hälsa

Hiv/aids

Uppdaterad: 27 november 2015

Tack vare stora globala satsningar har det skett viktiga framsteg i arbetet att förhindra nya hiv-infektioner och behandla människor som lever med hiv. Antalet människor som infekteras med hiv har minskat med 35 procent sedan år 2000. Tillgången till bromsmediciner har varit avgörande för att rädda liv och bidra till att minska antalet nya infektioner.

I de Globala målen för hållbar utveckling ingår målet att utrota aids före år 2030. För att nå dit krävs fortsatt gemensamt arbete av många aktörer i hela världen.

Fortfarande är det länderna söder om Sahara i Afrika som är hårdast drabbade av hiv och aids. Antalet nysmittade i regionen går ner, men hiv är fortsatt en av de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet i Afrika söder om Sahara där 25 miljoner människor lever med hiv.

Samtidigt som antalet nya infektioner minskar är det viktigt att komma ihåg att uppskattningsvis 6 000 personer fortfarande smittas av hiv varje dag.

Det är inte bara antalet nya hiv-infektioner utan även aids-relaterade dödsfall som minskat de senaste åren. Detta är till stor del tack vare massiva insatser för att ge behandling med bromsmediciner. I mars 2015 hade fler än 15 miljoner människor i världen tillgång till så kallad antiretroviral behandling (ART). Andra viktiga åtgärder har varit att behandla gravida kvinnor och därmed minska antalet barn som föds med hiv.  

Trots dessa framgångar har aids-epidemin stora konsekvenser för miljontals människor runt om i världen och mycket arbete återstår. Särskilt oroande är det faktum att antalet hiv-infektioner bland ungdomar ligger kvar på en hög nivå och det är särskilt tydligt att flickor och unga kvinnor är extra utsatta. Andra grupper där antalet nya infektioner inte går ner är män som har sex med män, interner och kvinnor och män i prostitution.

Olika scenarier i olika regioner

Hiv-epidemierna ser olika ut i olika regioner och i olika länder, och det är därför viktigt att hiv-insatser fokuserar på de grupper och de områden som är mest utsatta. I september 2015 antog UNAIDS, FNs gemensamma hiv/aids program, en ny strategi som ska gälla för åren 2016-2021. UNAIDS menar att det är extra viktigt att fokusera insatserna på de människor och geografiska områden som är i störst behov av stöd och hjälp. UNAIDS anser att medlen för att bekämpa spridningen av hiv måste användas där de gör absolut bäst nytta.

En viktig aspekt av arbetet mot fortsatt spridning av hiv är en öppen diskussion om preventivmedel och tillgång till sexualundervisning i skolorna. Där ingår också diskussionen om rätten att bestämma över den egna kroppen. Unga människor i Afrika söder om Sahara har generellt en dålig kunskap om sexualitet och preventivmedel. Tillgången till vård och preventivmedel för unga är fortfarande eftersatt och många ifrågasätter fortfarande att till exempel sexualundervisning i skolan faktiskt ska få hållas.

Ett annat viktigt område som är nära kopplat till hiv och aids är behovet av en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. En av anledningarna till att många unga kvinnor drabbas av hiv är att kvinnor generellt har en låg ställning i samhället och våld mot kvinnor är utbrett.  Ett annat resultat av bristen på jämställdhet är att regionen har väldigt många tonårsgraviditeter.

Det förebyggande arbetet och behandling av hiv ställer stora krav på hälsosystemen i de länder som har hög sjukdomsbörda, särskilt i södra Afrika. I Sydafrika beräknas till exempel andelen av den vuxna befolkningen som lever med hiv till 18,9 procent, i Botswana 25,2 procent och Mocambique 10,6 procent. Kostnaderna för vård och behandling av hiv uppgår till en allt högre andel av länders hälsobudgetar. Sjukdomens effekter slår hårt mot enskilda individer, samhällen och länder, men också på regionen som helhet, dess ekonomi och framtidsutsikter. Därmed utgör tyvärr epidemin fortfarande ett stort hinder för social och ekonomisk utveckling i regionen.

Hiv och aids har varit en prioritet för Sverige och Sida i många år. Sida har ett specialiserat team som arbetar regionalt med sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) och där arbetet mot hiv och aids är en viktig del. Teamet är baserat på svenska ambassaden i Lusaka, Zambia och arbetar enligt ”Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015-2019”.

Trots att stora utmaningar återstår är det viktigt att bygga vidare på de framgångar som gjorts. Att värna fortsatt finansiering och stöd till förebyggande arbete mot hiv är helt avgörande. Världen ser med stort intresse på de Globala målen där målsättningen att utrota aids före år 2030 finns med. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />