Hamnarbetare lossar gods en tidig morgon i Dar es Salaam.

Hamnarbetare lossar gods en tidig morgon i Dar es Salaam.

Foto: Johan Bergqvist

våra verksamhetsområden

Marknadsutveckling

Uppdaterad: 27 januari 2017

Ekonomisk tillväxt behövs för att minska världens fattigdom. Men tillväxt i sig är inte tillräckligt – den måste komma fattiga människor till del. Därför främjar vi marknadsutveckling genom att stödja utveckling av den privata sektorn, handel, finansiella system och sysselsättning i våra samarbetsländer.

Att bidra till minskad fattigdom är ett grundläggande mål för svenskt bistånd. Alla Sidas insatser bidrar på olika sätt till att lägga grunden för ekonomisk utveckling som även kommer de fattiga till del – i synnerhet kvinnor – genom lagstiftning, förvaltning, miljöarbete, hälsovård, infrastruktur, demokrati och hållbar utveckling. Men det kan ofta vara svårt för fattiga människor att varaktigt få del av marknader och möjligheter till inkomst. Deras utsatthet blir än mer uppenbar i händelse av finansiella kriser, vilket tydligt visar behovet av finansiell stabilitet.

För att skapa en uthållig och hållbar ekonomisk utveckling är det viktigt att det finns ett väl fungerande ramverk med fungerande institutioner och tydliga regelsystem. De formella och informella regler som finns i ett samhälle påverkar människors möjlighet att agera, och det är samspelet mellan individer och ramverket som ger förutsättningar för tillväxt.

Att människor kan utbilda sig och arbeta för sin egen försörjning är inte enbart en förutsättning för ekonomisk utveckling utan också för den enskilda människans möjlighet att bestämma över sitt liv. På sikt bidrar detta även till att öka landets skatteintäkter så att mer pengar kan läggas på hälso- och sjukvård, infrastruktur och utbildning, vilket i sin tur gynnar ekonomisk tillväxt och minskar fattigdomen. På så sätt uppstår en positiv spiral. Sida arbetar för att fler länder ska få ta del av den utvecklingen.

Regeringen antog 2016 ett biståndspolitiskt policyramverk. Ett av åtta tematiska områden är en inkluderande ekonomisk utveckling, inklusive:

  • Produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och hållbart företagande
  • Fri och rättvis handel och hållbara investeringar

Att bidra till sysselsättning med anständiga arbetsvillkor i den fattiga delen av världen handlar inte bara om att stödja näringslivsutveckling eller förenkla för handel. Det handlar även om att ge människor möjlighet till yrkesutbildning, stöd till arbetsförmedlingar och jobbmatchning, stöd till fungerande social dialog och stärkande av arbetsmarknadens parter samt att se till att arbetsförhållanden är bra eller bygga ut nödvändig infrastruktur.

Öppna marknader

För att den privata sektorn ska kunna bidra till ekonomisk tillväxt krävs mer inkluderande, öppna och effektiva marknader som ger tillgång till arbetstillfällen, produkter, avsättningsmöjligheter och finansiella tjänster. Sida stödjer därför bl. a. reformer för förbättrat näringslivsklimat, stärkande av värdekedjor och stöd till småföretagsutveckling.

Sverige skall bidra till att fattiga länder integreras i den internationella handeln, såväl som i regionala marknader. Friare handel innebär färre restriktioner för handel, ökad transparens, icke-diskriminering och lika spelregler. Detta förutsätter bl.a. länders aktiva deltagande i Världshandelsorganisationen och implementering av dess regelverk, liksom de regelverk som finns inom regionala organisationer. Det kräver vidare ökad regional ekonomisk integration, samt effektiva handelsprocedurer, d.v.s. den byråkrati och kostnader som omger handelskedjan. Produktion av varor som kan exporteras samt en fungerande handelsrelaterad infrastruktur är också viktiga förutsättningar för handel.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />