Demokrati och mänskliga rättigheter är ett av Sidas prioriterade områden. Per Nordlund, Sidas verksföreträdare för demokrati och mänskliga rättigheter, berättar hur Sida arbetar för att motverka de bakslag som har skett under de senaste tio åren.

Våra verksamhetsområden

Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Uppdaterad: 12 december 2014

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet. Att vara fattig innebär också att lida brist på makt och valmöjligheter. Därför utgör demokrati och mänskliga rättigheter respektive jämställdhet prioriterade områden som ska genomsyra alla svenska biståndsinsatser.

Att bli rättvist behandlad och inte diskriminerad på grund av exempelvis kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller etnisk tillhörighet – och att kunna påverka sitt liv och det samhälle man lever i – är grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter som har stor betydelse i kampen mot fattigdom. För miljontals människor är de här rättigheterna långt ifrån uppfyllda. Målet för svenskt bistånd är att bidra till förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Demokrati, mänskliga rättigheter inklusive yttrandefrihet är därför de arbetsområden som Sverige satsar mest på.

Hela arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter bottnar i den allmänna deklaration om mänskliga rättigheter som FN:s medlemsländer undertecknade för drygt 60 år sedan, och som senare har kompletterats med flera viktiga konventioner. Utgångspunkten är att mänskliga rättigheter är universella, odelbara och beroende av varandra.

Stöd till de här områdena är inte okontroversiellt. Det handlar i grunden om att fördela makten i samhället så att fattiga kvinnor och män får mer att säga till om. Sida arbetar därför med de här frågorna på många olika sätt och tillsammans med många aktörer – regeringarna i samarbetsländerna, internationella organisationer som FN och Världsbanken och med folkrörelser och andra civila organisationer i Sverige och samarbetsländerna.

Försvarare av mänskliga rättigheter lever ofta farligt eftersom de framför kritik mot regeringars politik och åtgärder. De utsätts  för dödshot, kidnappningar, fysiska övergrepp inklusive sexuellt våld, tortyr, godtyckliga frihetsberövanden och mord. De kontrolleras och övervakas. Att aktivt stödja de här aktörernas kamp mot våld och förtyck är en viktig del av Sida’s arbete för demokrati och mänskliga rättigheter.

Rättighetsperspektiv ska genomsyra

Rättighetsperspektivet och fattiga människors syn på sin situation ska genomsyra alla biståndsinsatser. Det handlar både om att göra människor mer medvetna om sina rättigheter och om att skapa bättre förutsättningar för staterna att leva upp till sina åtaganden gentemot medborgarna.

Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter

  • Demokrati, mänskliga rättigheter och offentlig förvaltning utgör de största områdena för biståndet.
  • År 2013 gick 5,4 miljarder kronor till direkta insatser för demokrati, mänskliga rättigheter och offentlig förvaltning, vilket utgör 29 procent av Sidas totala bistånd.
  • Sedan 2009 har Sida ett särskilt anslag för demokrati och yttrandefrihet med fokus på ofria länder, med särskilt fokus på stöd till förändringsaktörer för ökad demokratisering och yttrandefrihet.
  • Anslaget styrs av Sveriges Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 2014-2017.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän