Kontraster mellan nybyggen och dåliga bostäder i slumområden i Indien.

Kontrasten mellan växande slumområden och intilliggande nybyggen är ofta skarp i många utvecklingsländer, exempelvis i Indien (bilden).

Foto: Mikael Atterhög

hållbar samhällsbyggnad

Hållbar utveckling av städer

Uppdaterad: 4 november 2016

Över hälften av jordens invånare lever i städer som i dag växer snabbare än någonsin. Samtidigt som urbaniseringen bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling innebär den ökande stadsbefolkningen en stor påfrestning på miljön och utbredd fattigdom. Att arbeta integrerat med flera samhällssektorer och involvera medborgarna är avgörande för att göra urbaniseringen hållbar.

Enligt FN bor nästan en miljard av världens människor i tillfälliga bosättningar i anslutning till städer – en siffra som troligen kommer fördubblas fram till 2030. Dessa slumområden är ofta överbefolkade och har stor brist på rent vatten, sanitetslösningar, energiförsörjning och avfallshantering.

FN förutser att två miljarder nya invånare kommer att bo i städer i utvecklingsländerna om 20 år. Samtidigt kommer klimatförändringarnas negativa effekter att påverka invånarna än mer. Det är därför viktigt att den globala stadstillväxten sker på ett hållbart sätt.

Städernas betydelse i framtiden manifesterades i ett eget Sustainable Development Goal (SDG11). Städer lyftes även fram i COP21-diskussionerna i Paris. Mellan 60 och 80 procent av alla utsläpp sker i städer, så för att lyckas förbättra klimatet måste vi samtidigt förändra hur våra städer fungerar.

Under 2016 hölls FN-konferensen Habitat III där 170 av världens länder skrev under FN:s nya strategi för hållbar urbanisering - New Urban Agenda (NUA) – som kommer att vägleda städer och tätorter under de kommande 20 åren. Vid Habitat I, 1976, skapades den organisation som har FN:s mandat att arbeta med urbana frågor, UN-Habitat . Habitat II, 1996, skapade en stor global och nationell samling kring urbana frågor och utmynnade i flera deklarationer.

Sidas stöd till en hållbar urban utveckling handlar idag främst om stadsplanering och att stärka städernas förmåga att utvecklas på ett miljömässigt och socioekonomiskt hållbart sätt där stadens invånare har möjlighet att vara med och påverka utvecklingen för staden och sig själva. Städer som växer okontrollerat påverkar ofta fattiga och marginaliserade människor mest negativt. En integrerad planeringsprocess för att hantera den komplexa verkligheten är nödvändig. Planeringsverktygen ska involvera flera samhällssektorer, och kvinnor och män på alla nivåer ska få delta i beslutsprocessen. Att ha en bostad är en mänsklig rättighet och frågan om ägande- och besittningsrättigheter är därför avgörande för en hållbar utveckling.

Sida arbetar även med att stärka lokala myndigheters finansiella och tekniska kapacitet för att förstärka den lokala demokratin och flytta beslutandefunktionen närmre medborgaren. Kvinnors lika möjligheter och säkerhet är också i fokus för den verksamhet som Sida stödjer.

Tillgänglig för alla

Stadens tjänster ska vara tillgängliga och något som alla invånare ska ha råd med. Lagar, regler, policydokument och planer ska i största möjliga mån förenkla de fattigaste och mest marginaliserade människornas tillgång till land och boende. Samtidigt är det viktigt att främja mer hållbart utnyttjande av naturens resurser, t.ex. med hjälp av ny teknik, återvinning och säker kemikaliehantering.

Fattigdomen ökar i dag snabbare i städer än på landsbygden och fattiga i städer är särskilt utsatta för miljöproblem och de hälsoproblem de medför. Sida stödjer utvecklingsländernas arbete att genomföra miljökonventioner och att använda sina tillgångar på ett hållbart sätt.

Sida stödjer även åtgärder för att minska invånarnas sårbarhet för katastrofer, inklusive framtagandet av miljöstrategier på nationell och lokal nivå. För att lyckas skapa en hållbar stadsutveckling är ett starkt ägarskap avgörande, både på lokal och på nationell nivå. Lika viktigt är att involvera det civila samhället och den privata sektorn.

Sidas stödjer initiativ för urban utveckling på global, regional, nationell och lokal nivå.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />