Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Covidrapport: Biståndet än viktigare till följd av pandemin

Sida skriver i dag i en rapport till regeringen att biståndets roll till följd av covid-19 blivit än viktigare. Pandemin riskerar att utradera en stor del av de senaste årens framsteg som gjorts i fattigdomsbekämpning och antalet människor i behov av humanitärt stöd har ökat dramatiskt. Fram till och med september hade biståndsmyndigheten beviljat 1,3 miljarder kronor för att motverka pandemins effekter.

– Pandemin är inte enbart är en global hälsokris utan en bredare global kris som förvärrar en redan ansträngd situation i många länder. I de minst utvecklade och konfliktdrabbade länderna riskerar många människor att falla tillbaka i fattigdom. Vi ser även minskat demokratiskt utrymme och inskränkningar av de mänskliga fri- och rättigheterna inklusive jämställdhet, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida.

En stor andel av biståndsmyndighetens drygt 2 000 aktiva stöd under 2020 har justerats i dialog med samarbetspartners, skriver Sida i sin slutredovisning av regeringsuppdraget att analysera konsekvenserna av covid-19.

Totalt hade Sida den sista september beslutat om ytterligare samarbeten och aktiviteter under 2020 för 1,3 miljarder kronor, för att motverka de negativa effekterna av pandemin. Hälften av summan går till att stärka hälsosystem och andra åtgärder för att lindra de direkta konsekvenserna av viruset. Den andra hälften handlar om att tackla de indirekta konsekvenserna som till exempel nedstängningar har inneburit för bland annat ekonomisk utveckling, sysselsättning och fattigdom.

– Vi behöver också verka för att återhämtningen blir långsiktigt och miljömässigt hållbar i våra samarbetsländer, så att de är bättre rustade att möta framtida kriser. Vi måste väga in miljö- och klimatmässiga aspekter, säger Carin Jämtin.

Exempel på Sidastöd mot covid-19

 • FN:s internationella jordbruksutvecklingsfond IFAD stödjer genom programmet Rural Poor Stimulus Facility människor som riskerar att förlora inkomst och få brist på mat på grund av brutna leveranskedjor och nedstängda marknader. Sida går in med stöd på 30 miljoner kronor i år och 20 miljoner kronor nästa år (totalt 50 miljoner kronor fram till 2021).
 • Sida går in med tio miljoner kronor per år fram till 2023 till FN:s internationella jordbruksutvecklingsfond IFAD och deras program Financing Facility for Remittances. Stödet går till att hjälpa människor som lever i fattigdom på landsbygden att förvalta de pengar som skickas hem från deras anhöriga som arbetar utomlands.
 • Världsbankens program ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program) förser människor i städernas slumområden med förnybar energi. Sida går in med stöd på runt 50 miljoner kronor till programmet.
 • Sida ger stöd på 30 miljoner kronor till FN:s projektleveransorganisation UNOPS: Cities Alliance som tillsammans med gräsrotsorganisationen Slum Dwellers International stärker lokala informella slumorganisationer som arbetar för att människor bättre ska kunna möta utmaningar relaterade till covid-19. Det handlar bland annat om att identifiera hushåll som kräver särskilt stöd och att stärka hälsosektorn för att begränsa spridningen av covid-19.
 • UN Habitat fokuserar på att inkludera informella bosättningar i slumområden i de covid-19-åtgärder som genomförs i städerna. Sidas stöd (20 miljoner kronor) går bland annat till att stärka motståndskraften mot framtida kriser, bland annat genom inkluderande stadsplanering, tillgång till bostäder och basala samhällstjänster som rent vatten, och andra åtgärder som minskar smittspridning.
 • Sidas stöd till Urgent Action Fund for Women’s Human Rights har utökats med fem miljoner kronor för en särskild covid-19-fond. Kvinnoorganisationer och aktivister som arbetar med mänskliga rättigheter kan söka finansiellt stöd för att snabbt kunna ge stöd till kvinnor, hbtq-personer och andra utsatta grupper som drabbats under pandemin.
 • Världshälsoorganisationen (WHO) skalar med hjälp av Sida (60 miljoner kronor) upp sina insatser mot covid-19. Hälften av Sidas stöd går till WHO:s arbete i Afrika, där FN-organet arbetar för att ge människor tillgång till information och tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Syftet är bland annat att förebygga könsrelaterat våld och att ge stöd till de som utsatts samt att öka tillgången till preventivmedel.
 • För att mildra de sociala och ekonomiska konsekvenserna av pandemin, stödjer Sida Unicef i Etiopien (29 miljoner kronor) för att stärka sociala skyddsnät, särskilt för kvinnor och barn som lever i fattigdom i städerna.
 • Sida stödjer Oxfam (5 miljoner kronor) som arbetar för att Zimbabwes landsbygd och lantbrukssektor ska bli mer motståndskraftig mot klimatförändringar. Syftet är att öka tillgången till vatten, sanitet och hygien, vilket är nödvändigt under pandemin, och till mat och näring.
 • I samarbete med International Development Research Centre (IDRC) stödjer Sida Covid-19 Global South Artificial Intelligence (AI) och Data Innovation Program (ca 28 miljoner kronor). Programmet finansierar forskning om hur AI och datavetenskap kan användas för att mildra effekterna av pandemin.

Exempel på Sidastöd som anpassats

 • Sida stödjer Global Partnership for Education (GPE) som har ställt om sin verksamhet för att mildra pandemins konsekvenser för utbildning i 67 låginkomstländer. GPE bidrar till att barn och unga kan fortsätta med sin utbildning, trots att skolorna är stängda, och att förbereda skolorna för att öppna igen.
 • Organisationen Integrity Watch Afghanistan (IWA) har genomfört en studie bland över 1000 hälsocenter i landet. Syftet är att analysera sjukvårdsystemets beredskap mot covid-19 så att relevanta aktörer får information om brister för att kunna åtgärda dem.
 • Världsbankens Trust Fund MDTF Jobs har ställt om sitt arbete för att analysera pandemins effekter på den globala arbetsmarknaden och identifiera sårbara arbetstagare och hushåll. Världsbanken bidrar även till att få till nationella policyer som mildrar pandemins effekter.
 • Covid-19 drabbar människor som redan är utsatta särskilt hårt. Frontline AIDS har anpassat sitt arbete för att kunna ge akut hjälp till hbtq-personer som inte har tillgång till sjukvård, exempelvis hiv-behandling, på grund av stigma, diskriminering, hot och våld.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se

Uppdaterad: 7 januari 2021