Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Human Rights Based Approach – rättighetsperspektivet

Rättighetsperspektivet brukar kallas Human Rights Based Approach. Här kan du läsa mer om rättighetsperspektivet, HRBA, och hur det genomsyrar svenskt utvecklingssamarbete.

Rättighetsperspektivet innehåller den lagliga grund och de principer som styr Sveriges arbete för människor som lever i fattigdom. Mänskliga rättigheter genomsyrar också Agenda 2030 för hållbar utveckling. Ekonomiska, civila, kulturella, politiska och sociala rättigheter styr de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Även rätten att utvecklas styr målen.

Allt metodmaterial för rättighetsperspektivet

Information, verktyg och dokument om hur du kan integrera och bedöma rättighetsperspektivet i svenskt utvecklingssamarbete finns på den engelska delen av sida.se.

Olga Shevchenko går i ett demonstrationståg. Hon använder en megafon. I bakgrunden syns fler demonstranter.

Ett normativt arbetssätt

Rättighetsperspektivet, HRBA, är ett normativt arbetssätt som baseras på internationellt erkända mänskliga rättigheter.

Det syftar till att främja, skydda och se till att mänskliga rättigheter och demokrati tillgodoses i praktiken.

Inom ramen för rättighetsperspektivet betraktas målgrupperna som rättighetsbärare med lagliga rättigheter. Statliga institutioner är ansvariga för att rättigheterna uppfylls för alla enligt FN: s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och konventionerna om mänskliga rättigheter.

Att tillämpa ett rättighetsperspektiv på utvecklingssamarbete ska stärka rättighetsbärare i att göra anspråk på sina rättigheter, samtidigt som statliga institutioner stärks i att uppfylla sina skyldigheter i linje med internationella mänskliga rättigheter.

Stor vikt vid diskriminerade och marginaliserade

Centralt för en HRBA är att erkänna att ojämlika maktförhållanden och social exkludering gör att människor fråntas sina mänskliga rättigheter och ofta hålls kvar i fattigdom. Därför lägger perspektivet stor vikt vid marginaliserade och diskiminerade grupper.

HRBA-metodologin påminner oss också om att utvecklingssamarbete kan ha en oavsiktlig negativ inverkan när det gäller mänskliga rättigheter. Vissa grupper kan missgynnas, det kan störa rättigheterna att vara delaktig och arbetares rättigheter eller bidra till tvångsförflyttning. Därför är det viktigt att följa principen om att inte vålla skada. Det är också viktigt att analysera insatsen och vid behov mildra konsekvenserna.

Metoden är viktig

Enligt HRBA-metodologin är det inte tillräckligt att sträva efter målet om mänskliga rättigheter. De sätt som de uppnås på är lika viktiga. Programövervakning innebär därför övervakning och utvärdering av både processer och resultat.

Sida erbjuder verktyg och rapporter för våra partners på olika teman och för olika geografiska områden. Vi har också samlat information om rättigheter för HBTQI-personer, personer med funktionshinder och barn.

Uppdaterad: 23 mars 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning