Mocambique - Sedan några år tillbaka har byn Nhamburo tillgång till bevattningssystemet genom det Sidastödda Pungweprogrammet, som är inriktat på att förbättra hanteringen av vattenresurserna från floden Pungwe.

Den röda jorden är ständigt fuktig från bevattningen. Genom bättre bevattningssystem blir produktionen större och familjerna kan sälja överskottet.

Foto: Sida

Fakta

Gemensamma vattenresurser i Pungwefloden

Uppdaterad: 14 juli 2014

Vad?

Omkring 1,2 miljoner människor bor längs med Pungwefloden som flyter genom Zimbabwe och Moçambique. Samarbete kring den gemensamma naturresurs som floden utgör är en förutsättning för såväl hälsa som miljö och jordbruk. Det innebär också ett sätt att minska konflikter mellan de två länderna. Pungweprogrammet (Pungwe Basin Transboundary Integrated Water Resources Management and Development Programme) är ett samarbetsprogram för att minska fattigdom och ojämlikhet.

Programmet syftar till att mildra effekterna av översvämningar och torka, förbättra mark-och vattenanvändning, skapa expansionsmöjligheter inom jordbruk och industrin och förbättra livsmedelssäkerheten. Genom programmet stärks institutioners och andra aktörers kapacitet och system. Inom programmet genomförs också mindre projekt på bynivå, för utvecklingsorienterade investeringar. Den strategi för mindre och medelstora dammar som programmet har tagit fram har utgjort en viktig bakgrund till investeringar i dammar.

Vem?

Pungweprojektet genomförs av den moçambikiska regionala institutionen ARA-Centro (Administracao Regional de Aguas do Centro) samt ZINWA-Save (Zimbabwes nationella vattenmyndighet) med finansiering av bland annat Sida, men även med pengar från länderna själva. 

Hur mycket?

Mellan åren 2001 och 2007 stöttade Sida programmet med 30 miljoner kronor. Sida har beslutat att finansiera en ny fas av programmet, med ett visst ändrat fokus, mellan 2007 och 2012 med 117 miljoner kronor.

 Resultat?

  • Strukturer och institutioner för samarbetet kring floden har byggts upp. Baserat på en stor rapport om möjliga scenarier för vattenresurserna i området har man inom programmet kunnat ta fram en gemensam strategi för integrerad förvaltning.
  • Ett nätverk av personer som mäter vattennivån har skapats och uppgifterna ligger till grund för en förbättrad och systematisk information om vattenståndet och ett varningssystem för översvämningar och torka.
  • Personal som arbetar med vattenresursförvaltning i de båda länderna har utbildats.
  • Medvetenhet om betydelsen av Pungwefloden och dess vattenkvalitet som en viktig gemensam naturresurs har ökat hos viktiga aktörer, såsom politiker, myndigheter och allmänhet.
  • Programmet har också lett till betydligt förbättrade förbindelser mellan Moçambiques och Zimbabwes vattenmyndigheter på både nationell och regional nivå. Idag har man gemensam projektstyrning och genomför gemensamma utbildningar.
  • Kommunikation och samarbete mellan de genomförande organisationerna i Moçambique och Zimbabwe har förbättrats och idag delar man med sig av hydrometerologiska data och har gemensamma utbildningar. En utvecklingsstrategi för att bygga små och medelstora dammar har skrivits och man har identifierat möjliga finansiärer för att bygga dessa dammar. Dammarna kan användas för bevattning eller elektricitet.
  • Representanter för guldvaskare och andra intressenter inom guldproduktion och industri träffas för att diskutera och genomföra förbättringar av arbetssätt för att skydda naturen och vattenresurserna.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />