Forskning för vaccin mot hiv

En del av forskningsstödet handlar om utveckling av ett vaccin mot hiv. Här berättar forskarna om sitt arbete.
Fakta

Forskningsstöd till Tanzania

Uppdaterad: 14 juli 2014

Varje land har unika förutsättningar och forskningen spelar en viktig roll för att generera och upprätthålla kunskap inom områden som är centrala för just det landets utveckling. I Tanzania till exempel bedrivs forskning inom hälsa, marinvetenskap, naturvetenskap, förnyelsebar energi, entreprenörskap och innovationer.

Sida har stött Tanzanias forskningsinstitutioner i över 30 år med syftet att Tanzania på sikt ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet. Målet är att höja kapaciteten och den internationella konkurrenskraften, i första hand inom Tanzanias universitetsväsende men även i landet i stort. Ett viktigt mål är att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning för landets utveckling genom nya odlings- och fiskemetoder, ett vaccin mot hiv och nya energiformer för att möta de ökande behoven av elektricitet bland befolkningen.

Vem?

Stödet domineras av ett program för att förbättra forskningskapacitet i samarbete med University of Dar es Salaam (UDSM), Muhumbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) och Ardhi University (ARU).

Hur mycket?

Sverige har bidragit med 290 miljoner kronor 2004–2011.

Resultat av stöd till förbättrad forskningskapacitet

 • Sedan 2004 har 86 doktorander gått igenom forskningsprogrammet, varav cirka en tredjedel var kvinnor.
 • 99 doktorander genomför just nu sin forskning inom programmet. Ett femtiotal av dem påbörjade sina arbeten mellan 2004 och 2009. Målet är att 160 doktorander ska ha avslutat sina studier vid slutet av 2013.
 • Merparten av de avslutade doktorerna och magisterstudenterna får snabbt anställning som lärare och forskare vid universiteten, vilket bidrar till en förhöjd institutionell forskningskapacitet. Till exempel har 15–20 procent av den nuvarande lärarkåren med doktors- och magistergrad på Dar es Salaams universitet (UDSM) utbildats med svensk finansiering.
 • Antalet studenter som har antagits till UDSM har ökat från 3 300 år 1994 till 17 000 år 2012. Antal studenter per lärare har sjunkit från 17 till 13 under de senaste fem åren, och en dryg tredjedel av universitetets totala lärarkår har doktorsgrad.
 • Vid Muhumbili-universitet (MUHAS) är majoriteten av de anställda forskarna och lärarna utbildade genom det svenskfinansierade forskningsprogrammet.
 • Sedan 2002 har 18 PhD utbildats vid ARU, av vilka 16 arbetar kvar på universitetet som lärare och forskare.

Användning av forskningsresultat

Den forskning som bedrivs inom UDSM, MUHAS och ARU är relevant och efterfrågad. Exempel på faktisk användning av de forskningsresultat som generats under strategiperioden inkluderar:

 • Tanzanias statliga energibolag, TANESCO, använder i dag isolatorer som utvecklats inom ramen för ingenjörsprogrammet.
 • Landets första språkatlas, som används bland annat inom primärutbildningen, utvecklades och lanserades av språkprogrammet.
 • Marinforskningsprogrammet har bidragit till utveckling av bland annat fiskodlingsverksamhet med en tiofaldig produktivitetsökning från 0,3 ton fisk per hektar 1996 till 3 ton 2009.
 • Hälsoprogrammet har utvecklat ett vaccin mot hiv som testats i Dar es Salaam sedan 2007. Programmet har dessutom gett viktiga bidrag till regelverk avseende hiv, aids och sexuella övergrepp.
 • Mikrobiologiforskningen har lett till att vilda svampar blivit odlingsbara och att antal bönder som odlar svamp ökat från 0 till 4 000. Vilket i sin tur leder till att svamp är tillgängligt för fler hela året om.

Några exempel på resultat av dialogarbetet är:

 • Sårbara gruppers situation hamnat i fokus med följden att finansiellt stöd har getts till civilsamhällesorganisationer som arbetar med utsatta barn med särskild fokus på våld mot barn.
 • Barns rättigheter på Zanzibar har särskilt lyfts i dialogen vilket starkt bidrog till antagandet av Zanzibar Childrens Act i augusti 2011.
 • Dialogen kring jämställdhet har bidragit till en mer systematisk rapportering som också är uppdelad på kön från forskningsinsatserna

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />