Demokrati och mänskliga rättigheter är ett av Sidas prioriterade områden. Per Nordlund, Sidas verksföreträdare för demokrati och mänskliga rättigheter, berättar hur Sida arbetar för att motverka de bakslag som har skett under de senaste tio åren.

Våra verksamhetsområden

Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Uppdaterad: 20 februari 2018

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet. Att vara fattig innebär också att lida brist på makt och röst. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på – mer än en fjärdedel av biståndet.

Mänskliga rättigheter är universella, odelbara och beroende av varandra. De bottnar i den allmänna deklaration om mänskliga rättigheter som FN:s medlemsländer undertecknade för 70 år sedan, och som har kompletterats med flera viktiga konventioner.

Det handlar till exempel om:

  • Att bli rättvist behandlad och inte diskriminerad på grund av till exempel kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet.
  • Att kunna påverka sitt liv och det samhälle man lever i.
  • Att kunna uttrycka sig, ta del av och sprida information och åsikter.

Mänskliga rättigheter och demokratiska principer har stor betydelse i kampen mot fattigdom. Det handlar i grunden om att fördela makten och resurserna i samhället så att fattiga kvinnor, män, flickor och pojkar får mer att säga till om. Men för miljontals människor är de långt ifrån uppfyllda.

Försvarare av mänskliga rättigheter och demokrati lever ofta farligt eftersom de kritiserar de styrande. De övervakas och utsätts för hot, förtal, sexuellt våld, tortyr, godtyckliga frihetsberövanden och mord. Samtidigt begränsas civilsamhällets möjlighet att verka genom att staten försvårar registrering och finansiering. Sida stödjer aktivt deras kamp mot våld och förtyck.

Respekten för mänskliga rättigheter och den demokratiska utvecklingen har kommit olika långt i våra samarbetsländer. Därför anpassas biståndet noga efter varje land. En del samarbetsländer styrs inte enligt demokratiska politiska principer. En ständig diskussion pågår om det är rätt eller fel att ge stöd till dem ändå. En stor del av biståndet går till demokrati- och människorättsorganisationer som är fristående från regeringen för att på så sätt skapa förändring på sikt.

Allas lika värde och rättigheter

Sida stödjer arbetet mot diskriminering på grund av kön, ålder, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller religion eller annan trosuppfattning.

Ett exempel är FN:s lokala människorättskontor i bland annat Guatemala, Kambodja, Ukraina och Demokratiska Republiken Kongo och nationella människorättsinstitutioner och kommissioner i till exempel Burkina Faso. Ett annat exempel är organisationer som arbetar för barns rättigheter eller rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Yttrandefrihet och media

Ett demokratiskt samhälle är inte möjligt utan yttrandefrihet. Yttrandefrihet ger människor makt att öppet ställa krav på hur staten och myndigheterna sköter sina uppgifter och ger människor tillgång till andra rättigheter som rent vatten, tak över huvudet, försörjning och hälsovård.

Journalister och andra medieaktörer har en nyckelroll i att granska makthavarna och avslöja missförhållanden. Allt fler människor använder dessutom digital teknik för att mobilisera sitt engagemang för samhällsfrågor och kommunicera vad som händer till omvärlden. Men samtidigt använder många regimer teknologin för att stänga ner känsliga sidor, sprida propaganda och gillra fällor.

Sida stödjer till exempel utbildning av journalister i bland annat Vitryssland för att de ska få verktyg att klara sin yrkesroll samt organisationer som arbetar för bättre medielagar och arbetsvillkor för journalister och debattörer. Exilradiostationer som arbetar för en demokratisk förändring i hemlandet är en annan viktig partner. Både demokratiaktivister och journalister utbildas också i IT-säkerhet och hur de kringgår censur och filtrering samt bedriver medborgarjournalistisk online.

Demokratiska offentliga institutioner och förvaltning

I många av Sidas samarbetsländer saknar staten kapacitet att ge medborgarna den service som de har rätt till. Därför stödjer Sverige en lång rad insatser där svenska myndigheter samarbetar med och stärker sina systermyndigheter i andra länder.

Statistiska Centralbyrån är ett exempel. Tillgång på statistik som ger fakta om utvecklingsproblemen behövs för att planera och följa arbetet med att bekämpa fattigdomen. Riksrevisionen och Skatteverket är andra exempel på myndigheter som är engagerade i biståndsinsatser. Att statsbudgeten redovisas på ett sätt som blir begripligt för medborgarna minskar risken för korruption och misshushållning med resurserna. Skatteindrivning är också nödvändigt för att finansiera service till medborgarna. Några exempel är stödet till riksrevision i Zambia och Mocambique samt skattereform i Bosnien-Hercegovina.

Rättsväsende

Ett fungerande rättsväsende är en av byggstenarna i ett demokratiskt samhälle. Befolkningen behöver ett rättssystem för att lösa tvister i alla former och säkerställa en opartisk tillämpning av lagar och regler. Brottsbekämpning som respekterar både brottsoffrens, misstänktas och brottslingarnas rättigheter är också viktigt.

Biståndet används för att stärka hela rättskedjan. Till exempel förbättrat samarbete mellan institutioner, mer oberoende domstolar samt jämställdhetsarbete inom polisen.

I Uganda har Sida stött informell rättskipning via lokala domstolar. I Somalia har Sida bidragit till att bygga upp ett rättssystem, genom stöd till hela rättskedjan - mobila domstolar, rättshjälp och utbildning av polis och fängelsepersonal. Målet är att ge fattiga människor bättre tillgång till rättvisa.

Demokratiska politiska institutioner och processer

Fria och rättvisa val och flera partier att välja på är en given del av en demokrati. En förutsättning är att alla medborgare har möjlighet att delta, får information om partipolitik och känner sig fria att rösta.

Sverige bidrar till att skapa välfungerande valmyndigheter och ge medborgarna möjlighet att registrera sig så att de kan utnyttja sin rösträtt. En annan viktig fråga är att få in underrepresenterade grupper i politiken, särskilt kvinnor och ungdomar. Sida ger också demokratistöd till partinära organisationer, flerpartisystem och parlament i flera länder. Målet är att de ska få bättre kapacitet att representera medborgarna.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />