Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas hantering av korruptionsmisstankar

ÅRSRAPPORT 2013

Summary

Sida har fått in sammanlagt 140 anmälningar om korruptionsmisstankar under 2013, varav 35 stycken avser misstankar hos Sidas ramorganisationer. Anmälningarna avser till största delen fall där samarbetsparten misstänks ha använt Sida-medel utanför avtalade syften samt misstänkt brottslighet. Endast sex av anmälningarna avser korruption i upphandlingssituationer. Under året har Sida återkrävt pengar från samarbetsparter i 21 fall och med ett sammanlagt belopp om ca 21 700 000 kronor. Tio polis- eller åtalsanmälningar har gjorts, varav två i Sverige. 45 stycken utredningar har slutförts och avslutats under året jämfört med 17 stycken år 2012. Sida ökar nu transparensen i hanteringen av korruptionsmisstankar genom att lägga ut sammanfattningar av avslutade ärenden på Open Aid. Under året har Sida utvecklat en mobilapplikation som bland annat möjliggör anmälningar av korruptionsmisstankar från mobiltelefoner. Sida kommer under 2014 att börja använda nya metoder, såsom exempelvis stickprovskontroller, för att upptäcka korruptionsmisstankar i Sida-stödda insatser. Förändringar i Sidas whistleblowing-systemet kommer att innebära utökade möjligheter att anmäla misstankar om korruption och andra oegentligheter. Ett tillägg i Sidas interna regelverk tydliggör hanteringen av återkrav från samarbetspart av felaktigt använda medel, vilket bidrar till ett mer enhetligt förhållningssätt gentemot Sidas samarbetsparter. Årets särskilda satsning på vissa enheter, med tätare samarbete mellan Utredningsgrupp och enhet samt anpassad utbildning, har lett till att handläggare upptäcker korruptionsmisstankar mer frekvent än tidigare år.

Download:

Published on the website: 2014-04-11

Publication type: -

Published: 2014

Language: Swedish

Author: