En försäljare demonstrerar en mobiltelefon för en kund i en butik i centrala Kampala, Uganda.

En försäljare demonstrerar en mobiltelefon för en kund i en butik i centrala Kampala, Uganda.

Foto: Helena Landstedt

Marknadsutveckling

Privatsektorutveckling

Uppdaterad: 15 december 2014

För att ekonomisk tillväxt ska vara uthållig och inkludera fattiga människor krävs väl fungerande marknader och institutioner. Tydliga lagar och mindre byråkratiska hinder är också viktigt för att människor ska kunna starta företag, få anställning eller kunna agera som konsument.

Sida arbetar både på mikro- och makronivå för att utveckla näringslivet tillsammans med sina samarbetsländer. Vilka insatser som prioriteras i olika länder och regioner beror på varje lands speciella förutsättningar och behov. I krigshärjade länder som Afghanistan och Liberia är förutsättningarna helt annorlunda än i länder som länge haft fred, som Bangladesh eller Tanzania eller i länder i Östeuropa som genomför reformer för att bli medlemmar i EU.

Sida arbetar främst tillsammans med internationella samarbetspartners, medlemsdrivna näringslivsorganisationer och med nationella, regionala och lokala myndigheter i sitt stöd till privatsektorsutveckling. Bedömningar görs alltid för att säkerställa att insatser inte snedvrider konkurrensen på marknaden.

Sida prioriterar projekt som skapar förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv. I många länder skulle tydligare lagstiftning och mindre byråkratiska hinder underlätta, inte bara för existerande företag utan också för de som vill starta nya företag. Det kan handla om förenklade rutiner för ansökan om olika tillstånd, möjlighet att köpa mark eller om bättre skydd för patent och varumärken. Andra utmaningar är den stora informella ekonomi med människor som försörjer sig på en liten, oregistrerad affärsverksamhet. Här har Sida möjlighet att bidra till en utveckling av det småskaliga näringslivet genom till exempel utbildning, mikrolån och öka marknaders tillgänglighet för dessa fattiga näringsidkare.

Sidas stöd till privatsektorsutveckling uppgick till 465 miljoner SEK för 2012, vilket utgjorde hälften av biståndet till marknadsutveckling.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />