Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Opinion om biståndet

Svenskarnas inställning till biståndet 2021 ligger kvar på ungefär samma nivå som 2020. Det visar Sidas årliga opinionsmätning. En klar majoritet, 77 procent, anser att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder. För första gången säger också en majoritet att de hört talas om de globala målen.

Bland de som svarat på undersökningen anser 54 procent att nivån på biståndet är lagom eller bör öka, medan 38 procent vill antingen minska biståndet eller ta bort det. 8 procent har ingen uppfattning.

Biståndet är lagom eller bör öka

Biståndet bör minska eller slopas

Vet ej

Biståndsviljan har 2019-2021 varit på en lägre nivå än tidigare år (2018 ansåg 65 procent att nivån var lagom eller borde öka). Det är ändå en betydande andel, 77 procent, som anser att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i de fattiga länderna.

Kvinnor och högutbildade mer positiva

Biståndsviljan hos högutbildade är högre än hos de med lägre utbildning. Skillnad finns också i kön. Generellt är kvinnor i åldern 18-29 år mest positiva och män 30-49 år mest negativa.

Argumentet mot bistånd är bland annat att ”Sverige har nog med egna problem som måste lösas först, sedan kan vi tänka på andra”. De flesta håller dock inte med om det påståendet. 56 procent svarar att detta ”stämmer ganska dåligt” eller ”inte alls”, vilket är en ökning från 54 procent 2020.

Något ökad tilltro till biståndet

Tilltron till att biståndet gör nytta tycks öka något. På påståendet ”Svenskt bistånd bidrar till en bättre värld” svarar 62 procent att det stämmer helt och hållet eller ganska bra, jämfört med förra årets 61 procent. 25 procent menar dock att det stämmer ganska dåligt eller inte alls. Det är en ökning från förra årets 23 procent. 13 procent svarar att de inte vet.

I 2021 års undersökning ökar också tilltron till de ansvariga för det svenska biståndet. På påståendet "De ansvariga för det svenska biståndet saknar en god kunskap om förutsättningarna i de fattiga länderna" svarar 37 procent att det stämmer dåligt eller inte alls. Det är en ökning från 31 procent förra året. 29 procent svarar att det stämmer ganska bra eller helt och hållet.

Stämmer inte att de ansvariga saknar kunskap om förutsättningarna i fattiga länder

Stämmer att de ansvariga saknar kunskap om förutsättningarna i fattiga länder

Jag vet inte

I årets undersökning svarar 88 procent att de håller med om att alla människor har lika värde och att de som lever under omänskliga förhållanden bör stödjas. Det är samma nivå som förra året.

Fler känner till Globala målen

Undersökningen visar att allt fler känner till Globala målen för hållbar utveckling, de 17 mål som FN:s medlemsländer beslutat om att uppnå till 2030. 51 procent svarar att de hört talas om Globala målen jämfört med 47 procent förra året och 37 procent år 2018. Framför allt är det yngre och de som studerar som känner till målen i högre utsträckning än andra.

Globala mål flest svenskar känner till

  1. Rent vatten och sanitet för alla (76%)
  2. Bekämpa klimatförändringarna (69%)
  3. God utbildning för alla (62%)
  4. Ingen fattigdom (59%)
  5. Ingen hunger (57%)

Däremot är fler pessimistiska om att målet om att avskaffa den extrema fattigdomen kommer att uppnås. Förra året trodde 12 procent att det var möjligt, men i årets undersökning sjönk siffran till 10 procent.

Överdrivet negativ bild

På direkta frågor som rör utvecklingen har de svarande en överdrivet negativ bild. Till exempel vet bara 5 procent att antalet barn som föds i världen inte ökar. Att barnadödligheten har minskat kraftigt de senaste åren, känner endast 15 procent till. Sett över tid har dock bilden av utvecklingen blivit mer positiv och stämmer nu bättre med verkligheten.

Sida har låtit genomföra mätningar av svenskarnas attityder till bistånd varje år sedan 1974. 2021 års mätning utfördes den 12–19 oktober 2021 av Kantar Sifo via en webbpanel där 1 500 personer har svarat. Vid bearbetningen av data har Kantar Sifo gjort en viktning för bakgrundsvariablerna kön, ålder och region för att säkerställa representativiteten i svaren.

Uppdaterad: January 25, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning