet och resultaten utifrån bestämda kriterier som ska ge trovärdig och användbar information för beslutsfattande.

Arbetet med utvärderingar är ett viktigt verktyg för lärande och i arbetet med mål- och resultatstyrning. De ger en förståelse för hur och varför vissa resultat uppnåddes – eller inte uppnåddes – och om resultaten är relevanta och hållbara.

Utvärdering skiljer sig från uppföljning genom att den genomförs vid valda tillfällen, har ett fokus på de mer långsiktiga resultaten och kan både förklara, ifrågasätta och värdera dem på ett systematiskt sätt utifrån en mängd av olika typer av information.

Utvärderingar bidrar till välgrundade beslut och insyn

Sidas utvärderingar kan bidra till:

  • Att beslutsfattande i projekt, program och samarbetsstrategier baseras på välgrundad information.
  • Att både Sida och andra utvecklingsaktörer lär sig vad som fungerar för vem, under vilka omständigheter och på vilket sätt. Det i sin tur bidrar till utveckling av genomförandet i insatser och arbetssätt i organisationen.
  • Insyn i det svenska utvecklingssamarbetet vilket ger möjlighet till ansvarsutkrävande (accountability).

Utvärderingar anpassas till användarnas behov

Sida skiljer mellan fyra kategorier av utvärderingar. De är antingen partnerledda, decentraliserade eller centrala. Skillnaden är omfattningen och vilken strategisk användning de har, vilket också påverkar vem som beställer och leder dem. Sida genomför också egna interna genomlysningar.

Uppdaterad: 21 december 2020