På Marie Stopes Health Clinic i Mazar-i-Sharif kan kvinnor få råd och hjälp med allt som har med sexuell och reproduktiv hälsa att göra, till exempel preventivmedel och mödrahälsovård. Kliniken får svenskt stöd genom Sida. Free t.o.m. 2016-06-01

På Marie Stopes Health Clinic i Mazar-i-Sharif kan kvinnor få råd och hjälp med till exempel preventivmedel och mödrahälsovård.

Foto: Sandra Calligaro

Hälsa

Sida försvarar aborträtten

Uppdaterad: 28 september 2017

Sida försvarar kvinnors och flickors reproduktiva hälsa och rättigheter genom att inte kompromissa med rätten till abort. Sida har tagit fram en vägledning för hur vi hanterar USA:s beslut att strypa bistånd till organisationer som jobbar med abortfrågan.

Mexico City Policy (MCP) antogs första gången 1984 av USA:s dåvarande president Ronald Reagan och har sedan dess återinförts genom presidentorder av alla republikanska presidenter. MCP förbjuder utländska civilsamhällesorganisationer som får amerikanskt bistånd för familjeplanering (preventivmedel, samt rådgivning och stöd kopplat till preventivmedel) att arbeta med abortfrågan.

President Donald Trumps beslut i januari 2017 att återinföra MCP och utöka dess omfattning betyder att USA inte kommer att ge bistånd till utländska civilsamhällesorganisationer som arbetar med abortfrågan, varken med egna pengar eller pengar från andra givare. Detta gäller oavsett om det handlar om abortvård, information eller politiskt påverkansarbete kring abortfrågan.

Vad är Protecting Lives in Global Health Assistance?

Den utökade policyn har fått namnet Protecting Lives in Global Health Assistance (PLGH). I stället för att policyn som tidigare enbart appliceras på USAID:s familjeplaneringsbistånd ska den nu vidgas och omfatta i princip hela USA:s hälsobistånd på cirka 9,5 miljarder dollar per år.

Eftersom såväl hälso- och sjukvård som det globala hälsobiståndet har utvecklats mycket under de senaste tio åren riskerar den nya policyn att få betydligt mer långtgående konsekvenser.

Tidigare var hälsobiståndet ofta öronmärkt för en viss vårdinsats och gick till exempel till enbart hiv-bekämpning eller till preventivmedel och mödrahälsovård. I dag arbetar både länder, biståndsgivare och implementerande organisationer med integrerad hälsovård. Det betyder att en kvinna som lever med hiv ska kunna gå till en och samma klinik för att få mödravård, preventivmedel, hiv-behandling eller abortvård.

MCP och PLGH riskerar att slå sönder den integrerade ansatsen, och drabba många verksamheter som inte tidigare påverkades av MCP och i förlängningen bidra till minskad effektivitet och ökade kostnader. Detta i länder som redan nu lider brist på utbildad sjukvårdspersonal och har svaga hälsosystem.

Organisationen Marie Stopes International beräknar att beslutet kan leda till 6,5 miljoner fler oönskade graviditeter, 2,2 miljoner fler osäkra aborter och 21 700 fler fall av mödradödlighet.

Sidas stöd till reproduktiva rättigheter

Sverige har en lång historia av stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom biståndet. Uppskattningsvis 64 procent av Sidas hälsobistånd går till SRHR.

I Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 samt i Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd betonas rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion samt att SRHR spelar en framträdande roll i svenskt utvecklingssamarbete.

En nyckelfaktor för att minska mödradödligheten är att öka kvinnors tillgång till och användning av preventivmedel i låginkomstländer. Samtidigt krävs ökade ansträngningar för att säkra tillgången till säker abort eftersom osäkra aborter står för 8–18 procent av den globala mödradödligheten.

För Sverige och andra likasinnade länder är information om och tillgång till säker abort en del av SRHR som inte får kompromissas bort. På så sätt finns en tydlig konflikt mellan Sveriges biståndspolitik och MCP/PLGH. För Sida är det viktigt att försäkra sig om att organisationer som arbetar med SRHR, sexualundervisning, reproduktiva rättigheter och liknande inte utesluter information om abort eller avslutar verksamhet som omfattar abortvård.

Vad händer nu?

Sida ser nu över samarbeten där partnerorganisationer får bidrag från Sida för att arbeta med SRHR. Om en av Sidas SRHR-partners beslutar att följa MCP/PLGH kan det i förlängningen leda till att organisationen inte kan genomföra de aktiviteter som avtalats med Sida inom SRHR-området. Sida kan då behöva fasa ut SRHR-stödet till organisationen och undersöka om någon annan kan genomföra verksamheten istället för att nå uppsatta mål. Inga avtal kommer att avslutas per automatik utan blir detta aktuellt sker en ansvarsfull utfasning.

Bedömningen i nuläget är dock att endast ett fåtal av Sidas partnerorganisationer kommer att följa MCP/PLGH.

Sida har en goda kontakter med USAID kring dessa frågor för att skapa förståelse för myndigheternas respektive positioner samt dela erfarenheter.

Genom initiativet #SheDecides har Sverige och andra likasinnade regeringar manifesterat såväl politiskt som finansiellt stöd för SRHR i ljuset av MCP/PLGH.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />