Ett tjugotal människor sitter och står under ett träd i ett torrt landskap.

Representanter från klanen Dir diskuterar konfliktdynamiken i Galguduud i centrala Somalia tillsammans med Life & Peace Institute och Zamzam Foundation, som stöds av Sverige.

Foto: Life & Peace Institute

våra verksamhetsområden

Konfliktlösning, fred och säkerhet

Uppdaterad: 19 oktober 2016

Krig och våldsamma konflikter orsakar fattigdom och försvårar fattigdomsbekämpning. En stor del av Sidas samarbetsländer befinner sig i en konflikt eller postkonfliktsituation. Insatser för fred och säkerhet är därför helt avgörande i utvecklingssamarbetet.

Väpnade konflikter orsakar inte enbart död, lidande och förstörelse. Utvecklingen i länder och regioner som präglas av våldsamma konflikter stagnerar och insatser för att bekämpa fattigdom försvåras. Sida stödjer insatser för fred och säkerhet i bland annat Colombia, Demokratiska Republiken Kongo, Myanmar, Somalia, Sydsudan, Sudan, Afghanistan och Västbanken-Gaza. Samtidigt är risken för att konflikter ska eskalera till väpnade konflikter påtaglig även i många av Sidas andra samarbetsländer och Sida stödjer insatser för att förebygga våldsamma konflikter. Våldsamma situationer uppstår inte av en tillfällighet, utan är resultatet av ett antal händelser som går att identifiera och i vissa fall förebygga. Vi vet också att demokrati och respekt för mänskliga rättigheter minskar risken för våldsamma konflikter.

Ett viktigt och ofta använt begrepp i sammanhanget är mänsklig säkerhet. Det innebär att kvinnors och mäns, flickors och pojkars säkerhet sätts i centrum. Inga människor ska behöva leva i utsatthet och otrygghet. Alla har rätt att få sina mest grundläggande behov tillgodosedda. Det kan handla om tillgång till mat och andra förnödenheter, hälsovård och utbildning i humanitära krissituationer, skydd mot våld och sexuella övergrepp eller om återuppbyggnad och försoning efter en konflikt.

Mänsklig säkerhet berör flera viktiga livsområden och är en förutsättning för att vi människor ska kunna utöva våra politiska, sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter och möjligheter.

Det handlar också om det övergripande målet för biståndet – att minska fattigdomen. Mänsklig säkerhet är ofta avgörande för effektiv fattigdomsbekämpning. Krig och sociala motsättningar efter en väpnad konflikt är liksom utsattheten efter en naturkatastrof hinder för utveckling och något som försvårar människors möjligheter att lyfta sig ur fattigdom.

Under 2000-talet har flera viktiga säkerhetsrådsresolutioner inom området fred och säkerhet tillkommit. Resolution 1325 slår fast att kvinnor och flickor är särskilt utsatta i konflikter och därför behöver speciellt skydd, samt att kvinnor ska garanteras fullt och lika inflytande i arbetet med förebyggande, hantering och lösning av konflikter. Kvinnors utsatthet har vidareutvecklats i resolution 1820 och i flera uppföljningsresolutioner som fokuserar på sexuellt våld i konflikt.

Två andra resolutioner, 1612 och 1882, stärker barnens skydd mot våld och övergrepp vid väpnade konflikter och slår fast att barn inte får utnyttjas som soldater.

Våren 2016 antogs Stockholmsdeklarationen mot krig och konflikter av den Internationella Dialogen för freds- och statsbyggande. Det är en sammanslutning av ett 40-tal länder och organisationer som arbetar för ett mer effektivt bistånd i konfliktdrabbade och sviktande stater.

För att nå resultat i konflikt- och postkonfliktmiljöer krävs en mycket god förståelse för drivkrafterna bakom konflikter och fredssträvanden i det samhälle som biståndet skall genomföras. Konfliktanalyser är därför avgörande för att nå eftersträvade resultat men också för att undvika att biståndet i sig förvärrar konflikten – en s.k. konfliktkänslig ansats.

