Pappa som bär sin dotter på flykt från Syrien.

En pappa bär sin dotter till tågstationen i Gevgelija i Makedonien, på flykt från Syrien 2015. Brist på mänsklig säkerhet är en av fyra dimensioner av fattigdom.

Foto: Stephen Ryan / IFRC CC

Det här är svenskt bistånd

Om fattigdom

Uppdaterad: 27 april 2018

Fler får det bättre i världen – samtidigt som klyftorna inom länderna ökar. Fattigdom är komplext, och handlar om så mycket mer än att inte ha några pengar. Här kan du läsa om utvecklingen sedan millennieskiftet, och om Sidas syn på fattigdom.

Att vara fattig innebär, förutom brist på materiella resurser, att sakna makt och inflytande över sitt eget liv. Fattigdom berövar människor friheten att själva bestämma över och forma sina liv. Fattigdom kan också innebära att ens mänskliga rättigheter kränks. Det kan också handla om att leva i otrygghet och med risk för sin egen säkerhet. Fattigdom är helt enkelt komplex.

Allt fler får det bättre…

Andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom halverades mellan 1990 och 2012. Klyftorna mellan världens länder minskar, allt fler låginkomstländer har blivit medelinkomstländer. Fler har tillgång till rent vatten, fler kan läsa och skriva och fler flickor går i skolan. Allt fler länder lagstiftar mot diskriminering. Digitaliseringen har dessutom skapat stora möjligheter för människor som lever i fattigdom.

Att bekämpa den ojämlika inkomstfördelningen är fundamentalt, inte bara för att bekämpa fattigdomen, utan också för att det är en förutsättning för att gynna ekonomisk tillväxt och förhindra allmän instabilitet.

… men många utmaningar kvarstår

Men ändå fortsätter klyftorna mellan fattiga och rika människor inom länder att öka. Den ekonomiska utvecklingen har inte förmått inkludera alla – många människor har lämnats utanför. Drygt 70 procent av de människor som lever i stor fattigdom bor idag inte i världens fattigaste länder utan i folkrika medelinkomstländer som Indien, Indonesien och Kina.

Under det senaste årtiondet har dessutom den demokratiska utvecklingen tagit fel riktning i många länder. 2018 var det tolfte året i följd då fler länder såg en tillbakagång i demokratin än de som kunde visa upp framsteg. Yttrandefriheten är obefintlig eller under hot i hela 109 länder.

Kampen för jämställdhet mellan könen går långsamt. Fler länder har erkänt problemet men få har omsatt det till konkret politik.

Klimatförändringarna påverkar i allt högre grad våra livsförutsättningar. Allra mest utsatta är människor som lever i fattigdom, eftersom de har sämre möjligheter att anpassa sig till ändrade miljö- och klimatförhållanden.

En växande andel av de människor som lever i fattigdom lever i regioner där det pågår krig och konflikter. En procent av jordens befolkning är på flykt, och behovet av humanitär hjälp har fördubblats bara sedan 2012.

Sidas syn på fattigdom

Svenskt bistånd ska skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och under förtryck. Det kräver att vi förstår vem som lever i fattigdom, hur fattigdomen upplevs och vilka som är de bakomliggande orsakerna.

Därför har det svenska utvecklingssamarbetet ett multidimensionellt perspektiv på fattigdom. Sida delar in fattigdom i fyra dimensioner:

1. Resurser

Många människor har inte de resurser som behövs för att leva ett värdigt liv och tillgodose sina grundläggande behov. Resurser kan vara både materiella och icke-materiella: det kan handla om inkomst och kapital, men också om att ha en utbildning, yrkeskunskap, god hälsa, eller tillgång till saker som behövs för att kunna försörja sig, som till exempel jordbruksredskap.

2. Möjligheter och val

För att kunna ta sig ur fattigdom måste man kunna utveckla eller använda sina resurser. Det kan till exempel handla om att ha tillgång till arbete, utbildning, vård, infrastruktur, energi, marknader och information.

3. Makt och inflytande

Det är viktigt att kunna formulera sina bekymmer, behov och rättigheter, och att delta i beslutsfattande som påverkar dessa problem. För att kunna göra det krävs kunskap och tillgång till information. Vilken makt du har påverkas av till exempel kön, ålder, kast, klass, religion, etnicitet och sexuell identitet.

4. Mänsklig säkerhet

Våld och osäkerhet begränsar både gruppers och individers möjligheter att utöva sina mänskliga rättigheter och att hitta vägar ur fattigdom.

Varför är människor fattiga?

För att förstå varför människor lever i fattigdom måste man titta på situationen i det land eller den region där de lever.

Den ekonomiska och sociala kontexten handlar om ekonomi, tillväxt, finanspolitik, marknadsutveckling, arbetsmarknad, export, naturresurser, utbildningssystem, hälsosystem och demografisk utveckling.

Den politiska och institutionella kontexten handlar om ett samhälles politiska institutioner, normer, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.

Freds- och konfliktkontexten handlar om faktorer som till exempel konfliktlösningsmekanismer och vapenkontroll å ena sidan, och våld, spänningar och motstridiga intressen å andra sidan.

Miljökontexten handlar om till exempel klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, föroreningar och vattenkvalitet.

Hur arbetar Sida?

Sidas utgår från situationen för människor som lever i fattigdom och deras behov och förutsättningar.

För Sida är också rättighetsperspektivet centralt, vilket betyder att svenskt bistånd alltid ska utgå från de mänskliga rättigheterna.

Dessutom ska konflikt, jämställdhet och miljö & klimat prioriteras i biståndet. Dessa tre perspektiv slås fast i det policyramverk som Sveriges regering har tagit fram, och som bestämmer vilken inriktning svenskt bistånd ska ha.

Sida har tagit fram metodmaterial kring dessa teman för sina partners.

Också de Globala målen för hållbar utveckling slår fast att fattigdom är multidimensionell. De 17 målen antogs av FN:s medlemsländer 2015, och du kan läsa mer om de Globala målen här.

För att bekämpa fattigdomen i världen ur ett multidimensionellt perspektiv arbetar Sida parallellt inom många arbetsområden.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />