Hand holding card that says "opportunity"

Foto: OTA Photos www.tradingacademy.com

Utvärdering på Sida

Utvärdering av svenskt utvecklingssamarbete

Uppdaterad: 18 april 2018

Genom att utvärdera biståndsinsatser kan Sida säkra att de beslut som fattas baseras på välgrundad information. Att utvärdera bistånd bidrar också till ett kontinuerligt lärande. Svenskt bistånd utvärderas både internt på myndigheten, och av externa konsulter.

De statliga aktörer som bedriver utvärdering av svenskt utvecklingssamarbete är framförallt Sida självt, men också Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA), som båda rapporterar till Utrikesdepartementet. Statskontoret kan på begäran av den svenska regeringen också utföra studier och utvärderingar av svenskt utvecklingssamarbete.

Ansvaret för att utvärdera verksamhet som finansieras av Sida ligger främst hos den samarbetspartner som utför verksamheten. Men ibland kan Sida beställa en extern utvärdering, till exempel för att ge möjlighet till insyn så att ansvar kan utkrävas om något skötts olämpligt, eller för att möta behov av lärande, eller för att partnern saknar tillräcklig kapacitet för att hantera utvärderingen själv. Det är inte obligatoriskt att utvärdera varje program eller projekt – målet är att utvärdera rätt saker vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

För Sida är arbetet med utvärderingar ett viktigt verktyg för lärande och i arbetet med mål- och resultatstyrning. De ger en förståelse för hur och varför vissa resultat uppnåddes – eller inte uppnåddes – och om resultaten är relevanta och hållbara.

Sidas utvärderingar kan bidra till:

• Att beslutsfattande i projekt, program och samarbetsstrategier baseras på välgrundad information.

• Att både Sida och andra utvecklingsaktörer lär sig om vad som fungerar för vem, under vilka omständigheter och på vilket sätt.

• Möjlighet till ansvarsutkrävande (accountability), – genom den insyn i det svenska utvecklingssamarbetet som utvärderingar ger.

Sida har en användarfokuserad syn på utvärdering. Det innebär att man tittar på vilka som ska använda sig av utvärderingen, och ser till att genomföra utvärderingen på ett sådant sätt att dessa användare kan dra så stor nytta av den som möjligt. Utvärderingar finansierade av Sida ska bygga på de principer och kriterier som har utvecklats av OECD/DAC:s utvärderingsnätverk (EvalNet).

Utvärderingar som beställts och publicerats av Sida eller svenska utlandsmyndigheter finns tillgängliga för nedladdning i Sidas publikationsdatabas.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />