Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Green Toolbox

Välkommen till Sidas Green Toolbox. Den innehåller ett urval av viktiga dokument som stödjer integrationen av miljöperspektivet i all Sidas verksamhet.

Ramverket för arbetet med miljö och klimat

Vår miljö, klimatet och den biologiska mångfalden är grunden för mänskligt liv. Förändringar i klimatet och förlusten av ekosystemtjänster motverkar utvecklingen på alla områden i samhället. Mest drabbas de människor som lever i fattigdom. Därför är det viktigt för alla som arbetar med utvecklingssamarbete att förstå länkarna mellan miljö, klimat och fattigdom.

Även om utmaningarna är många och stora så har Sida möjlighet att göra skillnad. Genom att systematiskt granska och integrera miljöaspekter i svenskt utvecklingssamarbete kan vi bidra till en mer hållbar utveckling på global, regional och nationell nivå.

Det handlar om att aktivt:

  • titta på hur insatsen kan bidra positivt
  • titta på hur risker och negativ inverkan kan undvikas och hanteras
  • identifiera och hantera risker från effekterna av klimatförändringar eller annan miljöförstöring på insatsens hållbarhet och motståndskraft.

Verktyg

Sida har utvecklat verktyg för att göra det lättare att bedöma och införa miljö- och klimatperspektivet i sin verksamhet. De flesta dokument är skrivna på engelska.

Miljökoncept och definitioner

Fördjupningsmaterial kring miljö och klimat

Detta fördjupningsmaterial ger vägledning inom specifika processer kopplade till miljö och klimat-området.

Koppling mellan miljö och klimat och andra Sida-perspektiv

All Sidas verksamhet ska genomsyras av fem perspektiv:

  • Fattigdom
  • Mänskliga rättigheter
  • Miljö och klimat
  • Jämställdhet
  • Konfliktperspektiv

Här kan du läsa om hur miljö och klimat relaterar till de andra perspektiven:

Koppling mellan miljö och klimat och andra sektorer

Miljö och klimat ska integreras i all Sidas verksamhet. Det handlar om att stärka och främja miljömässig hållbarhet inom alla sektorer och i dialog med intressenter på alla nivåer.

Normativ dialog

Sidas normativa dialog lyfter svenska värderingar och prioriteringar och är en del av Sidas globala påverkansarbete för att nå bättre resultat i biståndet. Här hittar du exempel på hur normativ dialog har använts på miljö- och klimatområdet.

Regleringsbrevsuppdrag om miljö och klimat

Sida får uppdrag från regeringen genom det årliga regleringsbrevet. Där ingår ibland att rapportera till regeringen om Sidas arbete med miljö och klimat.

Exempel på miljö- och klimatkontextanalyser

Aktuella miljö- och klimatkontextanalyser som Sida använder.

Resultat och rapporteringar

I dessa dokument får du en översikt av några av Sidas inrapporterade resultat inom miljö- och klimatområdet.

Portföljöversikt

I Sidas portföljöversikter får du en sammanfattning av hur Sida arbetar inom ett visst tematiskt område, och hur pengarna inom området fördelas.

Utvärderingar

OECD granskade år 2019 miljö- och klimatintegrering i utvecklingssamarbetet i Sverige, Kanada, EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken.

Övriga verktyg

Uppdaterad: February 10, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning