En kvinna håller upp en poster under en protest i Sanaa, Jemen 10/02/2011

Sida arbetar aktivt för att förhindra korruption inom bistånd och som samhällsproblem

Foto: Scanpix

arbetssätt och metoder

Vårt arbete mot korruption

Uppdaterad: 7 mars 2016

Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor. Det är naturligt med tanke på att korruption är utbrett i många av de länder som Sverige ger bistånd till. Fattigdom och korruption går ofta hand i hand. Korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling.

Anti-korruptionsarbetet på Sida har hög prioritet och har fått ökad betydelse de senaste åren. I alla delar av världen påverkas människors vardag av korruption. Mest drabbas de fattiga. Korruption försvagar tilliten i ett samhälle och riskerar därmed att urholka demokratin, i allra värsta fall kan hela samhällsbygget eroderas. Korruption hämmar den ekonomiska tillväxten bland annat genom att  hämma investeringar. Tillgången till sociala tjänster, såsom hälsa och utbildning, urholkas. Sammantaget är korruption ett allvarligt utvecklingshinder.

Så definierar vi korruption

Sida definierar korruption som ”missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption innefattar bland annat mutor, bestickning – inkluderande bestickning av utländsk tjänsteman – utpressning, jäv samt nepotism.”

Sidas antikorruptionsregel (pdf)  reviderades den 29 februari, 2016. Regeln belyser vårt förhållningssätt; att ”Alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera.”

Motverka korruption i bistånd och i länder

Det ingår i vårt uppdrag att motverka oegentligheter och korruption i de biståndsinsatser vi hanterar, samt att stödja samarbetsländernas anti-korruptionssträvanden. Vårt anti-korruptionsarbete  bedrivs  på fyra olika nivåer:

  1. Främja etik och integritet i den egna organisationen.
  2. Motverka korruption i svenskfinansierade insatser.
  3. Stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa korruption genom strategiska insatser.
  4. Medverka i internationellt anti-korruptionsarbete.

Vi har höjt ambitionsnivån de senaste åren vad gäller riskanalys, revision och resultatredovisning för att stärka anti-korruptionsarbetet i insatshanteringen. Ett ökat fokus på kontroll och riskhantering är nödvändigt. I våra samarbetsländer är korruptionssituationen för komplex för att åtgärdas med endast kontrollåtgärder, eftersom korruptionen är ett politiskt och socialt fenomen snarare än ett tekniskt eller legalt problem. Därför stödjer vi också ländernas egen strävan att bekämpa korruption.

Inom ramen för arbetet med att stärka mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning ryms insatser som har direkt eller indirekt påverkan på korruptionssituationen. Vi stödjer insatser som syftar till att öka demokratiskt deltagande, öppenhet och ansvarsutkrävande vilket är avgörande för att förändra korrupta miljöer. Det civila samhället har en ytterst viktig roll. Vi bidrar också till att stärka institutioner såsom skattemyndigheter och revisionsmyndigheter och system för offentlig finansiell styrning. Vidare stödjer vi anti-korruptionsorganisationer såsom Transparency International, uppbyggnad av rättsväsende, fria medier, parlament och politiska partier. Det är viktigt för att stärka känslan av medborgarskap och främja ett rättighetsperspektiv.  Sida bidrar också till flera globala och regionala anti-korruptionsinitiativ.

Så hanterar vi korruptionsmisstankar

Sida utreder alla misstankar om korruption eller oegentligheter. När en utredning är avslutad och ingen grund för sekretess föreligger, publiceras en avslutspromemoria på Openaid.se. Detta är ett steg i Sidas arbete att öka transparensen och bidrar till kontrollen av att svenska biståndsmedel används för avsedda syften. Alla kan anmäla misstankar om korruption eller oegentligheter direkt till Sida.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />