Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida bidrar till största globala satsningen för barns utbildning

Hälften av världens barn bor i länder där utbildningen ibland håller så låg kvalitet att många skolelever inte kan läsa en hel mening. Biståndsmyndigheten Sida gör nu därför sin största satsning på utbildning hittills. Sida ger en lånegaranti på drygt 2,8 miljarder kronor där länderna kan få förmånliga lån för att stärka utbildningen för de mest utsatta barnen.

Utbildningens kvalitet i låg- och lägre medelinkomstländer måste höjas rejält, men för det saknas det finansiering.

– Att ge barn och unga en bra utbildning är en av de bästa investeringar ett land kan göra för att minska fattigdomen. Men tyvärr ser det inte ut så i ett stort antal länder. Kvaliteten på utbildningen är eftersatt och därför är den här stora satsningen mycket angelägen att få till, säger Per Magnusson, utbildningsexpert på Sida.

I många länder kan tioåringar inte läsa en hel mening, fast de gått i skolan i flera år.

Skolelever i Tanzania räcker upp händerna.

Skolpojkar i Tanzania

Tanzania är ett av de länder som får ta del av utbildningsgarantierna. Foto: Helena Reuterswärd

Bra skola är avgörande

En bra skola för alla barn och unga är avgörande för ett lands utveckling för att minska fattigdom. Utbildning leder till jobb och egen försörjning. Att alla medborgare kan läsa, skriva och räkna är viktigt också ur ett demokratiskt perspektiv. En rapport från 2022, "The State of Global Learning Poverty: 2022 Update" från Världsbanken, Unicef, USAID med flera, belyser detta. Den visar att det redan innan pandemin fanns en global lärandekris, men att situationen förvärrades ytterligare då skolor stängdes i de flesta länder under lång tid. När det var som värst drabbades 1,5 miljarder barn av de globala skolstängningarna.

Med garantin ställs motkrav på länderna på prestationer inom skolsektorn. Barn och unga ska bli bättre på att läsa, skriva och på matematik och en högre andel ska slutföra grundskolan.

Det finns ett stort behov av utbildning i lägre medelinkomstländer som inte har så pass starka finanser att de kan satsa tillräckligt på utbildning. De har exempelvis inte utbildade lärare, saknar läroböcker och har allt för många elever i klassrummen.

Dyrare lån med ökad utbildning

Beräkningar har visat att i takt med att länder avancerar ekonomiskt, minskar andelen av deras totala upplåning hos utvecklingsbankerna till utbildningssektorn från 9 procent till 2 procent. Anledningen är att när ländernas ekonomi stärkts blir det dyrare att låna. Det gör att utbildningssektorn blir eftersatt. Men lägre medelinkomstländer behöver tvärtom öka sina totala utgifter för utbildning från 6 procent till 9 procent av BNP om de ska nå FN:s globala mål för hållbar utveckling ”God utbildning för alla” fram till 2030.

Tillgången till utbildning av god kvalitet är en mänsklig rättighet.

Per Magnusson Utbildningsexpert, Sida

Behoven är större än vad många länder själva kan finansiera. Samtidigt har andelen av det samlade biståndet som går till utbildning minskat från 13 till 10 procent under de senaste 20 åren.
– Vi behöver hitta nya vägar för att öka kvaliteten i utbildningen och det gör vi nu genom att finansiera denna stora lånegaranti. Tillgången till utbildning av god kvalitet är en mänsklig rättighet, säger Per Magnusson

Garanti löser problemet

Sida erbjuder nu en så kallad garanti till utvecklingsbankerna tillsammans med bland annat Storbritannien. Garantin gör att lägre medelinkomstländer kan ta förmånliga lån för att öka kvaliteten inom utbildning. Så länge de betalar tillbaka på sina lån, uppstår ingen kostnad för Sida. Risken för att återbetalning inte sker bedöms vara mycket låg.

Med garantin ställs motkrav på länderna på prestationer inom skolsektorn. Barn och unga ska bli bättre på att läsa, skriva och på matematik och en högre andel unga ska slutföra det som motsvarar vår grundskola. Länderna åtar sig också att själva öka sin finansiering i utbildning som en andel av BNP och av statsbudgeten.

Förskole-, grundskole- och gymnasieutbildning kommer att prioriteras. Men även yrkesutbildning och högre utbildning, framför allt lärarutbildningen, omfattas. Det ska också vara möjligt att satsa på bland annat skolinfrastruktur, som fler toaletter och vatten i skolorna.

50 länder kan få stöd

När IFFEd är fullt utbyggd kan garantin ge drygt 50 lägre medelinkomstländer stöd genom utvecklingsbankerna. IFFEd är under uppbyggnad just nu och de utvecklingsbanker som deltar är inledningsvis Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB). Senare kan Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) och Världsbanken komma att gå med.

Den stora garantin gör det möjligt för IFFEd att frigöra kapital för utbildningsinvesteringar motsvarande fyra gånger av garantins värde. Att utveckla och stärka ett lands utbildningssektor är en lång process som kräver uthållighet. Garantiavtalets löptid är 23 år medan maximal löptid för respektive utbildningslån är 18 år.

Inledningsvis är målsättningen att det totala garantibeloppet från IFFEd till utvecklingsbankerna ska uppgå till cirka 500 miljoner dollar, vilket förväntas leda till utbildningsinvesteringar på motsvarande 2 miljarder dollar.

Publicerad: December 30, 2022