Ett tjugotal människor sitter och står under ett träd i ett torrt landskap.

Representanter från klanen Dir diskuterar konfliktdynamiken i Galguduud i centrala Somalia tillsammans med Life & Peace Institute och Zamzam Foundation, som stöds av Sverige.

Foto: Life & Peace Institute

våra verksamhetsområden

Konfliktlösning, fred och säkerhet

Uppdaterad: 23 februari 2018

Krig och våldsamma konflikter både orsakar fattigdom och försvårar fattigdomsbekämpning. En stor del av Sidas samarbetsländer befinner sig i en konflikt eller postkonfliktsituation. Insatser för fred och säkerhet är därför helt avgörande i utvecklingssamarbetet.

Antalet väpnade konflikter ökar i världen, framför allt de inomstatliga. Samtidigt ser vi att dagens konflikter är mer långdragna, mer våldsamma och inkluderar ett större antal väpnade aktörer än tidigare.

Väpnade konflikter orsakar inte enbart död, lidande och förstörelse. Dessutom avstannar utvecklingen i de länder och regioner som präglas av våldsamma konflikter och det blir svårare att bekämpa fattigdomen.

Människor som lever i fattigdom är de mest sårbara för våld och konflikter. Både när konflikten pågår och i fasen efter så är det svårt för dem att lyfta sig ur fattigdom. Enligt Världsbankens beräkningar kommer de flesta fattiga människor att leva i konfliktländer år 2030.

Våldsamma situationer är resultatet av händelser som i stor utsträckning går att identifiera och i vissa fall även förebygga. Vi vet till exempel att demokrati och respekt för mänskliga rättigheter minskar risken för våldsamma konflikter.

Mänsklig säkerhet

Inga människor ska behöva leva i utsatthet och otrygghet och mänsklig säkerhet är en viktig del av Sidas arbete för fattigdomsbekämpning. Mänsklig säkerhet innebär att kvinnors och mäns, flickors och pojkars säkerhet sätts i centrum, snarare än länders säkerhet.

För att nå resultat i konflikt- och postkonfliktmiljöer måste vi analysera och förstå drivkrafterna bakom både konflikter och fredssträvanden. Biståndet får inte förvärra en konflikt utan bör designas på ett sätt så att det bidrar till fred. Det gäller inte bara i länder med väpnad i konflikt utan i alla länder där Sida arbetar. Det gäller även insatser inom till exempel hälsa, företagande och mänskliga rättigheter.

Sida stödjer insatser för fred och säkerhet i bland annat Colombia, Demokratiska Republiken Kongo, Myanmar, Somalia, Sydsudan, Sudan, Afghanistan och Palestina. I många andra samarbetsländer finns det en påtaglig risk att mindre konflikter ska eskalera och bli väpnade. Därför stödjer Sida också insatser för att förebygga våldsamma konflikter.

Exempel på insatser inom fred och säkerhet

 • Fredsbyggande: Kapacitetsstöd till Afrikanska Unionens (AU) freds- och säkerhetsavdelning och deras sambandskontor syftar till att främja regionala konfliktlösningsmekanismer och samarbete.
 • Statsbyggande: Utformningen av ett formellt rättsstatssystem i Somalia, med stöd till hela rättskedjan: mobila domstolar, juridiskt bistånd samt utbildning av polis och fängelsepersonal.
 • Kvinnor, fred och säkerhet: FN:s Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict som arbetar mot straffrihet för sexuellt våld i konflikt. Kvinna till Kvinnas arbete i bland annat Liberia, Irak och Palestina för att kvinnor ska kunna delta i freds- och statsbyggande. Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) som arbetar med grundorsakerna till konflikt ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Dialog och förtroendeskapande: Colombianska civilsamhällets kapacitet att delta i dialoger i områden med väpnad konflikt. Conciliation Resources som stödjer dialoger på gräsrotsnivå i bland annat Georgien och Uganda.
 • Övergångsrättvisa och försoning: Övergångsrättvisa efter den väpnade konflikten i Guatemala, till exempel stöd till rättsprocesser mot de ansvariga för övergrepp, utgrävning av gravar, värdiga begravningar av offer för konflikten och upprättelse för anhöriga. International Center for Transitional Justices (ICTJ) arbete för övergångsrättvisa i bland annat i Colombia, Tunisien och Uganda.
 • Minhantering: Program för att hantera minor i bland annat Afghanistan och Irak, genom Danish Demining Group (DDG) och Mines Advisory Group.
 • Kontroll av små och lätta vapen: Saferworld forskar om och motverkar spridning och missbruk av lätta vapen i Afrika, Asien och Europa.
 • Barn och väpnad konflikt: UNICEF och Plan International hjälper barn och unga som varit associerade med väpnade grupper att återintegreras i samhället.

Sida arbetar inom OECD/DAC, FN och EU för att stärka det internationella samfundets förmåga att hantera konflikt, post-konflikt och sviktande situationer.

Sida är tillsammans med Utrikesdepartementet engagerat i International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding och New Deal for Engagement in Fragile States.

FN:s resolutioner

Flera viktiga FN-resolutioner inom området fred och säkerhet vägleder såväl de internationella åtagandena som Sidas arbete:

 • Fler kvinnor måste delta i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter. Att kvinnor deltar i fredsbyggande och återuppbyggande efter konflikt är en förutsättning för att freden ska vara hållbar på lång sikt (resolution 1325).
 • Det krävs ett bättre skydd för kvinnor och flickor mot våld, inte minst sexuellt våld i samband med väpnade konflikter (resolution 1820).
 • Barn måste skyddas mot våld och övergrepp vid väpnade konflikter och får inte utnyttjas som soldater (resolutionerna 1612 och 1882).
 • Unga måste inkluderas i arbetet för fred och säkerhet (resolution 2250).
 • Vi behöver ett mer effektivt internationellt system som kan hantera dagens freds- och säkerhetsutmaningar (resolutionerna om upprätthållande av fred 70/262 och 2282).

År 2016 antogs dessutom Stockholmsdeklarationen mot krig och konflikter av den Internationella Dialogen för freds- och statsbyggande. Det är en sammanslutning av ett 40-tal länder och organisationer som arbetar för ett mer effektivt bistånd i konfliktdrabbade och sviktande stater.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />