Inom Pungweprogrammet introduceras miljövänliga metoder för att utnyttja flodens vatten på ett hållbart sätt.

Att introducera miljövänliga metoder samt regelverk för hur vattenresurser ska användas är viktigt i områden där människor är helt beroende av gemensamma vattenfloden. Sida har bland annat stöttat sådana initiativ runt Pungwefloden i Mocambique.

Foto: Klas Palm

hållbar samhällsbyggnad

Hantering av vattenresurser

Uppdaterad: 22 mars 2016

Klimatförändringar, miljöförstöring och en växande världsbefolkning. När trycket på vår planet ökar, ökar även trycket på jordens vattenresurser. Att utveckla ett ekologiskt och hållbart tänkande kring vatten och sanitet är därför ett strategiskt mål för Sida.

Tillgången till vatten kan vara en källa till konflikter, då vattenflöden inte tar någon hänsyn till politiska gränsdragningar mellan länder. Mer än hälften av världens vattenresurser utnyttjas av minst två länder. Det är därför viktigt att bygga fungerande regelverk och institutioner för att förvalta gemensamma vattenresurser och att skapa en bra dialog mellan de olika parterna. Sidas finansiella stöd till vattensektorn uppskattades till cirka 4 procent av Sidas totala utbetalningar under 2014.

I takt med att klimatförändringarna märks tydligare så ökar även katastrofer med torka och översvämningar i många länder. Anpassning till klimatförändringar samt riskförebyggande insatser är också en del av Sidas arbete

Vatten och jämställdhet

Att förstå och arbeta med jämställdhet inom vatten och sanitetsprojekt bidrar till en högre standard i hushållen och en förbättrad hälsa.

Sida spelar därför en viktig roll i att främja jämställdhetsintegrering i vatten, sanitet- och hygienprojekt samt i att stödja kvinnors aktiva deltagande i planering, design, implementering och övervakning av insatser med fokus på vatten och sanitet. Skillnader mellan könen är, tillsammans med en oftast otillräcklig tillgång till brunnar, pumpar eller andra tappställen, föroreningar av vattenkällor, dålig hygien, och kulturella tabun kring menstruation, orsaker som försvårar arbetet med vatten och sanitet. För att kunna säkerställa tillgång och rätten till dricksvatten och tillfredsställande sanitära förhållanden för kvinnor och män, flickor och pojkar krävs ett aktivt arbete för att förändringar ska ske.

På grund av både kulturella och historiska skäl är det oftast kvinnorna som har det primära ansvaret för att samla in, transportera och även använda vatten på många platser i världen. De tenderar även att ha huvudansvaret för hälsa, vård av barn och är även förvaltare av vatten. Denna uppdelning av arbetet resulterar i olika prioriteringar för användningen av, och hanteringen av, vatten. Men i många samhällen är kvinnor inte representerade i beslutande organ, vare sig lokalt eller på högre nivåer och därför arbetar Sida aktivt för att bland annat öka kvinnors deltagande i politiska processer. Ett jämställt arbete med vatten- och sanitetslösningar förbättrar hälsan för, och ökar kvinnors och flickors säkerhet genom att riskerna för överfall och övergrepp minskar eftersom de inte behöver gå så långt från hemmet för att hämta vattnet. En förbättrad tillgång till toaletter och vatten som är separat för pojkar och flickor i skolor, bidrar också till att öka flickors närvaro i skolan och minskar stigmat kring menstruation.

Exempel på Sidas arbete med hantering av vattenresurser

Gott vatten ger goda grannar

Projektet Good Water Neighbours (GWN) genomförs av EcoPeace Middle East med stöd från bland annat Sida. Projektet syftar till att främja fred genom eko-utbildning, ökad medvetenhet och en gränsöverskridande dialog och finns i 28 samhällen med gemensamma vattenkällor i Jordanien, Israel och Palestina.

Fokus på vatten, en fråga gemensam för alla, har hjälpt till att minska barriärerna mellan människor där misstron och utbytet av information och kommunikationen grupper emellan har varit svår.

GWN har fungerat som en naturlig mötesplats där deltagarna på olika sätt övervunnit språkbarriärer, tagit del av varandras kulturer, religiösa tro och politiska åsikter. Projektet har skapat och upprättat ett gränsöverskridande samarbete för vattenfrågan och brutit ner stereotyper och fördomar. Dessutom har det resulterat i att de medverkande 28 samhällena förbättrat infrastrukturen för vatten och avlopp, skapat arbetstillfällen och implementerat ett mer hållbart arbetssätt att bruka sin jord.

Gränsöverskridande frågor kräver gränsöverskridande lösningar

Sida ger även stöd till det internationella centret ICIMOD:s arbete för att öka motståndskraften i bergssamhällen – framförallt hos kvinnor – och deras ICIMOD´s climate adaption program, HICAP . Detta genom att förbättra kunskapen om sårbarhet, identifiera anpassningsmöjligheter samt ta fram åtgärdsstrategier i övre Mekong-Salween flodernas avrinningsområde.

Globaliseringen och klimatförändringarna påverkar de känsliga eko-systemen i bergen och därmed även försörjningen för de människor som bor i bergssamhällen. ICIMOD jobbar därför med att öka förståelsen kring dessa förändringar och hur en anpassar sig efter förändringarna samtidigt som organisationen behandlar frågor uppströms-nedströms.

ICIMOD är baserat i Kathmandu, Nepal och fokuserar och har som uppdrag att arbeta i Hindu Kush Himalaya-regionen i länderna: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kina, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan.

Samarbete kring vatten är en nödvändighet

Stockholm International Water Institutes (SIWI) arbetar tillsammans med UNDP inom UNDP Shared Waters Partnership (SWP) med syftet att stärka och underlätta dialogen mellan länder som delar vatten. SWP arbetar aktivt för att förhindra konflikter om delat vatten genom att bygga förtroende och främja en samarbetsstrategi mellan parterna. Ett av de viktigaste målen för samarbetet är att etablera flerpartsplattformar för att öka den politiska viljan och engagemanget i områden där vatten är, eller kan bli, en källa till konflikt.

Ibland annat Mekong stöder SWP ett gränsöverskridande samarbete för att främja en tryggad livsmedelsförsörjning. Detta genom att underlätta dialogen mellan icke-statliga och statliga aktörer tillsammans med Mekong River Commission (MRC) Development Partner Group. Detta genom att främja gränsöverskridande samarbete och vinstdelning, bland annat genom ett ökat samband mellan regional integration och vattensamarbete.

Vatten i textilindustrin

Stockholm International Water Institutes (SIWI) samarbetar med cirka 20 svenska varumärken inom Sweden Textile Water Initiative Projects (STWI). Under 2015, projektets första verksamhetsår, har man har redan sett positiva resultat från verksamheten. I de fem länder projektet är aktivt, Bangladesh, Kina, Etiopien, Indien och Turkiet, har vattenanvändningen minskat i genomsnitt med 8 procent. Även energiförbrukning och kemikalieanvändningen har minskat med 11 respektive 6 procent.

År 2015 har STWI även bidragit till att bygga upp kapaciteten för de 72 fabriker som deltar i programmet och som levererar varor till svenska varumärken från ovan nämna fem länder. Kostnadsbesparingarna för fabrikernas driftskostnader uppskattas till cirka 39 miljoner kronor varje år, på grund av effektivisering av vatten, energi och kemikalieanvändning. Mellan mars 2015 och januari 2016 har mer än 12 000 personer i 72 fabriker i fyra länder utbildats i om hur man ska kunna uppnå en produktion som förbrukare mindre vatten, energi respektive kemikalier. Projektet STWI har även kunnat mobilisera ett privat kapital motsvarande 176 procent av stödet det erhållit från Sida.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />