så arbetar vi

Det här är svenskt bistånd

Uppdaterad: 12 januari 2017

Svenskt bistånd medverkar till att minska fattigdomen i världen. Vårt stöd bidrar till fattiga länders ekonomiska och politiska utveckling. Det stärker deras demokrati och skapar förutsättningar för dem att själva minska fattigdomen.

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar. Hur mycket som ska avsättas bestäms av regeringen i den årliga budgeten. Det har länge varit cirka en procent av BNP. Sveriges biståndsmyndighet Sida beslutar om ungefär hälften av den svenska biståndsbudgeten och lyder under Utrikesdepartementet.

Bistånd är både humanitärt bistånd (nödhjälp) och mer långsiktigt utvecklingssamarbete. Utvecklingssamarbetet är det mest omfattande, även om det humanitära arbetet kanske syns mest.

Skapa egna inkomstmöjligheter

Med hjälp av bistånd får fattiga länder möjligheter att bygga upp sin ekonomi och utveckla sitt näringsliv. Det leder till exempel till exportinkomster för länderna och arbetstillfällen för invånarna. Sverige verkar för att handelshinder tas bort som idag hindrar fattiga länder från att få tillträde till världsmarknaden.

Stärka demokratin

När fattiga länder utvecklar sin ekonomi minskar risken för konflikter samtidigt som demokratin utvecklas. När befolkningen får politiska rättigheter kan de vara med och påverka samhällsutvecklingen. Med ökad transparens och öppenhet kan medborgarna utkräva ansvar från beslutsfattare och myndigheter.

På mottagarnas villkor

Det är viktigt att bistånd bedrivs på mottagarnas villkor. Sedan 1990-talet använder vi hellre begreppen utvecklingssamarbete och samarbetsländer – eftersom projekten och programmen utformas i samarbete med länder eller lokala organisationer. Att ägarskapet av projekten ligger hos dem är en förutsättning för att deras utveckling ska bli långsiktigt hållbar.

Styrande principer

Allt svenskt utvecklingssamarbete styrs av följande principer med det övergripande målet att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck .

  1. Sverige har genom riksdagsbeslut en samlad politik för global utveckling (PGU). Den beskriver hur olika politikområden ska samverka för en positiv utveckling i världen.
  2. Regeringens Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd som antogs i december, 2017, syftar till att säkerställa ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart och jämställt svenskt utvecklingssamarbete som ligger i framkant. Den beskriver nio delmål som alla har lika stor betydelse för att nå det övergripande målet. Policyramverket lägger fast inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd ersätter den tidigare biståndspolitiska plattformen.
  3. Utvecklingssamarbetet konkretiseras sedan i budgetpropositioner och genom instruktioner, i strategier (geografiska, tematiska och organisationsstrategier för multilaterala organisationer) och regleringsbrev.

Olika sorters bistånd

Grovt indelat finns det två sorters bistånd: humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet bedrivs i sin tur i två former, bilateralt och multilateralt. Ett fåtal länder får budgetstöd, det vill säga stöd som betalas direkt till samarbetslandets nationella budget.

Svenskt bistånd i topp i utvecklingsindex

Center for Global Development (CGD) mäter hur världens rikaste länder bidrar till utveckling i utvecklingsländerna.  Från CGD menar man att utveckling handlar om mer än bistånd, och man mäter sju faktorer; bistånd, handel, investeringar, migration, miljö, säkerhet och teknologi. Sedan år 2009 ligger Sverige bland de högst rankade i indexet .   

Fördelning av svenskt bistånd 2016 (miljarder kronor)

label shortlabel value highlight
Multilaterala organisationer via UD Multistöd 12  
Kostnader för asylmottagning i Sverige  Asylmottagning 7  
Bilateralt stöd till länder via Sida  Bilateralt stöd 11,4  
Globalt och regionalt stöd via Sida  Globalt/regionalt stöd 7,3  
Övrigt  Övrigt 3,9  

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />