De största mottagarländerna (miljoner kr)

label value
Tanzania 1139 
Afghanistan 1028
Somalia 689
Etiopien 659
Palestina 504
DR Kongo 482
Zambia 481
Mocambique 468
Kenya 463
Uganda 439
Syrien 431
Mali 327
Biståndets resultat

Så fördelades Sidas bistånd 2017

Uppdaterad: 29 juni 2018

Under 2017 hade Sveriges biståndsmyndighet Sida drygt 34 miljarder kronor av svenska skattemedel till sitt förfogande för att arbeta för utveckling i världen. Tack vare svenskt bistånd har många miljoner människor fått bättre livsvillkor. Sidas årsrapport för 2017 berättar om hur pengarna användes.

Världen tampas med växande utmaningar. En procent av jordens befolkning är på flykt. Klyftan mellan fattiga och rika människor inom länder ökar. Klimatförändringens effekter hotar livsvillkoren för människor världen över.

Jämställdhetsarbetet går inte framåt i den takt man kunde önska, och 2018 är det tolfte året i följd då fler länder ser en tillbakagång i demokratin än de som kan visa upp framsteg.

Parallellt med bakslagen sker också en postitv utveckling i världen. Sedan 1990 har andelen människor som lever i extrem fattigdom halverats. Fler människor har tillgång till rent vatten, fler kan läsa och skriva och fler flickor går i skolan. Svenskt bistånd är med och bidrar till skillnad för miljontals människor.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling har FN:s medlemsstater lovat att arbeta för att avskaffa all fattigdom till år 2030. För att kunna bekämpa fattigdom måste vi förstå dess bakomliggande orsaker, och hur människor som lever i fattigdom själva upplever den. Sida utvecklade under 2017 en ny metod för att analysera fattigdom.

Jämställdhet

Varje dag dör 800 kvinnor i åkommor relaterade till graviditet

Stöd från Sida bidrog till utbildning av 4500 barnmorskor i Etiopien

På senare år har andelen kvinnor i världens parlament ökat och allt fler flickor börjar i skolan. Jämställdhetsfrågorna har kommit högre upp på den internationella dagordningen. Samtidigt har bakslagen varit många. 2017 beslutade USA att strypa bistånd till organisationer som jobbar med abortfrågan, vilket befaras leda till fler oönskade graviditeter och osäkra aborter samt ökad mödradödlighet.

Konservativa värderingar, normer och lagstiftning samt fattigdom forsätter att utgöra ett hinder för kvinnors möjligheter i livet.

Jämställdhet är inte bara en mänsklig rättighet utan även en förutsättning för minskad fattigdom och utveckling – och ska därför genomsyra allt utvecklingssamarbete. Under 2017 hade 69 procent av Sidas samlade bistånd jämställdhet som delsyfte och 20 procent som huvudsyfte.

Sida främjar kvinnors politiska inflytande, ekonomiska egenmakt och rätt till utbildning och värnar kvinnors rätt till skydd och frihet från våld. Vi stödjer även insatser som arbetar med män och pojkar för jämställdhet och verkar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Exempel på vad svenskt bistånd bidrog till 2017

Somalia: En kvot på 30 procent kvinnliga parlamentariker har införts.

Afghanistan: En nationell handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet har genomförts.

Zimbabwe: 68 lokala myndigheter tog fram jämställdhetsplaner och införde jämställdhetsbudgetering.

Guatemala: 7 800 familjer kunde formalisera äganderätten till marken de brukar och att lagfarten även står i kvinnans namn.

Miljö och klimat

Andelen klimatrelaterade katastrofer har mer än fördubblats de senaste 40 åren.

I Mali bidrog Sida till att restaurera skog med 100 000 trädplantor.

Den globala uppvärmningen sker i en snabbare takt än vi har kunnat förutse och dess effekter blir allt allvarligare. Mest sårbara för klimatförändringarna och annan miljöförstöring är människor som lever i fattigdom och som är beroende av naturresurser för sin överlevnad.

Miljö och klimat ingår i nästan hälften av de Globala målen, vilket visar hur viktigt det är. Både utveckling och mänsklig välfärd är beroende av att vi förvaltar ekosystemet på ett hållbart sätt och tar klimatförändringarna på allvar.

Sidas mål är att alla biståndsinsatser ska genomsyras av ett miljö- och klimatperspektiv. Under 2017 utgjordes 14 procent av Sidas samlade bistånd av stöd till insatser med miljöutveckling och hållbart utnyttjande som huvudsyfte.

Sida stödjer miljöskydd, hållbart jordbruk och vattenanvändning, upprättandet av klimatfonder och hållbar energi. Vi stödjer våra samarbetsparters möjlighet att få tillgång till klimatfinansiering, och bidrar till att minska sårbarheten för extrema väderhändelser och katastrofer.

Exempel på vad svenskt bistånd bidrog till under 2017

Indien, Bangladesh, Kina, Turkiet och Etiopien: Med enkla och kostnadseffektiva åtgärder har textiltillverkare minskat förbrukningen av vatten, kemikalier och energi med 7 procent.

Kenya, Tanzania, Mali och Senegal: Ett stöd som nått runt 3,3 miljoner människor bara i Kenya involverar lokalbefolkningen i klimatanspassningsprojekt. Genom enkla investeringar tas regn- och grundvatten till vara och skyddar betesmarker från torka under de återkommande torrperioderna.

Ryssland: Genom svenskt stöd till avloppsrening i S:t Petersburg har utsläppen i Östersjön minskat med 138 ton biologiskt nedbrytbara substanser per år.

Fredliga och inkluderande samhällen

Sedan inbördeskriget i Colombia har ungefär 192000 hektar mark lämnats tillbaka till de ursprungliga ägarna.

Under 2017 röjde Sidas samarbetspartners 3000 kvadratmeter minfält i bland annat Irak.

Antalet väpnade konflikter fortsätter att öka. Under 2017 befann sig flera av de länder som tar emot störst stöd från Sverige i konflikt, däribland Afghanistan, Somalia, Palestina, Syrien och Demokratiska republiken Kongo.

Våld och väpnade konflikter erkänns numera som ett av de största hoten mot både utveckling och fattigdomsbekämpning.

År 2015 fick Sida i uppdrag av regeringen att allt bistånd ska genomsyras av ett konfliktperspektiv. 2017 hade ungefär hälften av Sidas insatser konflikthantering, fred och säkerhet som huvud- eller delsyfte.

Sida prioriterar arbete med orsaker till konflikter, samt dialog och medling. Vi stödjer även inkluderande av kvinnor i fredsprocesser, skydd av barn, minröjning och rättvisa och ansvarsutkrävande efter konflikter (övergångsrättvisa).

Exempel på vad svenskt bistånd bidrog till under 2017

Sverige: Sida bidrog till att ta fram Sveriges nya nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet, vars viktigaste mål är att stärka kvinnors skydd och deltagande i fredsprocesser.

Demokratiska republiken Kongo, Sudan och Somalia: Med hjälp av politisk dialog och andra insatser bidrog Sida under 2017 till att barnsoldater släpptes fria och återintegrerades i samhället.

Colombia: Stöd till fredsförhandlingarna mellan den colombianska regeringen och Farc-gerillan bidrog till 2016 års fredsavtal. Därefter har Sverige haft en viktig roll som stöd i genomförandet av fredsavtalet.

Humanitärt stöd

67 procent av 2017 års humanitära anslag betalades ut redan under årets första kvartal.

 Av världens 65 miljoner flyktingar är ungefär hälften barn.

Under 2017 befann sig 68,5 miljoner på flykt undan väpnade konflikter, miljö- och klimatrelaterade kriser, naturkatastrofer och epidemier. Antalet människor som är beroende av humanitärt stöd har aldrig någonsin varit så stort, och uppgick 2017 till 141 miljoner människor.

Målet med det humanitära biståndet är att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdigheten för människor som drabbas av konflikter, naturkatastrofer och andra allvarliga kriser.

Det globala humanitära biståndet har ökat under senare år men är ändå långt ifrån tillräckligt. Under 2017 fick FN bara ihop cirka 50 procent av sina humanitära appeller. Sveriges samlade humanitära stöd var drygt 4 miljarder kronor under 2017, vilket motsvarar 19 procent av det totala biståndet.

Exempel på vad svenskt bistånd bidrog till under 2017

Syrien, Irak, Jemen och Palestina: Sida bidrog under 2017 med sammanlagt 800 miljoner kronor i humanitärt stöd till dessa länder, där ungefär 50 miljoner människor befinner sig på flykt.

Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen: Sida bidrog till att hejda en annalkande storskalig svältkatastrof som riskerade drabba 20 miljoner människor.

Myanmar: 2017 fördrevs runt en halv miljon rohingyer från från sitt land in i Bangladesh. Sida bidrog med humanitärt stöd inom loppet av 24 timmar efter att krisen var ett faktum, genom en mekanism för snabba insatser som Sida har etablerat tillsammans med partnerorganisationer.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />