Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Ramverket för arbetet med miljö och klimat

Vår miljö, klimatet och den biologiska mångfalden är grunden för mänskligt liv. Förändringar i klimatet och förlusten av ekosystemtjänster motverkar utvecklingen på alla områden i samhället. Mest drabbas de människor som lever i fattigdom. Därför är det viktigt för alla som arbetar med utvecklingssamarbete att förstå länkarna mellan miljö, klimat och fattigdom.

Även om utmaningarna är många och stora så har Sida möjlighet att göra skillnad. Genom att systematiskt granska och integrera miljöaspekter i svenskt utvecklingssamarbete kan vi bidra till en mer hållbar utveckling på global, regional och nationell nivå.

Det handlar om att aktivt:

  • titta på hur insatsen kan bidra positivt
  • titta på hur risker och negativ inverkan kan undvikas och hanteras
  • identifiera och hantera risker från effekterna av klimatförändringar eller annan miljöförstöring på insatsens hållbarhet och motståndskraft.

Sidas arbete med miljöintegrering

En översikt över hur Sida arbetar med miljö, inklusive klimatförändringar:

Hur Sida arbetar med integrering av miljö- och klimataspekter:

Verktyg

Sida har utvecklat verktyg för att göra det lättare att bedöma och införa miljö- och klimatperspektivet i sin verksamhet. De flesta dokument är skrivna på engelska.

Steg 1 för Sidahandläggare

Hur du beaktar miljö och klimat i ett projektförslag och bedömer organisationens kapacitet:

Steg 2 gäller både partnerorganisation och Sida-programansvariga

Hur du kan engagera partnerorganisationen till att göra en förenklad miljöbedömning som bedömer direkta och indirekta effekter kopplade till miljö och klimat.

Steg 3 för Sidahandläggare

Hjälp att analysera partnerorganisationens miljöbedömning och anpassa projektet baserat på resultaten:

Steg 4 Normativ dialog

Sidas normativa dialog lyfter svenska värderingar och prioriteringar och är en del av Sidas globala påverkansarbete för att nå bättre resultat i biståndet. Här hittar du exempel på hur normativ dialog har använts på miljö- och klimatområdet.

Steg 5 Uppföljning och utvärdering

Här får du vägledning om hur man identifierar och använder miljö- och klimatindikatorer på lands- och sektornivå.

Fördjupningsmaterial kring miljö och klimat

Detta fördjupningsmaterial ger vägledning inom specifika processer kopplade till miljö och klimat-området.

Koppling mellan miljö och klimat och andra Sida-perspektiv

All Sidas verksamhet ska genomsyras av fem perspektiv:

  • Fattigdom
  • Mänskliga rättigheter
  • Miljö och klimat
  • Jämställdhet
  • Konfliktperspektiv

Här kan du läsa om hur miljö och klimat relaterar till de andra perspektiven:

Koppling mellan miljö och klimat och andra sektorer

Miljö och klimat ska integreras i all Sidas verksamhet. Det handlar om att stärka och främja miljömässig hållbarhet inom alla sektorer och i dialog med intressenter på alla nivåer.

Regleringsbrevsuppdrag om miljö och klimat

Sida får uppdrag från regeringen genom det årliga regleringsbrevet. Där ingår ibland att rapportera till regeringen om Sidas arbete med miljö och klimat.

Exempel på miljö- och klimatkontextanalyser

Aktuella miljö- och klimatkontextanalyser som Sida använder.

Resultat och rapporteringar

I dessa dokument får du en översikt av några av Sidas inrapporterade resultat inom miljö- och klimatområdet.

Portföljöversikt Miljö och klimat

I Sidas portföljöversikter får du en sammanfattning av hur Sida arbetar inom ett visst tematiskt område, och hur pengarna inom området fördelas.

Utvärderingar

OECD har granskat miljö- och klimatintegrering i utvecklingssamarbetet i Sverige, Kanada, EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken.

Övriga verktyg

Uppdaterad: 26 november 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning