Slumområde i en central del av en storstad där SDI arbetar för hållbar urban utveckling.

För att en samhällsutveckling ska vara hållbar och långsiktig behöver man ta hänsyn till flera faktorer samt inkludera människor på alla nivåer.

Foto: SDI

våra verksamhetsområden

Hållbar samhällsbyggnad

Uppdaterad: 12 december 2014

Ekonomisk tillväxt är grundläggande för att bekämpa fattigdom, men tillväxten måste samtidigt vara hållbar. Det innebär att man i arbetet med att bygga upp grundläggande samhällsservice måste ta hänsyn till faktorer som miljöpåverkan, klimatförändringar och förlust av den biologiska mångfalden.

Att arbeta med att främja hållbar samhällsbyggnad och rättvis samhällsutveckling är en mycket viktig del av det svenska biståndet. Sida fokuserar huvudsakligen sitt stöd hit genom insatser inom följande områden:

  1. Förbättrad vattenresurshantering, ökad tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet
  2. Förbättrad tillgång till hållbara energialternativ
  3. Hållbara städer

Ökad tillgång till grundläggande samhällsservice som energi, vatten, sanitet och bostäder är avgörande för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling. Det är också en grund för andra mänskliga rättigheter. Sverige och Sida har gått i bräschen för att få upp frågorna om miljö och hållbar utveckling på den globala agendan och att inkludera frågor kring deltagande och jämställdhet i det arbetet.

Utgångspunkten för Sidas arbete med hållbar samhällsutveckling är att stärka ländernas egen kapacitet och förmåga, och skapa ett starkt ägarskap hos beslutsfattare på olika nivåer. Stöd till såväl myndigheter som enskilda organisationer är därför viktigt. Samarbete med andra givare och internationella organ krävs för att hantera gränsöverskridande frågor, liksom samverkan med näringsliv och forskning.

Den privata sektorn har en viktig roll att spela när samhällen byggs och utvecklas. Innovativa tekniska lösningar bör stimuleras för att hitta nya lösningar på problem som hindrar utveckling. Genom samarbete och stöd till företag som vill bidra till de svenska globala målen, stimuleras utveckling av ny teknik, finansiering och nya samarbeten.

Genom nya finansieringsmetoder som utvecklingslån och garantier kan Sida bidra till genomförandet av, och minska riskerna för större infrastrukturinvesteringar i utvecklingsländer.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />