Representanter för Sida och olika myndigheter samlades för att diskutera PGU

Sida samarbetar med många olika aktörer, bland annat svenska myndigheter. Här samlas representanter för Sida och myndigheter för att diskutera Sveriges Politik för Global Utveckling.

Foto: Ylva Sahlstrand

arbetssätt och metoder

Samordning och samarbetspartners

Uppdaterad: 21 maj 2015

För att kunna genomföra biståndsinsatser och förverkliga de strategier som Sida tagit fram krävs mycket samordning. Sida samarbetar därför med ett stort antal aktörer samt med andra givare.

Det är det omfattande samarbetet mellan Sida, andra givare och mottagarlandet som styr Sveriges engagemang i ett visst land, en region eller globalt. Samtalen med bland annat företrädare för landet, dess medborgare, organisationer som jobbar i landet, andra givare  ger en bild av vilka behoven är och hur vi bäst kan samarbeta för att möta dem.

Hur samarbetet generellt sett ska gå till finns beskrivet i en gemensam överenskommelse som kallas Parisdeklarationen, där både givarländer och samarbetsländer har skrivit under. Förbättrad samordning, fokus på resultat och ömsesidigt ansvar för utvecklingen är några av ledorden.

Många samarbetspartner för bästa möjliga resultat

För att kunna förverkliga strategier och genomföra relevanta insatser samarbetar Sida med ett stort antal svenska eller utländska organisationer, föreningar, myndigheter, universitet, företag och kooperativ. Processen för hur varje enskild insats går till kan se ut på olika sätt, beroende på vilken typ av samarbete och stöd det handlar om.

I alla samarbeten fokuserar vi på bästa möjliga resultat, med samarbetslandets mål- och resultatramverk som utgångspunkt. Genom systematisk uppföljning och utvärdering följer vi hur det går.

Samarbete med aktörer i Sverige

Sida samarbetar med en rad svenska aktörer  som har alla en viktig roll i utvecklingssamarbetet utifrån sin funktion och kunskapsbas i samhället.

Enskilda organisationer är en viktig aktör, och samarbetet sker främst genom de ramorganisationer som har avtal med Sida. Sida har även avtal med flera svenska myndigheter  , vars kunskap och erfarenheter ska komma till användning i samarbetsländerna.  Sida samarbetar också med näringslivet i Sverige enligt en särskild handlingsplan.

Samarbete med internationella aktörer

Sida samarbetar även med andra länders biståndsmyndigheter och med multilaterala organ  såsom FN, EU och Världsbanken. Multilaterala organ består av många medlemmar, oftast länder. Hälften av allt svenskt bistånd går genom sådana multilaterala organisationer.

Nya samarbetsformer skapar innovation

Innovation och flexibilitet ska genomsyra allt svenskt bistånd. Genom att stödja nya idéer, samarbetsformer, partners och finansieringsformer kan Sida bättre och mer kostnadseffektivt arbeta för att nå de biståndspolitiska målen om minskad fattigdom och förtryck.

Innovationer är avgörande för all utveckling och Sida arbetar därför med en rad olika aktörer i nya typer av partnerskap: företagare, forskare, finansiärer, myndigheter, organisationer med flera.

Vi satsar även på att utveckla nya finansiella instrument för att främja innovationer, som challenge funds, vilket kan ses som en metod att ”crowd sourca” innovationer, eller Grand Challenges, fonder som är fokuserade på specifika problem som spänner över flera sektorer. De senare finansieras genom ett partnerskap med USAID, vilket är den största innovationssatsningen någonsin inom svenskt bistånd: 2,6 miljarder kronor under fyra år.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />