Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Offentlig sektor

Svenska myndigheter är en viktig och efterfrågad aktör i utvecklingssamarbetet. Det finns många möjligheter för svenska myndigheter att tillsammans med sina systerorganisationer bidra till utveckling i Sidas samarbetsländer – ett arbete som också ger nya erfarenheter med internationella kollegor.

Samarbetet styrs av strategier

Svenskt utvecklingssamarbete – och därmed även myndighetssamverkan – styrs på övergripande nivå av policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd som regeringen har tagit fram, och mer direkt av strategier. Ansvaret för att genomföra strategierna och besluta om specifika samarbeten ligger på ambassaderna och Sidas olika enheter.

Samarbetet sker genom utbildning och utbyte av personal

I ett myndighetssamarbete arbetar en svensk myndighet tillsammans med sin motpart för att stärka och bygga upp myndigheten i ett samarbetsland. Samarbetet formas utifrån behoven i landet och kan innefatta utbildning eller en satsning på lednings- eller kommunikationsfrågor samt utbyte av tekniska experter och personal. De erfarenheter och kontakter som svenska myndigheter får genom utvecklingssamarbetet kan dessutom användas för att utveckla den egna verksamheten i Sverige.

Exempel på myndigheter som bidrar med sin kunskap och erfarenhet i utvecklingssamarbetet är Statistiska Centralbyrån (SCB), Naturvårdsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.

Två andra former av myndighetssamarbete är EU:s Twinning och Taiex. Därtill är många myndigheter med i stora insatser som drivs och betalas av EU. 

Strategier sätter ramarna för myndighetssamarbeten

Den viktigaste förutsättningen för ett myndighetssamarbete är att samarbetslandet eller -länderna efterfrågar och behöver det tänkta samarbetet. Ett samarbetsförslag måste dessutom ligga inom ramen för en av de strategier som styr svenskt utvecklingssamarbete och som regeringen beslutar om. Utöver strategierna tar Sida även ställning till:

 • relevans i förhållande till andra insatser i landet/länderna, och 
 • kapacitet hos både den svenska myndigheten och dess samarbetspartner.

Om din myndighet har ett projektförslag som ligger i linje med en av strategierna är det första steget att ta kontakt med myndighetssamordnaren, din myndighets fokalpunkt på Sida eller en ambassad. Sida kan också bidra med förslag på andra kontakter och diskutera formen för samarbete.

Vill din myndighet samarbeta med Sida?

Om din myndighet är intresserad av att samarbeta med Sida är du välkommen att höra av dig.

Om din myndighet har fokalpunkt hos Sida

Ring Sidas växel på telefon 08-698 50 00. 

Om din myndighet saknar fokalpunkt hos Sida

E-posta till myndigheter@sida.se eller kontakta Myndighetssamordnaren via Sidas växel 08-698 50 00.

Myndigheter som har fokalpunkt på Sida

Följande myndigheter har fokalpunkter på Sida. Fokalpunkterna nås via Sidas växel 08-698 50 00. 

 • Arbetsförmedlingen
 • Folke Bernadotteakademin
 • Domstolsverket
 • Exportkreditnämnden
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Kemikalieinspektionen
 • Kommerskollegium
 • Lantmäteriet
 • Livsmedelsverket
 • Medieinstitutet FOJO
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Patent- och registreringsverket
 • Polisen
 • Riksgäldskontoret
 • Riksrevisionen 
 • SCB
 • Skatteverket 
 • Skogsstyrelsen
 • SMHI
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Sveriges geologiska undersökningar
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Tillväxtverket
 • Universitets- och högskolerådet
 • Vinnova

Samarbete mellan flera olika aktörer

Sida ser positivt på att flera aktörer – från exempelvis myndigheter, civilsamhället, akademi och näringsliv – samarbetar i ett och samma projekt. När aktörer från olika delar av samhället samarbetar kan projektet få större genomslag. Om din myndighet har en idé för ett sådant samarbete är du välkommen att kontakta Sida. 

I ett samarbete med flera aktörer är en partner huvudansvarig och sluter överenskommelse med Sida. De deltagande samarbetsparterna gör sedan en överenskommelse sinsemellan om hur samarbetet ska gå till.

Att ta fram en projektansökan

I Sidas stöddokument kan du läsa mer om hur ett projekt byggs upp, vad en projektansökan bör innehålla och hur ett projektförslag bedöms.

Om en ansökan bedöms som relevant men inte är komplett kan en handläggare på Sida ge råd om hur den kan kompletteras. Sida har även olika typer av metodmaterial som samarbetspartners kan ha användning av.

Bedömning av projektförslag

Det finns inga mallar för hur en ansökan ska utformas, däremot beståndsdelar som bör finnas med i ansökan:

Projektets relevans

Relevansen bedöms i förhållande till den aktuella strategin samt Sidas prioriteringar för det aktuella landet/området. Projektet ska vara anpassat till lokala förhållanden och säkerställa lokalt ägarskap. Sida bedömer om projektet ligger i linje med samarbetslandets prioriteringar och strategier, och om det har samordnats med befintliga insatser. Det är viktigt att projektet är kopplade till målet att bidra till att minska fattigdomen i landet eller länderna och vara i enlighet med Agenda 2030.

Mätbara och tydligt formulerade målsättningar

Sida bedömer om de uppsatta målen kan nås genom projektets utformning. Var tydlig med hur mätning och datainsamling ska ske, så att projektets resultat kan mätas och utvärderas.

Kapacitetsbedömning

I denna undersöks samarbetsparternas kapacitet att implementera, följa upp och slutföra projektet.

Riskbedömning

Samarbetspartnern lägger grunden för riskbedömningen, som ska ta hänsyn till både potentiella risker inom projektet och externa risker.

Budgetförslag

Detta ska visa hur medlen kommer att användas, och vad Sida förväntas finansiera. Sida bedömer om kostnaderna är rimliga i förhållande till uppsatta mål och aktiviteter samt om projektet i sin helhet är kostnadseffektivt.

Projektets resultat

Resultaten måste vara långsiktiga och kunna kvarstå efter att projektet avslutats. I projektansökan bör finnas ett resonemang kring hur projektet ska förankras och leva vidare efter att det avslutats.

De fyra perspektiven

Förutom att ha med ett övergripande fattigdomsperspektiv, betonar Sida att varje insats ska integrera hur mänskliga rättigheter beaktas och hur miljö- och klimatfrågorna samt konflikt- och jämställdhetsperspektivet får utrymme i projektet. Det därför viktigt att lyfta dessa perspektiv i ansökan. Det är ofta lämpligt att göra en konflikt- och jämställdhetsanalys i samband med planeringen av insatsen samt att på ett tidigt stadium beakta hur olika målgrupper inkluderas i projektet. 

Rapportering under projektets gång

När samarbetet inleds skrivs en överenskommelse mellan Sida och myndigheten. Den innehåller bland annat villkor för rapportering till Sida. Syftet med rapporteringen är att säkerställa att projektets mål uppnås.

Rapporteringen består av en verksamhetsberättelse, en finansiell rapport och en budgetredovisning. Samtliga rapporter ska godkännas av Sida.

Under projektets gång är det viktigt med en kontinuerlig dialog om förändringar, utmaningar och framgångar. När samarbetsparten märker att ett projekt behöver en betydande justering ska Sida informeras.

Revision av projektet

Alla projekt eller program som löper längre än 23 månader ska revideras årligen. Revisionen görs inte av genomförande myndigheter utan av själva insatsen som i många fall omfattar flera partner.

Kortare projekt eller projekt med mindre finansiering kan undantas från detta, efter godkännande från Sida. Om ett undantag görs används en annan form av kontroll.

Revisionen ska utföras av en extern, oberoende och kvalificerad revisor. Sida tillhandahåller en uppdragsbeskrivningsmall som ska användas vid upphandlingen av revision. Kostnaden för revisionen ska ingå i den föreslagna budgeten. När revisionen är genomförd ska myndigheten skriva kommentarer på revisorns eventuella iakttagelser.

Har du frågor om revision?

Välkommen att höra av dig till audit.support@sida.se med dina frågor.

Uppdaterad: 19 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning