En textilarbeterska i textilfabrik, hon sitter vid ett bort, bild tagen rakt framifrån, hon tittar in i kameran. I bakgrunden syns andra arbeterskor.

Resultatexempel

Här kan du läsa exempel på över 300 program och projekt som vi har stött i alla våra samarbetsländer. Under våra verksamhetsområden finns resultatexempel för respektive område.

Biståndets resultat

I allt vårt arbete strävar vi efter att öka utvecklingssamarbetets effektivitet och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det handlar om tydliga styrdokument, systematiskt arbetssätt och relevanta uppföljningar och utvärderingar.

Allt offentligt finansierat bistånd från Sverige redovisas i webbtjänsten Openaid.se, och gör det möjligt för mottagare och svenska skattebetalare att själva följa vart pengarna går och vad de leder till. 

Sveriges strategier för biståndet  fokuserar på resultat, med samarbetslandets mål- och resultatramverk som utgångspunkt. Som undertecknare av Parisdeklarationen om ökad biståndseffektivitet har Sverige åtagit sig att arbeta för förbättrad mål- och resultatstyrning i Sveriges samarbetsländer.

De resultat som biståndet skapar mäts på olika nivåer, men den enskilda människan är alltid i centrum. Sida kommunicerar resultaten av biståndet på fyra olika nivåer. På program- eller projektnivå kan man ofta identifiera konkreta resultat. Att mäta resultaten på en övergripande nivå, exempelvis i ett land eller på global nivå, är mer komplicerat men sätter det enskilda resultatet i ett sammanhang. Att redovisa hur många barn som vaccinerats mot mässlingen är ett resultat i sig, men handlar i förlängningen om att de barnen får möjlighet att växa upp till friska, vuxna människor som kan försörja sig och bidra till sitt lands utveckling - och få ett bättre liv än sina föräldrar. En annan faktor som gör det svårare att följa upp specifika biståndsresultat kopplade till de svenska bidragen är att de ofta sker i samverkan med andra givare.

Att berätta om olika insatser som genomförs är ett sätt att visa resultat. På våra landsidor kan du läsa sådana exempel. Här finns en lista på alla program och projekt som beskrivs på vår webbplats.

Våra portföljöversikter på specifika ämnesområden samt våra strategirapporter är andra dokument som redovisar resultat.

Openaid.se visar allt Sveriges bistånd från 1998 till 2014 och är baserad på den internationella IATI-standarden.

Openaid

Open Aid  kan du följa hela biståndskedjan från beredning av biståndsinsatser, via beslut och rapporter till utvärdering av insatsernas resultat. Openaid.se är en webbaserad informationstjänst om Sveriges bistånd byggd på öppna myndighetsdata.

Styrning för resultat

Regeringen har en modell för hur resultatstyrningen i utvecklingssamarbetet ska gå till. Syftet är att tydligt dokumentera de resultat som uppnås och att använda denna information för att styra biståndet så att riksdagens och regeringens mål med utvecklingssamarbetet uppnås.

Styrsystemet för svensk biståndspolitik är komplext, och har utvärderats av Statskontoret. Utvärderingen hade i uppgift att ta ställning till om modellen har bidragit till en effektiv, tydlig, långsiktig, strategisk och resultatinriktad styrning av utvecklingssamarbetet. Rapporten lämnade även förslag på hur styrningen av utvecklingssamarbetet ytterligare kunde förbättras.

I det årliga regleringsbrevet till Sida gör regeringen tydligt hur vi på Sida ska redovisa resultaten av det kommande årets arbete. Hur det gick berättar vi bland annat i Årsredovisningen