Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida-stöd till människor som flyr undan våldet i Myanmar

Den hårdnande situationen i Myanmar har tvingat tusentals människor att fly undan militärregimens attacker. Sida beviljar ett akut stöd på tre miljoner kronor som ska användas för att förse internflyktingar med kontanter för inköp av basvaror, köksutrustning och hygienkit. En del av stödet går till att utbilda föräldrar och skolpersonal i hur man ger barn psykosocialt stöd samt till skolmaterial.

– Det är helt förfärligt att så många barn drabbats av det som sker. Det är extra viktigt att barnen får psykosocialt stöd för att lindra deras oro och ångest, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Situationen för civilbefolkningen i Myanmar hårdnar och i sydöstra delen av landet har strider mellan militären och en beväpnad grupp lett till att runt 7 000 redan utsatta människor, tvingats fly från sina hem. Militärens bombningar har dödat både vuxna och barn, och en stor andel av dem som flytt undan striderna är just barn.

Mekanism för att snabbt hantera akuta behov

Stödet från Sida på tre miljoner kronor går till Norska Flyktingrådet, NRC, som sedan tidigare arbetar med utsatta i Myanmar och som nu anpassar sin verksamhet. Detta stöd ges via en särskild mekanism som gör det möjligt att bevilja stöd inom 24 timmar från det att en ansökan från en partnerorganisation kommit in till Sida. Stöd går både till människor som drabbats av konflikten och till värdbefolkningen på de platser dit människorna flytt.

– Situationen har eskalerat snabbt och många har gett sig av hemifrån utan ens att ha fått med sig det allra nödvändigaste, och därför är det extra viktigt att vi nu agerar snabbt för att få ut det mest grundläggande, som kastruller och hygienkit, säger Carin Jämtin.

Det är viktigt att vi agerar snabbt för att få ut det mest grundläggande.

Carin Jämtin Sidas generaldirektör

Stöd till traumatiserade barn

I statskontrollerade områden har skolorna stängts och föräldrarna som i många fall själva inte kan läsa eller skriva, har svårt att hjälpa sina barn med hemskolning. I responsen ingår därför skolmaterial för att underlätta undervisningen.

Många föräldrar berättar att barnen visar upp stressymptom på grund av konflikten och den politiska oron i landet. Barnen är rädda, har svårt att sova, och har ångest och koncentrationssvårigheter. I andra områden där skolorna är öppna, har lärarna inte den kunskap som behövs för att stötta barn som drabbats av psykisk ohälsa. Både föräldrar och skolpersonal kommer därför att få utbildning i att stötta traumatiserade barn.

Svenskt bistånd går till dem som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter

Efter militärkuppen i februari 2021 har Sida avbrutit delar av det svenska stödet till Myanmar. Det svenska biståndet ska inte ge resurser till eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit. Sida fortsätter att stödja de krafter i landet som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

I Myanmar bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer. Viktiga områden för Sidas arbete är hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter, fredliga inkluderande samhällen samt demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Sidas bistånd till Myanmar uppgick till 293 miljoner kronor år 2020. Av detta var 26,3 miljoner kronor humanitärt stöd.

Sidas arbete i Myanmar

Utöver det humanitära biståndet stödjer Sida arbetet för demokrati och yttrandefrihet, fredsbyggande och jämställdhet via oberoende organisationer.

En kvinna med turkos tröja håller upp en skylt som visar olika preventivmedel.

Publicerad: 1 april 2021