Liberia

Sverige och Sida bidrar till att främja ett långsiktigt hållbart nyttjande av skog som bidrar till att trygga utsatta människors möjligheter att försörja sig.

Foto: Anders Hansson

Lantbruk & livsmedelsäkerhet

Skogsbruk

Uppdaterad: 19 september 2017

Drygt 90 procent av de cirka 1,2 miljarder människor som lever i extrem fattigdom är direkt beroende av vad skogen ger för sin försörjning. Med bistånd från bland annat Sida ökar deras möjligheter att bruka skogarna på ett sätt som minskar fattigdom och hunger samtidigt som  en långsiktig ekonomisk utveckling.

Världens skogar är oskattbara resurser för oss alla. Skogen dämpar de globala klimatförändringarna och bidrar också till att reglera och rena luft och vatten, hindra jorderosion och förse oss med nyttigheter som bete, mat och mediciner.

Skogarnas betydelse för produktion av timmer och pappersmassa är väl känd i ett land som Sverige, där en stor del av exportinkomsterna kommer från skogen. Men det finns ett stort antal människor världen över för vilka det kan vara en fråga om överlevnad att ha tillgång till skog. Det gäller särskilt dem som lever i regioner med utbredd fattigdom.

Många fattiga har levt nära skogen i generationer, utan att någonsin ha ägt den i formell mening eller haft formell nyttjanderätt till skogen eller de naturtillgångar de har brukat. I dessa samhällen har istället sedvanerätten avgjort vem som har haft rätt att hämta virke, bedriva jakt, odla och samla föda, leta bränsle, hämta vatten eller samla foder till boskapen.

Globalt sett är trenden att dessa människors möjligheter att nyttja skogen och naturresurserna i ökande grad förhindras på många håll vilket allvarligt försvårar deras möjligheter att livnära sig på skogen. Stora skogsarealer avverkas till förmån för storskalig produktion av industrigrödor som soja, palmolja och spannmål. Småskaliga lantbrukare förhindras att nyttja skogen och marken på de sätt de gjort tidigare.

I västvärlden vill man gärna skilja på jordbruk och skogsbruk. För de fattiga i utvecklingsländer är inte skiljelinjen så skarp. I ett hushåll har man ofta lite jordbruk och odling, tillgång till lite skog och också spridda träd på sina åkrar. För självförsörjningen får man produkter från hela landskapet.

För att skogar och åkrar ska leda till ytterligare ekonomisk utveckling, utöver självhushållet, måste människor ha en varaktig rätt till att bruka sin mark och inte riskera att bli avhysta av staten eller företag. De måste också ha råd att köpa det de behöver för sin odling, kunskap för att utveckla verksamheten och möjlighet att sälja en del av det de samlar in, tillverkar eller lagar till.

Stöd till hållbar förvaltning på lokal nivå

Sida bidrar till att främja ett långsiktigt hållbart nyttjande av skog, vilket gör det lättare för utsatta människor att försörja sig på skogens resurser i ett längre perspektiv. Stödet går främst till hållbar skogsproduktion vilket även omfattar förändrad skogspolitik, förbättrad administration, styrning och utbildning.

Flera av de program som Sida stöder handlar om att flytta förvaltningen av skogsresurserna från centrala myndigheter till lokal nivå, närmare befolkningen. Stödet går till exempel till att reformera lagar och riktlinjer och dialog med ansvariga myndigheter och beslutsfattare. Ett lokalt, ofta gemensamt ansvar för skogen i kombination med ett småskaligt brukande, där byborna själva beslutar hur det ska gå till, har i många fall visat sig vara ett framgångsrikt sätt att hållbart utnyttja skogens resurser. Samtidigt gynnar det fattiga människor som är beroende av skogen för att försörja sig.

Ett tecken på skogarnas betydelse för klimatet är för övrigt att världens rika länder numera betalar för att fattiga länder ska hejda avskogningen. Sida är bland annat delaktig i det globala initiativet REDD som ska minska klimatförändringarna genom att få länder att minska sin skogsavverkning med hjälp av ekonomiska incitament.

Stöd till myndigheter och institutioner

Dessutom stödjer Sida både internationella och nationella organisationer som kan främja ekonomisk utveckling i Sveriges samarbetsländer. Det kan handla om globalt påverkansarbete eller insatser i det aktuella området.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />