En ung man med radio pratar i mobiltelefon.

Fotograf Niclas Roxenhed

Exempel på stöd genom Världsbanken Världsbanken är en stor biståndsaktör som fokuserar på breda utvecklingsfrågor med fattigdomsbekämpning som ett övergripande mål. I Burundi har regeringen tillsammans med bl a Världsbanken tagit till radio för att engagera unga i kampen mot korruption.
Internationellt samarbete

Svenskt bistånd via Världsbanken

Uppdaterad: 28 april 2015

Sveriges utvecklingssamarbete har förändrats och har de senaste åren mer och mer inriktats på arbete genom multilaterala organisationer som till exempel FN, EU och Världsbanken. Sveriges sammanlagda utvecklingsstöd via Världsbanksgruppen uppgick 2014 till fyra miljarder kronor.

Världsbanksgruppen en är en av världens största multilaterala utvecklingsinstitutioner och en viktig kanal för svenskt utvecklingssamarbete. Världsbanksgruppen består av fem olika organisationer, varav de två viktigaste är Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, IBRD, och Internationella utvecklingsfonden, IDA, i dagligt tal kallat Världsbanken.

Sveriges stöd till IBRD och IDA hanteras av Utrikesdepartementet och Finansdepartementet. IDA fylls på vart tredje år i samband med att fondens mer än 50 givarländer samlas för att komma överens om strategiska prioriteringar för verksamheten för den kommande perioden. 2014 bidrog Sverige till utvecklingssamarbete via IDA och IBRD med 2,3 miljarder kronor. De här pengarna är inte öronmärkta för särskilda ändamål, utan utgör ett så kallat kärnstöd.

Trust Funds

Därutöver bidrar Sverige även till Världsbankens samförvaltningsfonder, så kallade Trust Funds. Det stödet hanteras främst av Sida. Trust Funds är fonder som har upprättats för särskilda ändamål, till exempel nationella och regionala projekt, förstudier och forskningsuppdrag. 2014 uppgick Sveriges stöd till sådana fonder till 1,7 miljarder kronor. Sammanlagt bidrog Sverige därmed med ungefär 4 miljarder SEK till Världsbanksgruppen 2014.

Den svenska organisationsstrategin

I Sveriges organisationsstrategi för Världsbanksgruppen fastställs inga givna belopp för stödet. Däremot anger den Sveriges övergripande syn på organisationen och målområden för samarbetet. De svenska målområdena i strategin är:

• ekonomisk tillväxt
• jämställdhet
• miljö- och klimat
• post-konfliktländer och sviktande situationer
• biståndseffektivitet i Världsbanksgruppens institutioner

Varje målområde har ett antal åtgärder som Sverige ska bidra och verka för. Den styr också vårt stöd till globala tematiska fonder inom Världsbanksgruppen. Inriktningen på strategin vägleds i sin tur av Strategi för multilateralt utvecklingspolitikPolitiken för global utveckling (PGU)  och tematiska policyer för utvecklingssamarbetet.

Sida bidrar med sakkunskap

Det är Finansdepartementet och Utrikesdepartementet som samordnar samarbetet med Världsbanksgruppen. Nära samverkan sker med Sida där vårt uppdrag är att bidra med sakkunskap och ansvara för merparten av insatshanteringen.

Särskilt inom sektorer som t ex hälsa, jämställdhet, utbildning och miljö har Sverige haft ett avgörande inflytande under åren.

– Sverige har ett gott renommé i många delar av världen och vår medverkan kan bidra till att underlätta bankens kontakter med vissa mottagarländer, säger Anders Öhrström, samordnare av Världsbanksinsatser på Sida.

Sidas insatser via Världsbanken ska även följa Sveriges land- eller regionstrategier som i sin tur utgår från berörda länders egna utvecklingsplaner och prioriteringar. Om ett Världsbanksprogram bedöms vara det effektivaste och bästa sättet för att uppnå ett visst mål och det stämmer överens med de landstrategier regeringen fastställt, kan Sida besluta att stödet ska gå via Världsbanken.

Inflytande genom styrelsen

Sveriges huvudsakliga inflytande på Världsbankens arbete sker genom representationen i Världsbankens styrelse. Styrelsen består av 24 representanter från enskilda länder och valkretsar. Sverige ingår i en valkrets bestående av de fem nordiska och de tre baltiska länderna.

Effektivitet och kontroll

Sverige ställer höga krav på en effektiv och ändamålsenlig användning av biståndspengarna. Världsbanken anses vara en effektiv biståndsorganisation, och verksamheten utvärderas löpande på flera sätt:

  • Världsbanken gör själv löpande uppföljningar på plats.
  • Världsbanken gör utvärderingar genom en egen granskningsavdelning.
  • Världsbankens effektivitet granskas också årligen av ett nätverk för utvärdering av multilaterala organisationer, MOPAN, där Sverige ingår.
  • Sida sammanställer egna rapporter för att bedöma effektiviteten hos de svenska insatserna via Världsbanken.
– Att rapportera om resultaten av svenskt bistånd genom Världsbanken är en utmaning, eftersom det handlar om att mäta effekter på utvecklingen av hela samhällen. Dessutom är biståndet kollektivt och det går inte alltid att peka ut vad den svenska insatsen enskilt har bidragit till. Trots det tror vi att det ofta är mer effektivt att använda biståndet till att bygga upp viktiga samhällsstrukturer gemensamt med hjälp av Världsbanken än att satsa pengarna på enstaka projekt, säger Anders Öhrström.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />