Bangladesh: Fahima Begum Rupa vill att kvinnor ska ha möjlighet att göra allt, vid sidan av sina män. Hon fick många röster vid senaste valet och blev invald i lokala kommunfullmäktige.

Foto: Viktoria Isaksson

våra verksamhetsområden

Jämställdhet

Uppdaterad: 4 mars 2016

När jämställdheten ökar så minskar fattigdomen. Därför - och för att det är en fråga om allas lika rätt -  är jämställdhet en prioriterad fråga i svenskt utvecklingssamarbete som ska genomsyra alla Sidas insatser.

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till att påverka samhället. I Sverige är jämställdhet inom utvecklingssamarbetet en del av Sveriges Politik för Global Utveckling och har sedan 2007 lyfts som en tematisk prioritering.

Jämställdhet är en fortsatt prioritering i utvecklingspolitiken, bland annat förstärkt genom den feministiska utrikespolitiken. I de styrande resultatstrategierna specificeras jämställdhetsresultat och kvinnor lyfts fram som en prioriterad målgrupp.

Jämställdhet en rättighet som minskar fattigdom

Jämställdhet i svenskt utvecklingssamarbete betyder tre saker:

  • att vi följer internationella överenskommelser om kvinnors och flickors lika rättigheter,
  • att biståndet når både män och kvinnor, flickor och pojkar och
  • att fattigdomen minskar.

Fattigdom ser olika ut för kvinnor och män. Eftersom kvinnor är diskriminerade i förhållande till män så är fattigdomen desto mer kännbar för kvinnor. Den stora utmaningen är att det handlar om makt – och brist på makt på livets alla områden. Det mest kontroversiella är kvinnors och flickors kontroll och makt över sin kropp – som handlar till exempel om tillgång till preventivmedel, rätten och tillgång till säker abort, tillgång till kunskap om hur kroppen fungerar och vilka rättigheter man har.  Att 800 kvinnor fortfarande dör varje dag i åkommor relaterad till graviditet visar på kombinationen av bristande jämställdhet och fattigdom. Likaså att 60 miljoner flickor tvingas gifta sig före 18 års ålder. Det går att förhindra.

Kvinnors ekonomiska och politiska makt över resurser är en fortsatt stor utmaning då kvinnor äger en bråkdel av världens ekonomiska tillgångar. Många har inte ens ett bankkonto. Det omfattande våldet mot kvinnor och flickor är ett extremt utslag av bristande jämställdhet: 7 av 10 kvinnor har utsatts för våld från en närstående någon gång under livet och 603 miljoner kvinnor och flickor lever i länder där könsrelaterat våld inte är förbjudet.

Positiv utveckling – och utmaningar

Trots de stora utmaningarna sker en positiv utveckling. En av förutsättningarna för att flickor och kvinnor ska få ökad makt är att de går i skolan. Idag börjar 97 flickor per 100 pojkar grundskolan, att jämföra med 91 per 100 för tio år sedan. Utmaningen nu är att flickor stannar kvar i skolan hela vägen. Mäns engagemang i jämställdhetsarbetet ökar och är idag en prioriterad fråga i det internationella jämställdhetsarbetet. Andelen kvinnor i världens parlament har ökat från 14 till 21 procent sedan år 2000 – men är fortfarande oacceptabelt lågt. Antalet lagar som diskriminerar och begränsar kvinnors rättigheter inom ekonomi och medborgerliga rättigheter har halverats sedan 1960, men fortfarande finns det lagar som diskriminerar kvinnor i alla världens länder.

Svåra frågor som för 10-20 år sedan inte kunde diskuteras är nu på agendan med internationella överenskommelser och rekommendationer, som frågan om våld mot kvinnor och flickor och kvinnors deltagande och påverkan i fredsprocesser. Situationen för kvinnorättsförsvarare är svår – med ökande utsatthet, trakasserier och våld till följd av ökad extremism och krympande demokratiskt utrymme.

Jämställdhet är nu på den internationella dagordningen. Viktiga organisationer som Världsbanken, FN organen och företag inom näringslivet tar upp jämställdhet som en förutsättning för utveckling och de har formulerat sina ambitioner i en jämställdhetspolicy -  vilket var otänkbart för några år sedan. Utmaningen ligger i att få överenskommelser och policier att omsättas i praktisk handling.  

Inte enbart kvinnors rättigheter

Stereotypa normer om kön låser in både kvinnor och män i begränsande roller och patriarkala strukturer som upprätthålls av både kvinnor och män, vilket begränsar möjligheterna att styra över sitt eget liv. Män drabbas också negativt av stereotypa idéer om maskulinitet som kan leda till att de utsätter både sig själva och andra för risker. Personer som inte passar in i rådande normer, till exempel homo- och bisexuella och transpersoner eller personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för diskriminering.

Det jämställdhetsfrämjande arbetet måste involvera både män och kvinnor och riktas till alla grupper av människor med syftet att förändra maktrelationer, samhällsstrukturer och institutioner. För att lyckas krävs även politisk vilja och ledarskap. 

Jämställdhetsintegrering

Sedan 2007 har Sidas stöd till insatser med jämställdhet som huvudsyfte mer än dubblerats till att idag utgöra ca 17 procent av portföljen, medan ca 70 procent är insatser där hänsyn är tagen till jämställdhet. Sidas dialogarbete vad gäller jämställdhet med kvinnor och flickor i fokus, och med män och pojkar som aktörer är strategiskt och konsekvent där motvindsfrågor som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och könsrelaterat våld är självklara.

Som svar på regeringens höga ambition vad gäller jämställdhet i utvecklingssamarbetet har Sida presenterat en plan för jämställdhetsintegrering för perioden 2016-2018. Sida höjer ambitionen genom att öka andelen insatser och medel där jämställdhet är huvudsyfte. En särskild satsning skall göras inom ramen för så kallade produktiva sektorer som exempelvis marknadsutveckling, jordbruk, energi, miljö och klimat mm. Men en fortsatt hög ambitionsnivå gäller också för områden där Sida sedan länge prioriterat jämställdhet – som inom hälsa, utbildning, mänsklig säkerhet.  Rutiner och arbetssätt för att stärka jämställdhetsintegreringsarbetet ska ses över, framför allt med fokus på uppföljning och resultat.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />