En kvinna i den kurdiska delen av Iraq röstar i parlaments- och presidentvalet 2009.

Sida bidrar, och har bidragit, till allmänna val i flera länder, bland annat Guatemala, Östtimor, Demokratiska Republiken Kongo och Irak. Bilden är från parlamentsvalet i Irak, Kurdistan.

Foto: UN Photo/Rick Bajornas

demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Demokrati och mänskliga rättigheter

Uppdaterad: 15 september 2015

Demokrati och mänskliga rättigheter är det område som Sida satsar mest på. 2016 gick 5,2 miljarder kronor till insatser för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen.

Respekten för mänskliga rättigheter och den demokratiska utvecklingen har kommit olika långt i våra samarbetsländer. Därför måste biståndet anpassas noga efter landkontexten och den politiska situation som råder. En del av samarbetsländerna styrs inte enligt demokratiska principer. En ständig diskussion pågår om det är rätt eller fel att ge stöd till dem. Men biståndet går i stor omfattning till demokrati och MR-organisationer som är fristående från regeringen. På sikt är det ett sätt att verka för en förändring.

Ungefär en femtedel av Sidas totala bistånd till demokrati och mänskliga rättigheter går som stöd till konflikt- och postkonfliktländer. En lika stor del går som multilateralt stöd genom FN och andra multilaterala organisationer, främst FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, OHCHR. Stöd till reformsamarbete i Östeuropa är en annan del av biståndet.

Nästan hälften av Sidas bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter kanaliseras genom svenska, internationella, regionala och lokala organisationer som ingår i det civila samhället.
Även insatser inom andra områden bidrar till ökad demokrati. Till exempel utbildning och kunskap är en förutsättning  för medborgarna för att aktivt delta i landets politik och samhällsutveckling. När fler hushåll på landsbygden får tillgång till el kan de skaffa internet eller tv och får större möjligheter att läsa och mötas.

Statliga demokratiska institutioner

Staten har många skyldigheter i en demokrati men i många av våra samarbetsländer är statsförvaltningen svag och otillräcklig. En del av biståndet till demokrati och mänskliga rättigheter går därför  till att stärka statliga myndigheter i samarbetsländerna, så att de kan bli bättre rustade att ge den service som medborgarna har rätt till, med utgångspunkt ifattiga människors behov och rättigheter.

Sverige stödjer en lång rad av insatser där svenska myndigheter är engagerade i biståndet och samarbetar med sina systermyndigheter i utvecklingsländerna. Statistiska Centralbyrån är ett exempel. Tillgång på statistik som ger fakta om utvecklingsproblemen är ett viktigt verktyg för att planera rätt insatser i arbetet med att bekämpa fattigdomen Riksrevisionen  och Skatteverket är andra exempel på myndigheter som är engagerade i biståndsinsatser. Att statsbudgeten redovisas på ett sätt som blir begripligt för medborgarna minskar risken för korruption och misshushållning med resurserna genom att möjligheterna ökar för medborgarna att utkräva ansvar av statsförvaltningen och sina folkvalda representanter. Skatteindrivning är också nödvändigt för att ge medborgarna service. Några exempel är stödet till riksrevision i Liberia och till en stor skattereform i Indonesien.

I flera länder, bland andra Peru, Bolivia och Mocambique har Sida medverkat till att bygga upp statliga ombudsmannaämbeten som kartlägger övergreppen mot mänskliga rättigheter och söker upprättelse för de människor som utsatts för kränkningar.

Rättsväsende

Ett fungerande rättsväsendet är en av byggstenarna i ett demokratiskt samhälle. Befolkningen behöver ett rättsystem för att lösa tvister i alla former och säkerställa en opartisk tillämpning av lagar och regler. Säkerhet i samhället och brottsbekämpning som respekterar både brottsoffrens och brottslingarnas rättigheter är andra viktiga delar av en fungerande rättssektor. Biståndet används för att stärka rättskedjan i sin helhet med fokus t.ex. på förbättrad kommunikation och samarbete mellan institutioner, stärkt oberoende för domstolar, stärkt jämställdhets arbete inom polisen etc.

Många insatser som vi stödjer handlar om att öka fattiga människors tillgång till rättsväsendet. I Nicaragua har vi till exempel länge bidragit till de så kallade barfotajuristerna för att även de fattigaste ska ha råd att anlita en advokat. Utbildning till advokater är också en viktig del av biståndet.

Flera fria val

Fria val och flera partier att välja på är en given del av en demokrati. En förutsättning är att alla medborgare ges möjlighet att delta och att de känner sig fria att rösta.

Vi bidrar till genomförandet av val i många länder. Insatserna har bland annat handlat om att etablera väl fungerande valmyndigheter och att möjligheter för medborgarna att registrera sig så att de kan utnyttja sin rösträtt. En annan viktig fråga är att få in fler kvinnor i politiken. Biståndet går också till valobservatörer som ska bevaka att valen blir fria och rättvisa.

Vi stödjer också parlamenten i flera länder för att de ska få ökad kapacitet att representera medborgarna genom att granska regeringen, behandla statsbudgeten och stifta lagar.

Demokratins försvarare

Demokrati är inte ett statiskt tillstånd. Tvärtom måste demokratin ständigt försvaras och stärkas. Sedan 2009 ger Sida stöd till särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet, för att stärka och stödja förändringsaktörers arbete för demokrati och yttrandefrihet, utöver Sidas ordinära insatser.

Sidas tre fokusområden för demokratibiståndet:

• Medborgerliga och politiska rättigheter
• Statliga demokratiska institutioner
• Demokratins försvarare


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />