Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Rådgivare inom finansiell planering, uppföljning och revision av internationellt bistånd, ref 111/22

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: Sunday 5/22/2022

Ansök

Vill du bidra till att säkerställa att biståndsmedel används på avsett sätt? Sida söker nu en initiativrik och driven rådgivare inom finansiell planering, uppföljning och revision av internationella biståndsinsatser till vårt huvudkontor i Stockholm.

Vi erbjuder

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald.

Biståndet genomförs av Sidas samarbetspartners i några av världens allra mest fattiga och utsatta länder. På Sida har vi ett stort fokus på att följa upp den verksamhet som våra samarbetspartners genomför. Detta görs bl.a. genom finansiell uppföljning och oberoende revision. I denna befattning ger du råd och stöd till medarbetare som handlägger biståndsinsatser avseende den finansiella hanteringen av medel i hela kedjan från planering av projekt, analys av samarbetspartners budgetförslag, till bedömning av finansiell rapportering och revisionsrapportering. Du arbetar i en global organisation och ger stöd till medarbetare i Sverige och på Sveriges ambassader i Sidas samarbetsländer. Tjänsten kan även omfatta utvecklingsarbete och uppföljning av Sidas interna styrning och kontroll. I rollen kommer du ha ett nära samarbete med Sidas globala controllerfunktion med ett 70-tal controllers där du bidrar till att stärka kompetens, arbetssätt och metoder inom revision och finansiell planering och uppföljning.

Du kommer tillhöra enheten för Controlling & Investigation med ca 15 medarbetare. På enheten finns ytterligare en rådgivare med fokus på finansiell planering, uppföljning och revision samt Sidas chefscontrollerfunktion, controllerpool, utredningsfunktion och inspektör. För att utföra enhetens uppdrag på bästa sätt strävar vi efter ett ansvarstagande och lösningsorienterat arbetssätt över funktionsgränserna. Det är viktigt med ett nära samarbete mellan de olika funktionerna inom enheten, men även med andra delar inom Sida.

Den här befattningen innebär:

 • Rådgivning till Sidas medarbetare i Stockholm och på Sveriges ambassader för inom revision, budgetanalys och finansiell rapportering i Sidas biståndsinsatser
 • Rådgivning avseende kapacitetsbedömning av tilltänkta och befintliga samarbetspartners interna styrning och kontroll.
 • Bidra till vidareutveckling av metodstöd, arbetssätt och rutiner inom finansiell planering, uppföljning och revision i syfte att tillse ändamålsenlighet i Sidas hantering av biståndsinsatser.
 • Utarbeta utbildnings- och informationsmaterial samt hålla kurser för Sidas medarbetare inom ovan nämnda områden.
 • Bidra till att följa upp och analysera Sidas processer, med fokus på Sidas interna styrning och kontroll.
 • Omvärldsbevakning och samordning med andra länders biståndsmyndigheter.
 • Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma/förekomma.
 • Resor till Sidas samarbetsländer förekommer.

Kvalifikationer

Utbildning:

 • Akademisk examen inom ekonomi motsvarande minst tre års heltidsstudier

  Erfarenhet:
 • Minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet som extern revisor.
 • Erfarenhet av att genomföra revisioner och utforma uppdragsbeskrivningar för olika typer av revisionsuppdrag.
 • Praktisk erfarenhet av redovisning och god förståelse för finansiell rapportering
 • Erfarenhet av att självständigt leda arbete.
 • Erfarenhet av intern styrning och kontroll.

Förmågor:

 • Förmåga att på ett enkelt och pedagogiskt sätt kunna kommunicera och förklara fakta och behov av åtgärder avseende frågeställningar inom ansvarsområdet.
 • Förmåga att kunna sätta sig in i komplex information och förstå viktiga samband, att kunna analysera, utvärdera och föreslå åtgärder.
 • Förmåga att omsätta praktiska erfarenheter till utveckling av arbetssätt och metodstöd.
 • God förmåga att leda sig själv, vara självgående, prioritera och slutföra arbetsuppgifter i tid.
 • God samarbetsförmåga

Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper.

Språk:

 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Meriter

 • Erfarenhet av praktiskt budgetarbete och/eller budgetanalys särskilt inom ramen för projektverksamhet
 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling och organisationsstyrning                                    
 • Erfarenhet av att planera och genomföra olika typer av kompetensutveckling
 • Erfarenhet av arbete i internationell miljö
 • Erfarenhet av att arbeta med rådgivning/stöd

Placering

Befattningen är placerad på Enheten för Controlling & Investigation inom Avdelningen för Verksamhetsstöd på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm. Sidas huvudkontor i Stockholm flyttar till Rissne, Sundbyberg under sommaren 2022. Möjlighet till distansarbete kan erbjudas i upp till 49 procent av heltid där det fungerar för verksamheten.

Anställningsform och tillträde

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.

Om Sida och avdelningen

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Avdelningen för Verksamhetsstöd stödjer myndigheten i frågor om juridik, upphandling, utvärdering, intern service, intern styrning och kontroll, korruptionsutredningar, dokumentation, sekretess och utlämningsärenden, löneutbetalningar och arkiv. På avdelningen finns även Sidas controllerpool placerad. Avdelningen har drygt 70 medarbetare och bedriver sin verksamhet både i Stockholm och Visby.

Kontakt

Om du vill ha mer information om befattningen, kontakta enhetschef Molly Lien (08-698 51 52), eller Camilla Rubensson (08-698 50 01).

Fackliga företrädare vid Sida är: Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19)

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad och du måste lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag 22 maj 2022

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.