Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Befolkningens röster får höras i afghanska fredssamtal med stöd från Sida

Nu har en ny svenskstödd plattform lanserats i Afghanistan, som ska låta befolkningens röster höras i de fredssamtal mellan regeringen och talibanrörelsen som inletts. Fredsplattformen AMIP har utvecklats av afghanska civilsamhället med stöd av biståndsmyndigheterna Sida och Folke Bernadotteakademin, på uppdrag av EU, för att det afghanska folkets åsikter och perspektiv ska nå förhandlingsbordet.

Biståndsmyndigheten Sida bidrar med humanitärt stöd och långsiktigt utvecklingssamarbete med Afghanistan. Tillsammans med Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling, Folke Bernadotteakademin, har Sida sedan sommaren 2019 arbetat med ett EU-finansierat stöd för en inkluderande fred i landet. Nu har plattformen Afghanistan Mechanism for Inclusive Peace, AMIP, lanserats i Kabul under stor uppslutning med en lång rad representanter för civilsamhället, regeringen och de afghaner som lever utomalnds.

Hela befolkningen ska få höras

Fokus i arbetet har varit att stödja afghanska ansträngningar för att låta hela befolkningen höras i den elitdrivna nationella process som kan forma Afghanistans framtid. Sida och Folke Bernadotteakademin har under det senaste året därför stöttat civilsamhällespartner i att ta fram en plattform som ska stärka röster från marginaliserade. Plattformen ska förmedla åsikter från olika delar av den afghanska befolkningen direkt till de förhandlande parterna i fredssamtalen.

Den nya plattformen, AMIP, består av en styrkommitté, ett sekretariat och lokala noder i provinserna. Representanter för fredsplattformen har kontakter med förhandlingsdelegationerna och ska finnas på plats under fredsförhandlingarna. När en ny fråga dyker upp kan plattformen snabbt samla in, ta emot och summera civilsamhällets ståndpunkter samt förmedla till förhandlarna.

– Det finns en bredd av civilsamhällesorganisationer runt om i Afghanistan som arbetat för en fredlig utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. Bland annat arbetar de för att belysa krigsdrabbade och offers perspektiv, kvinnor och ungas rättigheter och hur konflikten har påverkat olika minoritetsgrupper. Det är avgörande att deras erfarenheter når fredssamtalen och Afghanistan Mechanism for Inclusive Peace arbetar just för att föra in deras budskap till förhandlingsbordet, säger Maria Lundberg, chef för Afghanistanenheten på Sida.

Över 150 organisationer representerade

Afghanistan Mechanism for Inclusive Peace har tagit fram ett dokument som sammanfattar resultaten av konsultationer med representanter från över 150 afghanska civilsamhällesorganisationer från hela landet. Några av åsikterna som slås fast i dokumentet är att Afghanistans befolkning vill att talibanerna och regeringen sluter avtal om permanent vapenvila, och att mänskliga rättigheter samtidigt måste garanteras för särskilt utsatta grupper i det afghanska samhället, som kvinnor, unga och etniska minoriteter.

Fredsplattformen AMIP har utformats för att på ett oberoende och strukturerat sätt sammanfatta och den afghanska befolkningens åsikter och prioriteringar och presentera detta till förhandlingsbordet. Detta ska ge tyngd till de budskap som fredsplattformen för fram samtidigt som det blir lättare för de förhandlande partnerna att ta till sig dessa budskap. Målet är att detta ska bidra till att en bredd av perspektiv är representerade och inkluderade i fredsprocessen.

– Naturligtvis kan det bli komplicerat, olika grupper har olika åsikter och civilsamhället är inte enat i en ståndpunkt. Men AMIP:s representanter ska då skildra mångfalden av åsikter, och samtidigt kunna hänvisa till vad internationell rätt och internationella normer för mänskliga rättigheter säger, säger Eldridge Adolfo, senior rådgivare i dialog och fredsmedling på Folke Bernadotteakademin.

Genom det gemensamma stödet från EU, Sida och Folke Bernadotteakademin är förhoppningen att fredsplattformen AMIP kan få en formell roll vid förhandlingsbordet, som ett språkrör för befolkningen.

Sveriges fredsstöd till Afghanistan

 • Sidas samarbetar med en bred grupp afghanska civilsamhällesorganisationer för att prioriteringar och perspektiv från alla delar av befolkningen ska nå fram till de formella fredssamtalen.
 • Arbetet verkar framförallt för att marginaliserade grupper, som kvinnor, unga, krigsoffer och minoriteter, på provinsnivå och regional nivå, ska ha möjlighet att engagera sig i fredsansträngningar och få förutsättningar att göra sig hörda.
 • Sidas fredsstöd i Afghanistan genomförs tillsammans med Folke Bernadotteakademin och på uppdrag, och med finansiering, av EU för att bidra till att fredsprocessen blir mer inkluderande. Projektet går under namnet EU Afghanistan Peace Support Mechanism.

Afghanistan Mechanism for Inclusive Peace

 • Afghanistan Mechanism for Inclusive Peace, AMIP, är en plattform som neutralt sammanfattar den afganska befolkningens budskap, perspektiv och prioriteringar och ska föra in dem till intra-afganska fredssamtal.
 • En stor bredd av åsikter och erfarenheter finns hos befolkningen och AMIP ska skildra denna mångfald och samtidigt hänvisa till internationella normer och internationell rätt.
 • Tanken är att plattformen ska göra fredssamtalen mer inkluderande samtidigt som den neutrala strukturen gör det lättare för de förhandlande parterna att ta till sig budskapen.
 • AMIP kommer även att kommunicera ut information om vad som pågår i förhandlingarna för att möjliggöra transparens och informationsspridning.
 • Sida och Folke Bernadotteakademin har, med finansiering av EU, arbetat med afghanska civilsamhällspartners för att utveckla och stödja AMIP.

Bred uppslutning vid lanseringen av plattformen AMIP

 • Arbetet med Afghanistan Mechanism for Inclusive Peace, AMIP, har pågått sedan sommaren 2019 och den 16 september lanserades mekanismen på Serena Hotel i Kabul.
 • Deltagandet var betydande med en bred representation av civilsamhället – som företrädare för kvinnors och ungas rättigheter, krigsoffer, och representanter för minoriteter, religiösa företrädare och journalister – från hela landet.
 • Även företrädare för regeringen och medlemmar av regeringens fredsstruktur deltog. Dessutom deltog digitalt representanter från afghanska provinser och den afghanska diasporan utomlands.
 • Sidas biståndsråd vid svenska ambassaden i Kabul deltog också på plats vid lanseringen.

Uppdaterad: 1 februari 2021