Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Utvecklingsanalytiker med handläggningsansvar inom hållbar fred till ambassaden i Khartoum, ref SDN-3-23

Plats: Khartoum

Sista ansökningsdag:

Ansök

Vi söker dig som vill bidra till minskad fattigdom i Afrika genom att arbeta i en snabbföränderlig kontext och spela en nyckelroll i genomförandet av Sveriges utvecklingssamarbete i Sudan.

Om jobbet

Som analytiker och programansvarig specialist på biståndssektionen på ambassaden ansvarar du för att samordna planering, rapportering, kontextanalys samt handlägga insatser med fokus på hållbar fred.

Utlandsmyndigheten består av 30 personer, varav tre är UD-utsända, sex Sida-utsända och en MiV-utsänd. Biståndssektionen består av tio medarbetare. Tillsammans genomför vi det svenska utvecklingssamarbetet med Sudan, som innefattar områdena Hållbar fred, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, Miljö, klimat, lantbruk och energi. Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan 2018–2022 löpte ut i december 2022. Regeringen har emellertid förlängt strategin för att gälla t.o.m. den 31 december 2023, eller till dess regeringen fattar beslut om en ny strategi. Volymen för strategin för 2023 är högst 260 miljoner kronor. Utöver det allokeras humanitärt stöd till Sudan om inledningsvis 165 miljoner kronor för 2023.

Arbetet i Sudan är utmanande, men samtidigt omväxlande och väldigt lärorikt. Sudan har haft dramatiska politiska svängningar senaste åren. Revolutionen 2019 följdes av två korta år med en civilledd övergångsregering som rönte vissa framgångar. Den positiva utvecklingen avbröts dock abrupt i samband med militärkuppen 2021, varefter Sudan kastades åter tillbaka i politisk instabilitet. Det politiska ramavtal som signerades den 5 december 2022 ger dock hopp om att Sudan åter ska kunna få en civil regering. Sverige har en viktig roll i att påverka utvecklingen mot ett fredligt och demokratiskt Sudan. Du kommer att arbeta i ett land där fredsbyggande och konfliktlösning är avgörande för en mer hållbar utveckling för de allra fattigaste och sårbara. Du kommer att ha en central roll i teamet för genomförandet av Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan. Ambassaden arbetar integrerat mellan olika verksamhetsområden och du förväntas bidra aktivt till ambassadens samlade uppdrag. Rollen som analytiker innebär att du är involverad i olika tematiska områden, och har möjlighet att representera Sverige i olika arbetsgrupper.

Arbetsuppgifter

 • Samordna övergripande strategiprocesser såsom tillämpning av MDPA i hela strategicykeln, kontextanalys, operationalisering av ny strategi, portföljanalys, verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering.
 • Genomföra biståndspolitiska analyser samt ge analytiskt stöd och råd till övriga i teamet med särskilt fokus på integrering av fattigdomsperspektivet, rättighetsperspektivet och konfliktperspektivet i utvecklingssamarbetet.
 • Handlägga och följa upp insatser med inriktning på hållbar fred enligt Sidas insatshanteringsprocess. Detta inkluderar att bedöma och följa upp partnerorganisationer kapacitet att genomföra sitt uppdrag och uppnå resultat. I detta ingår att föra dialog med partners om utveckling och resultat i verksamheten, men också för att säkerställa att de har interna system för kvalitetssäkring, antikorruption mm.
 • Föra en aktiv dialog och vid behov leda grupper av aktörer för att mobilisera engagemang/kapital, driva universella normer och Sveriges värdefrågor.
 • Medverka till biståndseffektivitet och företrädare Sverige i givarsamordningsforum.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

 • Akademisk examen inom ett för arbetsuppgifterna relevant ämne

Språk

 • Goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Arbetslivserfarenheter och kunskaper

 • Mycket god erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av analytiskt arbete, med fördel kopplat till biståndspolitik, gärna i fragila kontexter
 • God kunskap om samt erfarenhet av tillämpning av multidimensionell fattigdoms- och utvecklingsanalys samt fredsinsatser
 • Erfarenhet av ledning och facilitering av arbetsgrupper

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du: 

 •  Ta initiativ och vara drivande
 •  Ha förmåga att hantera stress, osäkerhet och risker
 •  Kunna samarbeta i en interkulturell kontext och i olika konstellationer
 •  Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 •  Ha förmåga att omsätta idéer i konkret handling
 •  Bidra till nytänkande och innovation
 •  Vara bra på att leda och engagera andra
 •  Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 •  Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 •  Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
 •  Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
 •  Kunna använda olika analysverktyg
 •  Kunna tillvarata mångfald och olika perspektiv
 •  Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling

För denna roll är det meriterande om du

 • Har erfarenhet från att arbeta i en snabbt förändrande kontext, gärna erfarenhet från konfliktdrabbade länder
 • Erfarenhet av handläggning på statlig myndighet

Övrigt

För befattningen krävs att du är svensk medborgare samt folkbokförd i Sverige. (Det krävs minst en sammanhängande 12 månaders period innan tillträde utsatt datum för tjänsten)

För befattningen krävs också att du inte är medborgare i det land du sänds ut till eftersom man inte kan tjänstgöra som diplomat i ett land där man är medborgare.

Hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning, som tillstyrker tjänstbarhet på den aktuella stationeringsorten krävs för befattningen Vid familjepostering krävs godkänd hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning även för medföljande familjemedlemmar. Samtycke kommer att inhämtas.

Bra att veta

Befattningen avser en visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2025-08-15 med möjlighet till förlängning. Tillträde 2023-08-16

Vid kontakt vänligen ange ref.nr SDN-3-23

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Abdullahi Aress +249 912160331, eller biträdande avdelningschef för Afrika-avdelningen 072 141 26 56.

Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco (kontaktperson: linus.jarl@sida.se) och ST (kontaktperson: ulrika.holmstrom@sida.se).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

 

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.