Konfliktkänslighet är viktigt för de flesta av Sidas insatser, inte enbart i länder med väpnad konflikt utan i alla kontexter där Sida arbetar. Våldsamma konflikter kan uppstå där det finns sociala och politiska spänningar, vilket gäller i de flesta av Sidas samarbetsländer. Det är därför mycket viktigt att stöd inom alla områden (till exempel hälsa, privatsektorutveckling, och MR-stöd) har ett så kallat ”do no harm”-perspektiv, dvs. att insatsen i sig inte bidrar till att spä på risken för våldsamma konflikter. I bästa fall bör insatserna också beakta hur de kan stärka freds- och statsbyggandeprocesser, även om detta inte är det övergripande syftet.

Exempel på insatser inom fred och säkerhet:

  • Fredsbyggande: Sida ger stöd till regionalt fredsarbete bland annat genom ett kapacitetsstöd till Afrikanska Unionens (AU) fred- och säkerhetsavdelning, dels genom direkta löner och dels genom utbildning via organisationer som Institute for Security Studies, (för att bidra till ett välfungerande fredsramverk för AU).
  • Statsbyggande: I Somalia arbetar Sida med UN Joint Programme on Local Governance (JPLG) för främjandet av fred genom att stödja olika grupperingars medborgerliga engagemang i styrande institutioner på lokal nivå. I Afghanistan bidrar Sida genom en världsbanksfond till att stärka afghanska statsförvaltningens förmåga att finansiera och planera återuppbyggnad av landet. I Irak stödjer Sida uppbyggnad av en statsrådsberedning.
  • Kvinnor, fred och säkerhet (FN resolution 1325): Sida stödjer till exempel den afrikanska organisationen Femmes Afrique Solidarité (FAS) som arbetar med att lyfta kvinnors situation i konflikter i relation till framför allt FN och Afrikanska unionen och i Liberia, Irak och Västbanken/Gaza stödjer Sida den svenska enskilda organisationen Kvinna till Kvinnas arbete med att öka kvinnors kapacitet att delta i freds- och statsbyggande processer.
  • Dialog och förtroendeskapande: I Colombia bidrar Sida till att stärka civilsamhällets dialogkapacitet i områden där väpnad konflikt pågår. Genom organisationen Conciliation Resources stödjs dialoginsatser på gräsrotsnivå i bland annat Georgien och Uganda.
  • Övergångsrättvisa och försoning: I Guatemala ger Sverige stöd till ett program för övergångsrättvisa som bland annat inkluderar stöd till rättsprocesserna mot ansvariga för övergreppen under den väpnade konflikten, utgrävning av gravar, värdiga begravningar av offer för konflikten och upprättelse för anhöriga. Sida stödjer dessutom International Center for Transitional Justice (ICTJ) i övergångsrättviseprocesser i konfliktsituationer såsom i Demokratiska Republiken Kongo, Kenya, Colombia, Myanmar och Tunisien.
  • Minröjning: Sida stödjer minröjningsprogram i bland annat Afghanistan och Irak, genom stöd till Danish Demining Group (DDG) och Mines Advisory Group.
  • Insatser för kontroll av små och lätta vapen: Saferworld:s arbete med forskning och motverkande av faktorer som driver spridning och missbruk av lätta vapen i Afrika, Asien och Europa är ett arbete som Sida stöttar.
  • Metodutveckling inom freds- och säkerhetsfrämjande arbete.

Bland de globala freds- och säkerhetsorganisationer som får mest Sida-stöd finns FN:s utvecklingsprogram (UNDP), FN:s barnfond (Unicef), International Center for Transitional Justice (ICTJ),  Afrikanska Unionen, International Alert och de svenska enskilda organisationerna Diakonia och Kvinna till Kvinna. Sida deltar också i den nationella och internationella samordningen och påverkansarbetet inom OECD/DAC, FN och EU för att stärka det internationella samfundets förmåga att hantera konflikt, post-konflikt och sviktande situationer. Sida är tillsammans med UD engagerat i ”International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding” och ”New Deal for Engagement in Fragile States”.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän