Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Opinion om biståndet

Svenskarnas inställning till biståndet 2022 ligger kvar på ungefär samma nivå som 2021. Det visar Sidas årliga opinionsmätning. En klar majoritet, 76 procent, anser att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder.

Bland de som svarat på undersökningen anser 57 procent att nivån på biståndet är lagom eller bör öka, medan 37 procent vill antingen minska biståndet eller ta bort det. 6 procent har ingen uppfattning.

Det är samtidigt en betydande andel, 76 procent, som anser att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder.

Kvinnor och högutbildade mer positiva

Biståndsviljan hos högutbildade är högre än hos de med lägre utbildning. Skillnad finns också i kön, där kvinnor är mer positiva till bistånd än män.

Argumentet mot bistånd är bland annat att ”Sverige har nog med egna problem som måste lösas först, sedan kan vi tänka på andra”. 55 procent svarar dock att detta ”stämmer ganska dåligt” eller ”inte alls”.

Tilltro till biståndet

På påståendet ”Svenskt bistånd bidrar till en bättre värld” svarar 63 procent att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. 23 procent menar dock att det stämmer ganska dåligt eller inte alls. 14 procent svarar att de inte vet.

På påståendet "De ansvariga för det svenska biståndet saknar en god kunskap om förutsättningarna i de fattiga länderna" svarar 34 procent att det stämmer dåligt eller inte alls. 29 procent svarar att det stämmer ganska bra eller helt och hållet.

I årets undersökning svarar 88 procent att de håller med om att alla människor har lika värde och att de som lever under omänskliga förhållanden bör stödjas. Det är samma nivå som förra året.

Hälften känner till Globala målen

Undersökningen visar att runt hälften av de tillfrågade känner till Globala målen för hållbar utveckling, de 17 mål som FN:s medlemsländer beslutat om att uppnå till 2030. 49 procent svarar att de hört talas om Globala målen jämfört med 51 procent år 2021 och 47 procent år 2020. Framför allt är det yngre och de som studerar som känner till målen i högre utsträckning än andra.

Däremot är fler pessimistiska om att målet om att avskaffa den extrema fattigdomen kommer att uppnås. Förra året trodde 10 procent att det var möjligt, men i årets undersökning sjönk siffran till 8 procent.

Globala mål flest svenskar känner till

  1. Rent vatten och sanitet för alla (74%)
  2. Bekämpa klimatförändringarna (69%)
  3. God utbildning för alla (60%)
  4. Ingen hunger (57%)
  5. Jämställdhet (57%)

Överdrivet negativ bild av världen

På direkta frågor som rör utvecklingen i världen har de svarande en överdrivet negativ bild. Till exempel vet bara 6 procent att antalet barn som föds i världen inte ökar. Att barnadödligheten har minskat kraftigt de senaste åren, känner endast 14 procent till. Sett över tid har dock bilden av utvecklingen blivit mer positiv och stämmer nu bättre med verkligheten.

Sida har låtit genomföra mätningar av svenskarnas attityder till bistånd varje år sedan 1974. 2022 års mätning utfördes den 3-12 oktober 2022 av Sifo via en webbpanel där 1 500 personer har svarat. Vid bearbetningen av data har Sifo gjort en viktning för bakgrundsvariablerna kön, ålder och region för att säkerställa representativiteten i svaren.

Uppdaterad: December 23, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning